HLA Type & Disease Flashcards Preview

Autoantibodies > HLA Type & Disease > Flashcards

Flashcards in HLA Type & Disease Deck (17):
1

Spondyloarhtritis
Juvenile Oligoarthritis (Male)

HLA-B27

2

SLE

HLA-DR2

3

RA

HLA-DR4

4

Hemochromatosis

HLA-A3

5

Seronegative Spondylarthropathies:
Psoriasis
Ankylosing spondylitis
Inflammatory bowel disease
Reiter's syndrome

HLA-B27

6

Graves' disease

HLA-B8

7

Multiple sclerosis

HLA-DR2

8

Hay fever

HLA-DR2

9

Goodpasture's

HLA-DR2

10

DMI

HLA-DR3, HLA-DR4

11

Pernicious Anemia

HLA-DR5

12

Hashimoto's thyroiditis

HLA-DR5

13

Steroid-responsive nephrotic syndrome

HLA-DR7

14

HLA-DR2

Multiple sclerosis
Hay fever
SLE
Goodpasture's

15

HLA-DR3

DMI
Myasthenia gravis
Hashimoto's thyroiditis (along with DR5)
Primary sclerosing cholangitis
DMI

16

HLA-DR4

Rheumatoid arthritis DMI

17

HLA-DR5

Pernicious Anemia
Hashimoto's thyroiditis