Transport i cellen Flashcards Preview

Biologi 2 > Transport i cellen > Flashcards

Flashcards in Transport i cellen Deck (24):
1

Vad är den absoluta nollpunken och vad händer där?

-273°C, alt 0K.
Det händer ingenting, inget är längre i rörelse. Då det är varmare är partiklar i ständig rörelse. Ju varmare det är, desto mer rör de sig.

2

Vad strävar allting efter?

* Oordning (entropi)
* Jämn koncentration i volymen (sprida ut sig jämnt)

3

Vad är innebär diffusion och osmos, samt vad är skillnaden mellan dessa två begrepp?

Diffusion: ämne sprider sig i en volym, i allmänhet, (hög till låg koncentration)
Osmos: vatten sprider sig

4

Vilken sorts transport är diffusion och osmos?

Passiv, alltså kräver de ingen energi

5

På vilka två sätt kan kanalproteinerna ”stimuleras” för att öppnas?

Signalpartikel (t.ex. hormon), membranpotential - spänningsskillnad (t.ex. nervimpuls eller joner)

6

Vad är akvaporin?

Port i cellmembranet där bara vatten transporteras. Det är här osmosen sker

7

Med vilken hastighet sker diffusion?

Långsam, det är en väldigt långsam process

8

På vilket sätt reglerar diffusionshastigheten cellstorleken?

Om cellen är för stor kan inget sprida sig tillräckligt snabbt och den dör

9

På vilka 4 sätt kan något ta sig över cellmembranet?

1. Passivt genom cellmembranet
2. Passivt genom transportprotein
3. Aktivt genom transportprotein
4. Aktivt med membranblåsor

10

Vilka molekyler får komma in passivt genom cellmembranet?

Små och oladdade. De måste även gå från hög till låg koncentration.

11

Hur tar sig molekyler passivt genom transportprotein?

Rör sig från hög till låg koncentration genom öppen port, som öppnas med hjälp av en av följande:
* Signalpartikel, ex hormon
* Membranpotential - spänningsskillnad, ex nervimpuls
(Det tar lite ATP att öppna porten men den kallas ändå passiv)

12

Vad innebär det att transportproteinerna är specifika?

De kan låta en viss, eller flera specifika, partiklar/molekyler ta sig igenom.

13

Hur tar sig vatten in i cellen?

Passivt via osmos genom transportproteinerna akvaporiner.

14

Varför sker osmos?

För att jämna ut vattenkoncentrationsskillnaden.

15

Vad händer om en djur- respektive växtcell placeras i en hypoton lösning?

Djurcellen tar in H2O passivt genom osmos för att försöka utjämna saltkoncentrationsskillnaden. Den tar in H2O tills cellen spricker.
Växtcellen tar också in H2O passivt genom osmos men cellväggen skyddar den från att gå sönder.

16

Vad händer om en djur- respektive växtcell placeras i en isoton lösning?

Vatten strömmar in och ut i samma hastighet. Det är jämvikt. Detta händer hos båda sorters celler.

17

Vad händer om en djur- respektive växtcell placeras i en hyperton lösning?

Saltet gör att vattnet dras ut ur cellerna och de skrumpnar ihop. Detta händer hos båda sorters celler.

18

Vad är hypoton, isoton, respektive hyperton lösning för något? Vad är salthalten i dem?

Hypoton: salthalt under 0,9 %. Oftast pratar man om destillerat vatten, vars salthalt är 0 %.
Isoton: också kallad fysikalisk saltlösning. Salthalt 0,9 %.
Hyperton: salthalt mer än 0,9 %.

19

Hur går aktiv transport genom transportprotein till?

* Går från låg till hög koncentration
* Kräver energi i form av ATP (ATP→ADP+P)

20

Hur kommer molekyler in i/ut ur cellen med hjälp av membranblåsor?

* Exocytos: när cellen utsöndrar ämne
* Endocytos: när cellen tar upp ämne

21

Vad innebär det att en transport är aktiv?

Den kräver energi i form av ATP.

22

Vilka två sorters endocytos finns? Vad händer i båda, samt vad skiljer dem åt?

Vid båda typerna så omslutar cellmembranet ämnet för att ta in ämnet
* Fagocytos - när cellen tar upp fasta ämnen
* Pinocytos - när cellen tar upp vätska

23

Hur tar sig stora molekyler genom cellmembranet?

* Genom membranblåsor, endo- respektive exocytos
* Aktiv transport - från låg till hög koncentration, mot koncentrationsgradienten
* Passiv transport - från hög till låg koncentration, med koncentrationsgradienten

24

Hur kan ämnen transporteras inne i cellen?

* Passivt, diffusion inne i cellen
* Aktivt, transporteras på cellskelettet
* I stora växtceller: organeller rör sig (cytoplasmaströmning)