Ιωαννου Επιστολη Α Flashcards Preview

More Greek Vocabulary > Ιωαννου Επιστολη Α > Flashcards

Flashcards in Ιωαννου Επιστολη Α Deck (52)
Loading flashcards...
1
Q

φανερόω

A

I reveal, disclose, show

2
Q

κοινονία, ἡ

A

fellowship

3
Q

ἡμέτερος

A

our (possessive pronoun)

4
Q

οὐδείς

A

at all, whatsoever (adj, fem.)

5
Q

ψεύδομαι

A

I lie

6
Q

καθαρίζω

A

I clean

7
Q

ὁμολογέω

A

I confess, publicly acknowledge

8
Q

ἀδικίας, ἡ

A

wrongdoings, unrighteousness

9
Q

ψεύστης, ὁ

A

liar

10
Q

ἱλασμός, ὁ

A

propitiation

11
Q

ἀληθῶς

A

truly

12
Q

τελειόω

A

I complete

13
Q

παλαιός

A

old (adj.)

14
Q

παράγω

A

I pass away

15
Q

φαίνω

A

I shine

16
Q

σκάνδαλον, τό

A

a cause for stumbling

17
Q

μισέω

A

I hate

18
Q

ποῦ

A

where

19
Q

ὑπάγω

A

I go away

20
Q

ἐπιθυμία, ἡ

A

desire, lust, craving (not necessarily with a negative connotation)

21
Q

ἀλαζονεία, ἡ

A

boastfulness, arrogance

22
Q

βίος, ὁ

A

life, material possessions

23
Q

ὅθεν

A

from which, by which (conjunction)

24
Q

χρῖσμα, τό

A

anointing

25
Q

ψεύδος, τό

A

lie, falsehood

26
Q

ἀρνέομαι

A

I lie, deny

27
Q

ἐπαγγέλομαι

A

I promise

28
Q

παρησσία, ἡ

A

confidence, boldness

29
Q

αἰσχύνω

A

I put to shame

30
Q

παρουσία, ἡ

A

presence, coming

31
Q

ποταπός

A

what sort of (adj.)

32
Q

ὅμοιος

A

like (adj.)

33
Q

ἁγνιζω

A

I purify

34
Q

ἁγνος

A

pure (adj.)

35
Q

ἀνιομία, ἡ

A

lawlessness

36
Q

σπέρμα, τό

A

seed

37
Q

φανερός

A

visible, evident (adj.)

38
Q

σφάζω

A

I kill

39
Q

χάριν

A

on account of (adv.)

not to be confused with the accusative of χαρίς, χαριτός

40
Q

θαυμάζω

A

I wonder

41
Q

μεταβαίνω

A

I pass over

42
Q

καταγινώσκω

A

I condemn

43
Q

ἁρεστός

A

pleasing (adj.)

44
Q

μονογενής

A

one and only (adj.)

45
Q

πώποτε

A

at any time (adv.)

46
Q

σωτήρ, ὁ

A

savior

47
Q

βαρύς

A

heavy (adj.)

48
Q

κεῖμαι

A

I lie, rest

49
Q

αἴτημα, τό

A

request

50
Q

ἥκω

A

I come, am present

51
Q

διάνοια, ἡ

A

understanding

52
Q

εἵδωλον, τό

A

idols