Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-04-19 Flashcards Preview

Tillämpad ekonomi och handel > Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-04-19 > Flashcards

Flashcards in Handelsteori, flervalsfrågor tenta 17-04-19 Deck (20):
1

Utgå från Heckscher-Ohlin-modellen. Anta att det finns två produktionsfaktorer, kapital och jord. I Mali är jord en knapp resurs och i Niger är kapital en knapp resurs. Vilka kommer att stödja frihandel mellan Mali och Niger?
A. Kapitalägare i Mali och jordägare i Niger.
B. Jordägare i Mali och kapitalägare i Niger.
C. Kapitalägare i båda länderna.
D. Jordägare i båda länderna.

A. Kapitalägare i Mali och jordägare i Niger.

2

Utgå från Heckscher-Ohlin-modellen. Anta att det finns två länder. USA är relativt rikt på kapital och Etiopien är relativt rikt på arbetskraft. Båda länderna använder kapital och arbete för att producera två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder). Innan länderna handlar med varandra, kostar en bil 100,000 USD i USA och motsvarande 150,000 USD i Etiopien. Vad kommer hända med priset på bilar i USA och Etiopien när länderna öppnar upp för handel?
A. Priset ökar i USA och sjunker i Etiopien.
B. Priset sjunker i USA och ökar i Etiopien.
C. Priset sjunker i båda länderna.
D. Priset ökar i båda länderna.

A. Priset ökar i USA och sjunker i Etiopien.

3

Mali och Niger producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Mali är relativt rikt på arbetskraft och Niger är relativt rikt på kapital. Vad händer med faktorinkomsterna i Niger, när landet öppnar upp för handel med Mali? Använd Heckscher-Ohlin-modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
A. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna ökar.
B. Realinkomsten för arbetskraft ökar och realinkomsten för kapitalägare minskar.
C. Realinkomsterna för arbetskraften minskar och realinkomsten för kapitalägare ökar.
D. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna minskar.

C. Realinkomsterna för arbetskraften minskar och realinkomsten för kapitalägare ökar.

4

Figuren (TENTA 17-04-19 fråga 4) visar hur produktion och konsumtion försämras i landet Floristan, när landet går från en situation utan handel till att aktivt delta i den internationella handeln. Vi använder Heckscher-Ohlin-modellen.
Hur många skor och datorer kommer Floristan att producera efter det att de öppnat upp för handel?
A. 300 skor och 300 datorer.
B. 225 skor och 175 datorer.
C. 225 skor och 200 datorer.
D. 150 skor och 300 datorer.

D. 150 skor och 300 datorer.

5

I samband med att frihandelsavtal ingås kan handelsalstring uppstå. Vad menas med begreppet handelsalstring?
A. Rikare länder tjänar mer än fattiga länder på avtalet.
B. Tidigare import från länder utanför avtalet konkurreras ut av import från länder som är med i avtalet.
C. Länderna får negativa välfärdseffekter.
D. Länder inom avtalet ökar både export och import.

D. Länder inom avtalet ökar både export och import.

6

Anta att länderna Mali och Niger börjar handla med varandra. Mali har en komparativ fördel i produktionen av majs och Niger har en komparativ fördel i produktionen av cement. Vilket av följande påstående beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
A. Arbetare inom majssektorn i Niger får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Mali får lägre löner.
B. Alla arbetare får högre löner.
C. Arbetare inom majssektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Niger får lägre löner.
D. Arbetare inom cementsektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i Niger får lägre löner.

B. Alla arbetare får högre löner.

7

Anta att det råder frihandel och perfekt konkurrens. Niger exporterar boskap till världsmarknadspriset 500 USD. Företagen i landet producerar 100 enheter och av dessa konsumeras 50 enheter i landet, resten exporteras. Vad händer med det inhemska priset om regeringen bestämmer sig för att ge en subvention på 100 CFA Franc per producerad enhet?
A. Priset stiger med 100 CFA Franc.
B. Priset sjunker med 100 CFA Franc.
C. Priset ökar, men med mindre än 100 CFA Franc.
D. Priset ändras inte.

D. Priset ändras inte.

8

Utgå från Ricardo-modellen. Tabellen visar hur många timmar en arbetare behöver för att producera mat och skor i Botswana och Namibia.

Botswana Namibia
Mat 20 5
Skor 15 10

Vilken eller vilka produkter kommer Botswana att exportera till Namibia?

A. Mat.
B. Skor.
C. Varken mat eller skor.
D. Både mat och skor.

B. Skor.

9

Tabellen visar hur många enheter en arbetare kan producera per månad i Argentina och Chile.

Argentina Chile
Vin 1 2
Mat 3 4

Vilket av följande påståenden beskriver situationen bäst inom ramen för Smiths och Ricardos modeller?

A. Chile har en absolut fördel i produktionen av både mat och vin, samt en komparativ fördel i produktionen av vin.
B. Argentina har en absolut fördel i produktionen av både mat och vin, samt en komparativ fördel i produktionen av mat.
C. Chile har en absolut fördel i produktionen av mat och en komparativ fördel i produktionen av mat.
D. Argentina har en absolut fördel i produktionen av mat och en komparativ fördel i produktionen av mat.

A. Chile har en absolut fördel i produktionen av både mat och vin, samt en komparativ fördel i produktionen av vin.

10

Nigers befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Niger öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Mali till Niger ökar. I Mali kommer lönerna att ___ för att arbetarnas marginalproduktivitet ___ enligt modellen för specifika faktorer?
A. Öka, ökar.
B. Öka, sjunker.
C. Sjunka, sjunker.
D. Sjunka, ökar.

A. Öka, ökar.

11

Nigers befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Niger öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Mali till Niger ökar. Hur påverkas Nigers produktion på lång sikt?
A. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer i den arbetskraftsintensiva industrin.
B. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer i den kapitalintensiva industrin.
C. Produktionen ökar i den arbetskraftsintensiva industrin, men sjunker i den kapitalintensiva industrin.
D. Produktionen sjunker i den arbetskraftsintensiva industrin, men ökar i den kapitalintensiva industrin.

C. Produktionen ökar i den arbetskraftsintensiva industrin, men sjunker i den kapitalintensiva industrin.

12

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Norge på lång sikt enligt Heckscher-Ohlin-modellen?
A. Avkastningen ändras inte.
B. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.
C. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
D. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

A. Avkastningen ändras inte.

13

Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Sverige på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A. Avkastningen ändras inte.
B. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.
C. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
D. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.

B. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.

14

Anta att det ryska företaget Input bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Uzbekistan. Vilken av följande aktiviteter i värdekedjan är minst trolig att bli flyttad?
A. Sammansättning (assembly).
B. Produktion av komponenter.
C. Forskning och utveckling.
D. Försäljning.

C. Forskning och utveckling.

15

Anta att Ryssland och Uzbekistan öppnar upp för offshoring. Ryssland har relativt sett fler högutbildade. I vilket land kommer löner för högutbildade öka mer än löner för lågutbildade?
A. Ryssland.
B. Uzbekistan.
C. Inte i något land.
D. I båda länderna.

D. I båda länderna.

16

Gravitationsmodellen förutsäger att Sverige kommer att ha mer handel med ___ än med ___.
A. Tyskland än Kina.
B. Lettland än Norge.
C. Uzbekistan än Ryssland.
D. Botswana än Italien.

A. Tyskland än Kina.

17

Den moderna handelsteorin bygger på en monopolistisk modell med stordriftsfördelar. Vad blir den mesta troliga effekten av handel, enligt modellen?
A. Företag kan höja sina priser eftersom konkurrensen minskar.
B. Företag kan höja sina priser eftersom marknaden blir större genom exporten.
C. Företag kan slås ut av ökad konkurrens om de inte differentierar sina produkter.
D. Företag kan lägga delar av produktionsprocessen i andra länder.

C. Företag kan slås ut av ökad konkurrens om de inte differentierar sina produkter.

18

Ibland skyddar länder företag som har positiva externa effekter. Vad menas med att ett företag har positiva externa effekter?
A. En ökning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.
B. En minskning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.
C. En ökning av företagets kostnader innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.
D. En sänkning av antalet anställda i företaget innebär en sänkning av arbetskostnaderna i andra företag.

A. En ökning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.

19

Varför kommer det att uppstå samhällsekonomiska välfärdsförluster i USA om landet inför tullar på kläder från Kina?
A. Konsumtion av kläder kommer att minska.
B. Produktion i USA kommer att öka.
C. Produktion i Kina kommer att minska.
D. Både A och B.

D. Både A och B.

20

När USA införde en importkvot på småbilar från Japan på 1990-talet fick japanska dotterföretag i USA rätten att importera dessa bilar till USA. Vilken är den mest troliga orsaken till att importrätten gick till japanska företag?
A. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan.
B. USAs bilproducenter tjänade på det trots allt.
C. USAs konsumenter tjänade på ett lägre pris.
D. Staten fick tullintäkter.

A. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan.