آب وهوا Flashcards Preview

فارسی > آب وهوا > Flashcards

Flashcards in آب وهوا Deck (15):
1

آفتابی

sunny

2

ابری

cloudy

3

بارانی

rainy (raining)

4

برفی

snowy (snowing)

5

گرم

warm

6

سرد

cold

7

نیمه ابری

partly cloudy

8

مرطوب

humid

9

مه آلود

foggy

10

طوفانی

stormy

11

آلوده

smeary/polluted

12

مُلایِم

mild

13

هَوا

air/ weather forecast

14

آب وهوا

climate

15

یخی

icy