Lesson11Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreenAll > Lesson11Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson11Eng+PinYin>汉字 Deck (26):
1

dōngtiān
winter

冬天

2

bĭjiào
quite; rather

比较

3

lĕng
cold

冷*

4

tiānqì
weather

天气

5

zěnmeyàng
how about

怎么样

6

bútài
not so

不太

7

fēng
wind

8


rain

9


degree, meas. word

10

qíngtiān
sunny day

晴天

11

qiūtiān
autumn

秋天

12


hot

13

shūfu
confortable

舒服

14

zuì
most

15

jìjié
season

季节

16

chàbuduō
almost; nearly

差不多

17

língxià
below zero

零*下

18

chángcháng
often; usually

常常

19

xià
fall

20

xuě
snow

21

cháng
often; usually

22

xĭhuan
like

喜欢

23

xiàtiān
summer

夏天

24

yóuyŏng
swim

游泳

25

chūntiān
spring

春天

26

Běijīng
Beijing

北京

Decks in ChineseLessonGreenAll Class (60):