Lesson08Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson08Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson08Eng+PinYin>汉字 Deck (27):
1

diànhuà
telephone; phone

电话

2

hàomă
number

号码

3

duōshăo
how many/much (more than 10)

多少

4

zhōumò
weekend

周末

5

ya
ah

6

búguò
but

不过

7

zĕnme
how

怎么

8

zŏu
to go; to walk

9


and

10


street; route; meas. word for bus line

11

gōnggòng qìchē
bus

公共汽车

12

dōu
all

13

dào
to arrive

14


to ride

15

kuài
fast; soon

16

shíwŭ
fifteen

十五

17

fēnzhōng
minute

分钟

18

xiàoyuán
school campus

校园

19

dōngnán
southeast

东南

20

dōng
east

21

hào
number

22

fángjiān
room

房*间

23

shì
apartment/flat

室*

24

shŏujī
mobile phone

手机

25

dĕng
to wait

26

xuéshēngzhèng
student's ID

学生证

27

yào
(+N) to want; (+V) will