Lesson24Eng+PinYin>汉字 Flashcards Preview

ChineseLessonGreen21to25 > Lesson24Eng+PinYin>汉字 > Flashcards

Flashcards in Lesson24Eng+PinYin>汉字 Deck (32):
1

zăofàn
breakfast

早饭

2

zhăo
to look for; to search for

3

qiú
ball

4

shítáng
dinning hall; cafeteria

食堂

5

liăng
ounce; meas. word of weight for solids and liquids

6

jùhuì
to get together

聚会

7

zhù
to wish (somebody)

8

kuàilè
happy (formal)

快乐

9

wăn
bowl; meas. word for food that fits in a bowl (solids and liquids)

10

pútáojiŭ
wine

葡萄酒

11

bīngjīlíng
icecream

冰激凌

12

suàn le
let it be; let go; take it easy; refuse politely

算了

13

nŭshēng
school girl

女生

14

nánshēng
school boy

男生

15

wăn
late

16

fàng xīn (ba)
rest assured; don't worry; calm down

放心 (吧)

17

měishùguăn
art gallery

美术馆

18

zhănlăn
exhibition

展览

19

zhănlănguăn
exhibition hall

展览馆

20

yìjiàn
opinion

意见

21

méi yìjiàn
OK, I agree

每意见

22

ménkŏu
gate; door

门*口

23

jiàn miàn
to meet

见面

24

shàng wăng
to surf online

上网

25

wăng shàng
Internet

网上

26

liáo tiānr
to chat

聊天儿

27

rùkŏu
entrance

入口

28

chūkŏu
exit

出口

29

yìshù
art

艺术

30

měishù
painting

美术

31

bīngqílín
icecream

冰淇淋

32

qìngzhù
to celebrate

庆祝