Lesson07 汉字 -> Pinyin+Eng Flashcards Preview

Summer Spoken Chinese Elementary > Lesson07 汉字 -> Pinyin+Eng > Flashcards

Flashcards in Lesson07 汉字 -> Pinyin+Eng Deck (27):
1

旅行

Lǚxíng
to travel

2

计划

Jìhuà
plan; to plan

3

商量

Shāngliáng
to talk over

4

除了。。。以外。。。

Chúle. . . Yǐwài. . .
except

5

部分

Bùfèn
part

6

草原

Cǎoyuán
grassland

7

景色

Jǐngsè
scenery

8

说实话

Shuō shíhuà
frankly speaking

9

游览

Yóulǎn
to visit

10

名胜

Míngshèng
scenic spots

11

古迹

Gǔjī
historical site

12

石窟

Shíkū
grotto

13

具体

Jùtǐ
concrete, specific, definite

14

报名

Bàomíng
to enter one's name

15

丰富多彩

Fēngfù duōcǎi
rich and colorful

16

组织

Zǔzhī
to organize

17

外地

Wàidì
other places

18

旅游

Lǚyóu
to travel

19


to send out

20

Fèn
a measure word

21

内容

Nèiróng
content

22

讨论

Tǎolùn
to discuss

23

自然

Zìrán
nature; natural

24

风光

Fēngguāng
scenery

25

武术

Wǔshù
martial arts; wushu

26

路线

Lùxiàn
route

27

兴趣

Xìngqù
interest