تفسیر مقدماتی Flashcards

Decks in this Class (3):

 • آیاه های زیر را ترجمه
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • کلمات زیر را معنا کنید
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • سوال های امتهانی
  22 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (2)