School & Classmates Flashcards Preview

GCSE Chinese > School & Classmates > Flashcards

Flashcards in School & Classmates Deck (64)
Loading flashcards...
1

你们

nǐmen, you (plural)

2

我们

wǒmen, we, us

3

他们

tāmen, they, them

4

bān, class

5

多少

duōshǎo, how many/much

6

学生

xuéshēng, student

7

nán, male

8

nǚ, female

9

二十

èrshí, twenty

10

二十五

èrshíwǔ. twenty five

11

星期三

xīngqísān, Wednesday

12

星期四

xīngqísì, Thursday

13

中文

zhōngwén, Chinese

14

法文

fǎwén, French

15

kè, lesson

16

现在

xiànzài, now

17

jǐ, how many

18

点(钟)

diǎn (zhōng), o'clock

19

bàn, half

20

fēn, minute

21

kè, quarter

22

明天

míngtiān, tomorrow

23

líng, zero

24

上课

shàngkè, to go to lesson

25

下课

xiàkè, to finish lesson

26

上午

shàngwǔ, morning

27

中午

zhōngwǔ, noon

28

下午

xiàwǔ, afternoon

29

读书

dúshū, to read

30

běn, a measure word for books