Immunsystemet Flashcards Preview

Biologi 2 > Immunsystemet > Flashcards

Flashcards in Immunsystemet Deck (49):
1

Ge exempel på olika försvar organismer kan ha.

- Utseende: skrämmande, kamouflage, mimikry
- Gift: producerar vid attack/alltid
- Illasmakande/luktande
- Yttre skydd: skal, taggar
- Försvarsceller: leukocyter
- Antikroppar
- Fagocytos: stänger in och bryter ner
- Kapsla in: stänger in men bryter inte ner

2

Vad är MHC-molekyler?

Identifieringsmolekyl för att känna igen kroppsegna och kroppsfrämmande celler

3

Var sitter MHC-molekyler?

På cellytan hos ALLA kroppsegna celler hos alla ryggradsdjur

4

Vad är en antigen?

En igenkänningsmolekyl

5

Vilka två barriärer talar man om vid första försvarsnivån?

- Mekanisk barriär: huden. Är sur (pH 5) och död ytterst. Har även snälla bakterier som gör att andra bakterier inte kan leva där
- Kemisk barriär: slemhinnor. Sköljer bort inkräktare, ofta surt pH och lysozymer

6

Varför ska man inte tvätta och sprita händerna för mycket?

Då dör de snälla hudbakterierna och elaka bakterier kan bosätta sig där istället

7

Hur är första försvarsnivån?

Ospecifik och passiv - fysiska hinder

8

Hur är andra försvarsnivån?

Ospecifik och aktiv

9

Vad händer i andra försvarsnivån?

- Kroppsfrämmande antigen känns av
- Leukocyter är aktiva
- Interferoner skickas ut av angripna celler
- Feber

10

Leukocyter

- Har cellkärna och kan därför dela sig
- Delar sig snabbt vid angrepp
- Positiv kemotaxi

11

Vad innebär positiv kemotaxi?

Rör sig mot specifika kemiska substanser (leukocyter: de attraheras av inkräktaren)

12

Vilka fem grupper delas leukocyter i andra försvarsnivån in i?

1. Monocyter och makrofager
2. Granulocyter
3. NK-celler
4. Mastceller
5. Dendritiska celler

13

Vad gör monocyter och makrofager?

- Monocyter ombildas till makrofager vid attack, eftersom det behövs fler än vad det redan finns i blodet
- Makrofager fagocyterar främmande partiklar/celler
- Antigenpresenterande: presenterar främmande antigen som de slukat på sin yta, vilket aktiverar tredje försvarsnivån

14

Vad betyder makrofager?

Storätare

15

Vilka tre olika grupper delas granulocyter in i samt vad skiljer dem åt?

1. Neutrofila: fagocyterar bakterier och vissa svampar
2. Eosina: sprutar in lysozymer i parasitmaskar, bryter ner antigen-antikropp-komplex
3. Basofila: utsöndrar histamin och heparin

16

Varför är neutrofila granulocyter så viktiga?

För om du har för få sådana måste allt i din omgivning steriliseras. Du blir jättemottaglig för sjukdomar. Det blir som i House MD, du hamnar i sånt isolerat rum!!!

17

Vad är var?

Granulocyter

18

Vad gör NK-celler?

- Mördar kroppsfrämmande celler genom att spruta in gift
- Ospecifika men angriper framförallt virusinfekterade celler och cancerceller

19

Vad betyder NK-celler?

Neutral killer, alltså mördarceller

20

Vad gör mastceller, samt var finns de framförallt?

- Utsöndrar histamin och heparin
- Lungor och tarmar

21

Vad gör histamin och heparin, samt varför utsöndrar vissa leukocyter dessa ämnen?

- Histamin: vidgar blodkärl så mer blod rinner dit
- Heparin: motverkar koagulering så det inte blir blodproppar

22

Vad gör dendritiska celler, samt var finns de framförallt?

- Antigenpresenterande
- Hud och slemhinnor

23

Vad är interferoner, samt vad gör de?

- Signalämne
- Skickas ut av angripna celler och aktiverar makrofager och NK-celler, samt gör så att friska celler förbereds på angrepp

24

Varför är feber både bra och dåligt för kroppen?

+ Höjd kroppstemp gör det svårare för bakterier
+ Immunförsvaret jobbar fortare vid högre temp
+ Levern plockar upp mer zink och järn från blodet, vilket gör att bakterierna inte kan använda det
- Vid 40C börjar proteiner denatureras vilket leder till död

25

Varför uppstår feber?

Kan orsakas av toxiner (gift från bakterier) och pyrogener (signalämne från leukocyter)

26

Varför är feber extra farligt för små barn?

För de är mindre - kroppstemperaturen kan stiga kraftigt och SNABBT

27

Hur är tredje försvarsnivån?

Specifik och aktiv

28

Vad händer i tredje försvarsnivån?

- Aktiva leukocyter angriper celler med specifikt främmande antigen
- Sköts av leukocyterna B- och T-celler

29

Vad tar B- respektive T-celler hand om?

B: bakterier
T: virus och cancerceller

30

Vilka tre sätt kan tredje försvarsnivån aktiveras på? Vilket sker oftast?

1. B-celler känner igen främmande antigen och aktiverar andra B-celler
2. Antigenpresenterande dendritiska celler aktiverar T-mördarceller
3. Antigenpresenterande makrofager aktiverar T-hjälparceller. Det mesta sker såhär

31

Hur bildas antigen-antikropp-komplex?

- B-celler bildar antikroppar som de har på sin yta eller släpper fria
- Antikroppen binder in till ett specifikt antigen
- Komplexen bildas

32

Varför bildas antigen-antikropp-komplex?

För att klumpa ihop bakterierna så att eosina granulocyter kan bryta ner dem eller så makrofager kan sluka dem (snabbare än att göra detta på enskilda bakterier)

33

Varför bildas minnesceller?

För då kommer kroppen ihåg detta specifika främmande antigen vilket kan aktivera tredje försvarsnivån snabbare nästa gång och då hinner man ej bli sjuk

34

Vilka olika sorters T-celler finns, samt vad skiljer dem åt?

* T-hjälparceller: läser av antigenpresenterande makrofag och aktiverar B- eller T-celler (beroende på vad det är, bakterie/virus/cancer). Är länk mellan försvarsnivå 2 och 3
* T-mördarceller: sprutar in gift i celler med specifikt kroppsfrämmande antigen, som då lyseras. Måste aktiveras
* T-minnesceller: kommer ihåg specifikt antigen
* Supressorceller: aktiveras i början av angreppet och gör så att angreppet slutar (stoppar av immunförsvaret när den kommer upp i en viss nivå)

35

Vad händer i kroppen när man får AIDS/HIV?

T-hjälparcellerna drabbas och länken mellan andra och tredje försvarsnivån försvinner

36

Hur fungerar växternas försvar?

Vanligast är att de producerar gift eller illasmakande ämnen. De kan, vid virusangrepp, stänga av och isolera angripna celler. Taggar, hår, och vaxartad yta är också försvar

37

Beskriv några ospecifika försvarsmetoder som icke-ryggradsdjur har.

- Fagocytiserande celler
- Antimikrobiella molekyler
- Inkapsling

38

Vad gör fagocyter?

"Äter upp" partiklar/celler som anses kroppsfrämmande

39

Vad är det för skillnad på mördarceller (NK-celler) i det ospecifika försvaret och T-mördarceller i det specifika försvaret?

* NK sprutar in gift i alla celler som anses kroppsfrämmande
* T förgiftar bara celler med ett specifikt antigen på ytan

40

Vilka lymfocyter bildar antikroppar och vilken funktion har antikropparna?

- B-lymfocyterna
- Klumpar ihop främmande celler så de kan tas hand om på ett mer effektivt sätt

41

Förklara antikroppens hypervariabla del.

Antikroppen har en konstant del och en variabel. Den variabla kan omkombineras i generna, vilket gör att den kan anpassa sig till angriparen

42

Vad innebär det att man är immun mot en sjukdom?

Att man är motståndskraftig mot en viss infektionssjukdom

43

Vilka fyra sorters immunitet finns, samt vad är skillnaden mellan dem?

* Naturlig aktiv immunitet: minnesceller har bildats efter en naturlig infektion
* Artificiell aktiv immunitet: vaccination med försvagad sjukdom skapar minnesceller
* Naturlig passiv immunitet: barnet får antikroppar från mamman under fosterstadiet och via bröstmjölken
* Artificiell passiv immunitet: vaccination med antikroppar, ger inte minnesceller

44

Vad innebär det att vaccinera sig?

- Man får en spruta med en försvagad sjukdomsbildare
- Kroppens immunförsvar reagerar och får snabbt bort det och bildar även minnesceller
- Nästa gång du utsätts för smittan reagerar immunsystemet som vid immunitet

45

Vad innebär allergi?

Att immunförsvaret reagerar på naturliga ämnen i omgivningen. En liten mängd av ett allergen kan utlösa en reaktion i kroppen, t.ex. att histamin frigörs

46

Vad är autoimmunitet?

Att kroppen angriper sina egna friska celler

47

Vad måste en organism som ska kolonisera en annan organism klara av?

- Kolonisera värdorganismen
- Hitta lämplig livsmiljö inuti värdorganismen
- Överleva immunförsvarets attacker
- Tillväxa mha värdorganismens resurser
- Ta sig ur värdorganismen och sprida sig till ny värd

48

Vad skiljer infektioner hos virus, viroider, och prioner?

* Virus: feber och värk, bilda gifter, tar död på värdcell
* Viroider: nakna nukleinsyror som saknar leverinfektionen hepatit D
* Prioner: formförändrade proteiner som kan katalysera formförändringar hos fler proteinmolekyler (nervceller - Creutzfeldt-Jacob sjukdom)

49

Vad är viroider och prioner?

Små partiklar som, liksom virus, kan orsaka farliga sjukdomar