نشانه های تکلم/Speech Signs Flashcards Preview

نشانه شناسى و اختلالات روانى > نشانه های تکلم/Speech Signs > Flashcards

Flashcards in نشانه های تکلم/Speech Signs Deck (29):
1

اختلال در حرف زدن

فشار تکلم
حرافی
فقر کلامی
تکلم ناخودانگیز
فقر محتوی کلام
دیس پروسودی
دیز آرتری
صحبت با صدای بسیار بلند یا بسیار آهسته
لکنت زبان
بریده گوئی

2

اختلال آفازیک (اختلال در برونده زبانی)

آفازی حرکتی
آفازی حسی
آفازی اسمی
آفازی نحوی
آفازی نامفهوم
آفازی گلوبال

3

تکلم
Speech

عقاید، افکار و احساسات که از طریق زبان بیان می شود. برقراری ارتباط از راه استفاده از واژه ها و زبان.

4

لالی کلمه ای خالص
Pure Word Dumbness

در این حالت گویش بیمار از بین رفته ولی نوع نوشتن دست نخورده باقی می ماند.

5

کری کلمه ای خالص
Pure Word Deafness

از اختلالات آفازی ادراکی می باشد. در این حالت شخص کلمات را می شنود اما آنها را نمی فهمد.

6

تکلم سریع
Agitophasia

تکلم بسیار سریع که با نامفهوم شدن کلمات و حذف بعضی از کلمات همراه است و در حالات تحریک مشاهده می شود.

7

فشار تکلم
Pressure of Speech

این حالت ممکن است در محدوده تکلم بهنجار نیز به طور خفیف مشاهده شود. در فشار تکلم ریتم صحبت نیز ویژگی هایی پیدا می کند. مثلا بیمار وسط جمله مکثی می کند، نفس بلندی می کشد، بعد باقی جمله را به جمله ی بعدی وصل کرده و مجال تداخل به موقع را از شنونده می گیرد. تکلم سریعی که حجم آن زیاد و قطع آن مشکل است.

8

فقدان تکلم دستوری
Agrammatism

بیمار معمولا مخزن لغات کافی دارد ولی از ترتیب دادن دستوری آن ناتوان است. این اختلال بیش از همه در بیماری آلزایمر دیده می شود.

9

حرافی (پرگوئی)
Volubility

تکلم منطقی مربوط و پرحجم

10

تکلم ناخودانگیز
Nonspontaneous Speaking

پاسخ های کلامی در مقابل پرسش یا خطاب مستقیم، فقدان خودانگیزی صحبت.

11

فقر کلامی
Verbal of Poverty

محدودیت در حجم صحبت، پاسخ ها ممکن است یک سیلابی باشد.

12

فقر محتوی
Poverty of Content

تکلمی که حجم آن کافی است اما به علت ابهام، پوچی و عبارات کلیشه ای، اطلاعاتی به شنونده منتقل نمی سازد... ممکن است کلمات از لحاظ گرامری درست باشد، با این وجود شخص دارای گفتارهای بسیار ضعیفی می باشد.

13

دیس پروسودی
Dysprosody

فقدان آهنگ طبیعی تکلم.

14

دیزآرتری
Disarthria

اشکال در ادای کلمات، نه در پیدا کردن کلمات یا دستور. به اختلال خاصی در ادای کلمات اطلاق می شود که در آن اساس زبان _ دستور و توانایی انتخاب لغات_ بی نقص است. بیماران مبتلا به دیزآرتری صداهای کلامی را غیر عادی ایجاد می کنند، به طوری که شنونده نمی تواند آن را به طور صحیح بازگو کند.

15

لکنت زبان
stuttering

تکرار مکرر یا تطویل یک صوت یا سیلاب، که به اختلال شدید در سلامت کلام می انجامد. لکنت زبان از اختلالات مربوط به رشد تکلم است که با تکرارهای پیاپی و تطویل اصوات و سیلاب ها که به طور قابل ملاحظه ای سلاست کلام را مختل می سازد، مشخص می باشد.

16

بریده گوئی
Cluttering

تکلم غیر عادی و ناموزون به صورت ادای سریع و انفجاری کلمات. در این اختلال تکلم، غیر عادی و ناموزون و به صورت جریان ناگهانی و سریع کلمات است که با الگوی جمله بندی اشتباه نیز همراه است.

17

موتیسم
Mutism

لالی، گنگی انتخابی یا اجتناب از صحبت کردن در موقعیت های خاص است. فقدان کامل تکلم، ممکن است در اختلالات دوران کودکی، هیستری، افسردگی و اسکیزوفرونی مشاهده شود. لالی انتخابی در کودکان دیده می شود و چنین کودکانی از صحبت با افراد خاصی امتناع می ورزند.

18

واژه سازی
Neologism

این اصطلاح به ابداع کلمات تازه اطلاق می شود که معمولا با ترکیب چندین کلمه که مفهوم خاصی برای بیمار دارد صورت می گیرد. این حالت در بیماران اسکیزوفرنیک مشاهده می شود. گفتار مغشوش اسکیزوفرنی ها. غرابت های خاص تکلم بیمار ممکن است نه از آشفتگی های فکری بنیادی بلکه فقط از ناتوانی بازیافت علائم کلامی مناسب ناشی شده باشد.

19

تداعی صوتی
Clang associat

تداعی صوتی یا کلمات متشابه الصوت (Claning)، به بیان توام کلماتی که هیچ گونه رابطه ای با یکدیگر ندارند، به استثنای اینکه قافیه یا صدای آنها متشابه است گفته می شود. این حالت در اسکیزوفرنی و مانی مشاهده می شود. در این اختلال کلمات هماهنگ که معنی متفاوتی داشته باشند منجر به جریان افکار تازه ای می شوند. مثلا بیمار با شنیدن کلمه ی حنجره شروع به صحبت در مورد پنجره می کند. بیماری که به خاطر داشتن هذیان های بزرگمنشانه لقب یارادان را با خود به یدک می کشید، در مقابل سوال یارادان چطوری؟ چنین واکنشی نشان داد: یارادان، پارادان، سیفیلیس ساراطان.

20

سالاد کلمات
Word Salad

در برخی از موارد به نظر می رسد که زبان اسکیزوفرنیائی می خواهد یک تجربه ی در هم شکستگی کامل از جریان همخوانی را نشان دهد به طوری که پیگیری و ارتباط بین کلمات برای شنونده غیر ممکن است. ترکیب بی ربط واژه ها و عبارات که به ندرت در بعضی از انواع اسکیزوفرنی و آفازی مشاهده می شود.

21

پژواک کلام
Dysphrasia Imitative

پژواک کلام یا اکولالیا (Echolalia)، به تکرار جبری، بیمارگونه و بیهوده کلمه یا عباراتی گفته می شود که بلافاصله بعد از شنیدن آن از شخص دیگر بیان می شود.

22

آفازی
Aphasia

این اصطلاح به حالتی که در آن به علت یک ضایعه مغزی، عدم توانائی تولید کلام، یا درک تکلم و زبان پیدا شده است، اطلاق می گردد.

23

آفازی حرکتی
Aphasia Movement

اختلال تکلم به علت اختلال عضوی مغز که در آن قدرت فهم باقی مانده اما توانائی بیان از بین می رود. این آفازی معمولا از ضایعات ناحیه بروکا مرکز حرکتی تکلم ناشی می شود. بیمار در تبدیل افکار خود به کلمات دچار اشکال می شود.

24

آفازی حسی یا حرکتی
Sense Aphasia

از بین رفتن توانایی درک معنی کلمات یا به کار بردن اشیاء. بیمار در آن از مفهوم معنی کلمات بیان شده توسط دیگران ناتوان است.

25

آفازی اسمی
Nominal Aphasia

اشکال در پیدا کردن نام درست یک شیء. آفازی ای که در آن شخص اسم اشیاء را به خاطر نمی آورد.

26

آفازی نحوی
Syntactical Aphasia

ناتوانی برای تنظیم درست کلمات.

27

آفازی نامفهوم
Jargon Aphasia

کلمات ادا شده کلا نئولوژیک هستند. کلمات بی معنی با زیر و بم متفاوت و لحن متغیر تکرار می شود.

28

آفازی گلوبال
Global Aphasia

ترکیب آفازی حسی و حرکتی. از خصوصیات این آفازی این است که تکلم خودانگیخته بیمار یا از بین رفته یا به چند کلمه و صداهای هم شکل تقلیل یافته است. عملکرد بیمار در تکرار کلمات نیز هم سطح تکلم خودانگیخته می باشد.

29

آفازی بصری
Aphasia Visual

در آفازی بصری یا کوری کلمه، بیمار معمولا توانائی خواندن و نام بردن رنگ ها را از دست می دهد و از نام بردن حروفی که به آن نشان داده می شود و از اشاره به حروف مورد نظر ناتوان است.