Lesson06汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson06汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson06汉字>Eng+Pinyin Deck (27):
1

现在

xiànzài
now

2


how many (less than 10)

3

diăn
o'clock; hour

4

大学

dàxué
university

5

早上

zăoshang
(early)morning

6

上课

shàng kè
to go to class; to attend class

7

部分

bùfen
part

8

大部分

dà bùfen
most; the biggest part

9


eight

10

五十

wŭshí
fifty

11

fēn
minute

12

我们

wŏmen
we

13

学校

xuéxiào
school

14

jiŭ
nine

15

下课

xià kè
to finish class

16

shí
ten

17

bàn
half

18

太⋯了

tài…le
too

19

zăo
early

20

电影

diànyĭng
movie; film

21

开始

kāishĭ
to start

22

liù
six

23

chà
short of

24


one

25

刻*


quarter (time)

26

一会儿

yíhuìr
in a moment

27

jiàn
to see; to meet