School & Classmates Flashcards Preview

GCSE Chinese > School & Classmates > Flashcards

Flashcards in School & Classmates Deck (64):
1

你们

nǐmen, you (plural)

2

我们

wǒmen, we, us

3

他们

tāmen, they, them

4

bān, class

5

多少

duōshǎo, how many/much

6

学生

xuéshēng, student

7

nán, male

8

nǚ, female

9

二十

èrshí, twenty

10

二十五

èrshíwǔ. twenty five

11

星期三

xīngqísān, Wednesday

12

星期四

xīngqísì, Thursday

13

中文

zhōngwén, Chinese

14

法文

fǎwén, French

15

kè, lesson

16

现在

xiànzài, now

17

jǐ, how many

18

点(钟)

diǎn (zhōng), o'clock

19

bàn, half

20

fēn, minute

21

kè, quarter

22

明天

míngtiān, tomorrow

23

líng, zero

24

上课

shàngkè, to go to lesson

25

下课

xiàkè, to finish lesson

26

上午

shàngwǔ, morning

27

中午

zhōngwǔ, noon

28

下午

xiàwǔ, afternoon

29

读书

dúshū, to read

30

běn, a measure word for books

31

shū, book

32

休息

xiūxí, to rest

33

nǐmen, you (plural)

你们

34

wǒmen, we, us

我们

35

tāmen, they, them

他们

36

bān, class

37

duōshǎo, how many/much

多少

38

xuéshēng, student

学生

39

nán, male

40

nǚ, female

41

èrshí, twenty

二十

42

èrshíwǔ. twenty five

二十五

43

xīngqísān, Wednesday

星期三

44

xīngqísì, Thursday

星期四

45

zhōngwén, Chinese

中文

46

fǎwén, French

法文

47

kè, lesson

48

xiànzài, now

现在

49

jǐ, how many

50

diǎn (zhōng), o'clock

点(钟)

51

bàn, half

52

fēn, minute

53

kè, quarter

54

míngtiān, tomorrow

明天

55

líng, zero

56

shàngkè, to go to lesson

上课

57

xiàkè, to finish lesson

下课

58

shàngwǔ, morning

上午

59

zhōngwǔ, noon

中午

60

xiàwǔ, afternoon

下午

61

dúshū, to read

读书

62

běn, a measure word for books

63

shū, book

64

xiūxí, to rest

休息