Some from 331b, then starting at 332d...ending at 335b5 Flashcards Preview

Plato Republic Book I > Some from 331b, then starting at 332d...ending at 335b5 > Flashcards

Flashcards in Some from 331b, then starting at 332d...ending at 335b5 Deck (147):
1

πρᾶξις

transaction
dispositions (doing, transaction, business)

2

πλέοντας

sailing

3

προσπολεμέω

to make war against

4

συμμαχέω

to make an alliance with

5

τίθημι

to place down, to lay down

6

χρῆμα

money, goods

7

κτῆσις

getting, possession

8

ἐπιεικής

fitting, kind, moderate

9

ἐξαπατάω

to deceive

10

ψεύδω (aor. mid. inf. ψεύσασθαι)

to cheat by lies

11

ὀφείλω

to owe

12

συμβάλλω (3rd sg pres ind mp συμβάλλεται)

to throw together; (mid=contribute)

13

χρεία

need, use, want

14

πλοῦτος

wealth, riches

15

ὅρος

definition

16

ὅστις (neut. nom. ὅτι)

that

17

σῶμα

body

18

φάρμακον

medicine

19

σιτίον

food

20

πότης

drink

21

ἀποδίδωμι

to give

22

τέχνη

craft

23

ὄψον

cooked food

24

ἥδυσμα

seasoning

25

εἶεν

Well! Good!

26

ἀκολουθέω (pres. inf. act. ἀκολουθεῖν)

to follow

27

ἔμπροσθεν (adv.)

PREVIOUS, before, in front

28

ὠφέλεια

help, aid

29

βλάβη

harm

30

βλάπτω

hinder, harm

31

ἄρα

therefore

32

ἆρα

a particle asking a question, expecting a negative response

33

κάμνω

to be ill

34

δυνατός

able, strong

35

ποιέω

to treat (treating good friends well...332d10)

36

ὑγίεια

health

37

νόσος

sickness

38

ἰατρός

doctor

39

κυβερνήτης

steersman of a boat

40

ἔργον

a work

41

ἄχρηστος

useless

42

χρήσιμος

useful, serviceable

43

γεώργιον

farming, agriculture

44

κτῆσις

getting, acquisition

45

καρπός

fruit

46

σκυτοτομικός

shoemaking

47

μήν (333a6, 334d3)

in very truth, truly, surely

48

ὑπόδημα

shoe

49

φημί (333a8 2nd sg. opt. οἶμαι)

to say

50

συμβόλαιον

a covenant, contract

51

κοινώνημα

partnership

52

δῆτα

certainly

53

κοινών

partner

54

πεσσός (pl masc gen πεττῶν)

oval-shaped stone for playing draughts

55

θέσις (sg fem acc θέσιν)

placing

56

πλίνθος

brick

57

ἀμείνων

better

58

οἰκοδομικός

a builder; for building

59

οὐδαμῶς (adv.)

by no means; not at all

60

κιθαριστικός

harp-player

61

ὥσπερ

like as, as indeed, in the way that

62

κροῦμα

sound produced by striking

63

ἀργύριον

silver, money

64

πλήν

except

65

ἴσως (adv.)

perhaps

66

χράομαι (inf. χρῆσθαι)

to use

67

ὅταν (adv.)

whenever

68

πρίαμαι (inf. πρίασθαι)

to buy

69

ἱππικός

a horse dealer

70

τότε (adv.)

then

71

φαίνω

to appear; make known, show

72

πλοῖον

ship

73

ναυπηγός

shipbuilder

74

ἔοικα

it seems likely

75

κοινῇ (adv.)

joint, common

76

χρυσίον

gold

77

σῶς

safe

78

οὐκοῦν
vs.
οὔκουν

therefore

therefore not / certainly not

79

μηδείς

not one

80

κεῖμαι (pres inf. κεῖσθαι)

to be laid up, kept in store (of goods, property)

81

ἐπί (ἔπ᾽)

on, upon

82

κινδυνεύει

I'm afraid so; it runs the risk; probably

83

δρέπανον

scythe; pruning knife

84

ἀμπελουργικός

the art of vine-dressing

85

ἴδιος

one's own, pertaining to oneself, for the individual

86

ἀσπίς

shield

87

λύρα

lyre

88

ὁπλιτικός

soldiery (lit. belonging to a heavy-armed soldier)

89

μουσική

musicianship (lit. belonging to music)

90

ἀνάγκη

force, constraint, necessity (translated as "necessarily")

91

δικαιοσύνη

justice

92

ἕκαστος

each

93

σπουδαῖος

good, excellent

94

γε (enclitic)

at least, at any rate

95

πάνυ (adv.)

altogether

96

εἰ
vs.
εἷ

if
vs.
2nd sg. of εἶμι (to go)

97

τυγχάνω

to happen

98

σκέπτομαι (σκεψώμεθα 1st pl pres. subj.)

to examine, look at

99

πατάσσω (ao. inf. πατάξαι)

to strike, land a blow

100

δεινός

skilled, clever, terrible

101

εἴτε...εἴτε

whether...or

102

πυκτικός

skilled in boxing (boxing)

103

μάχη

battle, fight

104

φυλάσσω (aor. inf. mid. φυλάξασθαι)

to guard, guard against

105

ὅστις (pron sg masc nom indeclform)

that (the one)

106

λανθάνω

to escape notice

107

οὗτος (adj)

this (this one)

108

ἐμποιέω

to create, produce

109

στρατόπεδον

a camp, army

110

ὅς (ὅσπερ)

his, her

111

φύλαξ

guard

112

βούλευμα

a plan

113

φώρ

a thief

114

ὅτου (NEUTER FORM OF ὅστις; HAS SPECIAL MEANING)

whatever, (here, "whoever")

115

γοῦν (particle)

at any rate

116

σημαίνω

to indicate, point out

117

ἀναφαίνω

to show forth clearly

118

μανθάνω (seen as perf inf act μεμαθηκέναι)

to learn

119

καίνυμαι (seen as perf inf pass κεκάσθαι)

to excel, surpass

120

κλεπτοσύνη

thievishness, knavery

121

ὅρκος

perjury

122

ἔοικα

to seem likely

123

πότερος

which of two, whichever of two

124

ὡσαύτως (adv.)

likewise, similarly, in a like manner

125

εἰκός

probable, natural

126

ἡγέομαι (seen as 3rd sg pres sub dep ἡγῆται)

go before, lead the way (here, "one considers")

127

πονηρός

bad, harmful

128

μισέω

to hate

129

φιλέω

to love

130

ἁμαρτάνω

to miss the mark, make a mistake

131

ὥστε

as being, inasmuch as

132

ἐναντίον (seen as τοὐναντίον) (adv)

opposite

133

ὅμως

nevertheless, notwithstanding, still

134

οἷος

such, such type

135

μηδαμῶς

No, not at all (implies an equivalent to an imperative)

136

καλός

honorable

137

συμβαίνω

to come together, to follow

138

διαμαρτάνω

to mistake utterly, miss entirely

139

ἐρῶ (seen as 1 pl. fut. indic. ἐροῦμεν)

to say

140

φημί (seen as 1st pl imperf ind act ἔφαμεν)

to say

141

μετατίθημι

to change the position

142

ὀρθῶς

correctly

143

τίθημι (seen as aor inf mp θέσθαι)

to place, (here, "define")

144

πῶς
vs
πως (enclitic)

How?
vs.
In any way, by any means

145

προστίθημι

to add

146

ὧδε (adv.)

in this wise, thus

147

ὅστις (seen as pron sg masc acc ὁντινοῦν)

whoever, whichever; anyone who, anything which