oikis velvoiteoikeus Flashcards

Decks in this Class (13):

 • Velvoiteoikeus Oikeudenalana
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Lahtokohtia Sopimusoikeuden Tarkasteluun
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • Sopimuksen Syntyminen
  35 Cards
  Preview Flashcards
 • Sopimuksen Patemattomyys
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • Sopimuksen Sisallon Maaraytymisesta
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Sopimusvelkojan Oikeuskeinot
  43 Cards
  Preview Flashcards
 • Muita Kysymyksia
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Lahtokohtia Vahingonkorvausoikeuden Peru
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Vahingonkorvauslain Mukainen Vastuu
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • Iii 3 Ankara Vastuu
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Iii 4 Esimerkkeja Vahingonkorvausoikeude
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Iii 5 Syy Yhteys Vahingonkorvausoikeudes
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Iii 6 Vakuutusoikeuden Paakohtia
  20 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (4)