This class was created by Brainscape user Henrik S. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (18)

Ex. Phil
Nevn noen eksempler pa juridiske ...,
Hva menes med deskriptive betydni...,
Hva mener vi med normative betydn...
16  cards
Juridisk metode
Hva er traktat,
Hva er presumsjonsprinsippet,
Hva er sedvanerett
22  cards
Familierett
Hva er sameie,
Hva er felleseie,
Hva er saereie
40  cards
Arveretten
Hva er legalarv,
Hva er testamentarv,
Hva er en legatar
9  cards
Filosofihistorie
Hva er stedsbevegelse,
Hva er kvalitativ forandring,
Hva menes med kvantitativ forandring
29  cards
Forvaltningsrett
Hvilke legislative hensyn ligger ...,
Hva er forklaring pa en kontradik...
2  cards
Kontraktsrett 2
Hvilke grunnleggende hensyn er de...,
Hva menes med hevning,
Hva er vilkaret for hevning
91  cards
Pengekravsrett
Hvilke eu direktiver er de viktig...,
Hva er viktige eksempler pa penge...,
Hvilke to hovedgrupper av pengefo...
7  cards
Rettsstat og menneskerettigheter
Hva ligger i effektivitetsprinsippet,
Hva ligger i prinsippet om dynami...,
Hva ligger i prinsippet om formal...
106  cards
Rettskilde- og metodelære
Hva menes med rettskildelaere,
Hva er kompetanseregler,
Hva er plikt eller handleregler
26  cards
Rettshistorie og komparativ rett
Hvilke 7 perspektiver skal vi se ...,
Hva er rettskultur,
Hva menes med rettens fysiske str...
24  cards
Engelsk
Applicable,
Acknowledgement,
Concealing
37  cards
Strafferett
Hva er den strafferettslige ansva...,
Hva er forskjellen mellom arsaks ...,
Hvilke to deler bestar en straffe...
83  cards
Rettergang
Hva menes med materielle rettsregler,
Hva menes med de prosessuelle ret...,
Hvordan kan sivilprosessen defineres
85  cards
Allmenn formuerett
Hva menes med registerets negativ...,
Hva menes med registerets positiv...,
Hva menes med rettslig legitimasjon
57  cards
Skatterett 1
Hvordan kan vi definere skatt,
Hva er forskjellen pa direkte og ...,
Hva er forskjellen mellom persons...
59  cards
selskapsrett
Hva menes med et enkeltpersonforetak,
Hvilken mate deles tradisjonelt s...,
Hva menes med selskap med ubegren...
35  cards
Skatterett 2
Hva menes med uttak,
Hva innebaerer uttak av tjeneste,
Hvem er skattesubjektet ved uttak
22  cards

More about
rettsvitenskap

  • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Henrik S's Rettsvitenskap flashcards for their Home school class now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

French
  • 121 decks
  • 6695 flashcards
  • 1290 learners
Decks: Expressions 3, Vocab 68, Vocab 66, And more!
English Vocabulary in Use Advanced
  • 101 decks
  • 2211 flashcards
  • 710 learners
Decks: Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, And more!
Make Flashcards