Lesson24汉字>Eng+Pinyin Flashcards Preview

ChineseLessonGreen21to25 > Lesson24汉字>Eng+Pinyin > Flashcards

Flashcards in Lesson24汉字>Eng+Pinyin Deck (32):
1

早饭

zăofàn
breakfast

2

zhăo
to look for; to search for

3

qiú
ball

4

食堂

shítáng
dinning hall; cafeteria

5

liăng
ounce; meas. word of weight for solids and liquids

6

聚会

jùhuì
to get together

7

zhù
to wish (somebody)

8

快乐

kuàilè
happy (formal)

9

wăn
bowl; meas. word for food that fits in a bowl (solids and liquids)

10

葡萄酒

pútáojiŭ
wine

11

冰激凌

bīngjīlíng
icecream

12

算了

suàn le
let it be; let go; take it easy; refuse politely

13

女生

nŭshēng
school girl

14

男生

nánshēng
school boy

15

wăn
late

16

放心 (吧)

fàng xīn (ba)
rest assured; don't worry; calm down

17

美术馆

měishùguăn
art gallery

18

展览

zhănlăn
exhibition

19

展览馆

zhănlănguăn
exhibition hall

20

意见

yìjiàn
opinion

21

每意见

méi yìjiàn
OK, I agree

22

门*口

ménkŏu
gate; door

23

见面

jiàn miàn
to meet

24

上网

shàng wăng
to surf online

25

网上

wăng shàng
Internet

26

聊天儿

liáo tiānr
to chat

27

入口

rùkŏu
entrance

28

出口

chūkŏu
exit

29

艺术

yìshù
art

30

美术

měishù
painting

31

冰淇淋

bīngqílín
icecream

32

庆祝

qìngzhù
to celebrate