我的词汇 Flashcards Preview

Add Vocabulary > 我的词汇 > Flashcards

Flashcards in 我的词汇 Deck (974):
1

To choose

选择 xuǎnzé

2

Taxi (+mw)

出租车 (辆) chūzūchē (liàng)

3

Careful/attentive

仔细 zǐxì
细心 xìxīn

4

Peace

和平 hépíng

5

Cloudy

阴 yīn

6

Transport - transport by air - ocean shipping

运输 yùnshū
空运 kōngyùn
海运 hǎiyùn

7

To patch/repair

补 bǔ

8

But/yet/however (x3)

但是 dànshì
可是 kěshì
却 què

9

Pollution

污染 wūrǎn

10

Story/tale

故事 gùshi

11

Kebab

串烧 chuànshāo

12

Future

将来 jiānglái

13

Cupboard (+mw)

柜子 (个) guìzi (gè)

14

To knock

敲 qiāo

15

Moreover

并且 bìngqiě

16

Neighbour

邻居 línjū

17

To be in charge of/responsible for

负责 fùzé

20

Teeth

牙齿 yáchǐ

21

Cause and effect

原因 yuányīn - 结果 jiéguǒ

22

To mail/to send

寄 jì

23

Artist

艺术家 yìshùjiā

24

Pants

内裤 nèikù

26

Random

随便 suíbiàn

27

To sing

唱歌 chànggē

28

Toothbrush (+mw)

牙刷 (把) yáshuā (bǎ)

29

Safety belt (+mw)

安全带 (根) ānquándái (gēn)

30

Government

政府 zhèngfǔ

31

On purpose/intentionally

故意 gùyì

34

To marry

结婚 jiéhūn

35

Procedure/formality

手续 shǒuxù

36

Spoon (+mw)

勺子 (把) sháozi (bǎ)

37

Study/research

研究 yánjiū

38

Adverb (grammar)

副词 fùcí

39

Passenger

乘客 chéngkè

40

To have bad luck/unlucky

倒霉 dǎoméi

42

Dark/secret/gloomy/ignorant

暗 àn

44

Drunk

醉酒 zuìjiǔ

45

Big Wall

长城 Chángchéng

46

To start holiday

放假 fàngjià

47

The street is in a traffic jam

马路上到处在堵车 mǎlùshàngdàochùzàidǔchē

48

To lie down

躺 tǎng

49

Doctor (x2)

大夫 dàifū
医生 yīshēng

50

Reality/realistic

实际 shíjì

51

To brush

刷 shuā

52

Party/gathering (juhui)

聚会 jùhuì

53

Capacity/ability

能力 néngli

54

Corner

路口 lùkǒu

56

Vague, ambiguous

暧昧 àimèi

57

Luggage/baggage (+mw)

行李 (件) xínglǐ (jiàn)

58

Politeness/courtesy

礼貌 lǐmào

60

Meeting (+2mw)

会议 (场/届) huìyì (chāng/jiè)

61

To hope

希望 xīwàng

62

Specialised

专门 zhuānmén

63

Soul

魂魄 húnpò

64

Distance

距离 jùlí

65

Bank

银行 yínháng

66

To fall/to break down/to drop and break

摔 shuāi

67

Not more than...

用不了 yòngbùliǎo

69

According to (x2)

按照 ànzhào
根据 gēnjù

70

To stroll down/window-shop

逛街 guāngjiè

71

Flag (+mw)

国旗 (面) guóqí (miàn)

72

Request/demand/require

要求 yāojiú

73

To take photo

照相 zhàoxiàng

74

To accept - to refuse

接受 jiēshòu
拒绝 jùjué

75

Phone bill

话费 huàfèi

76

Income/revenue/earning

收入 shōurù

77

To appear/emerge

出现 chūxiān

79

Park

公园 gōngyuán

81

To change/correct/transform

改变 gǎibiàn

82

Yoghurt

酸奶 suānnǎi

83

Landscape/scenery

风景 fēngjǐng

85

Speed (x2)
High speed/low speed

速率/速度 sùlü/sùdù
高速率 gāosùlü/低速率 dīsùlü

86

Example/model (who smb gives)

榜样 bǎngyàng

87

Weak point/shortcoming

缺点 quēdiǎn

88

To cut price

砍价 kǎnjià

89

Shop assistant

售货员 shòuhòuyuán

91

Biscuit (+2mw)

饼干 (片/块) bǐnggān (piàn/kuài)

92

To puncture

扎 zhā

93

Fever/high temperature

发烧 fāshāo

96

Bumpy/rugged

凹凸 āotū

98

Countryside/village/rural area (x2)

农村 nóngcūn
乡村 xiāngcūn

99

Pain (x2)

疼/痛 téng/tòng

100

To hold firmly

扒 bā

103

To hold (a meeting, a ceremony)/to take place

举行 jǔxíng

104

Sword

剑 jiàn

105

Exchange rate

汇率 huìlü

106

Fish

鱼 yú

107

To raise/improve/increase

提高 tígāo

108

Broken/finished

完了 wánle

109

Soon

马上 mǎsháng

110

Cough/to cough

咳嗽 késou

112

To compare

比较 bǐjiào

113

A moment ago/just now

刚才 gāngcái

114

To act/play the role of...

扮演 bànyǎn

115

Rhetorical question

反问句 fǎnwènjù

116

Intense/nervous

紧张 jǐnzhāng

117

Charge

收费 shōufèi

119

To fade colours

褪色/退色 tuìsè

120

To give a discount

打折 dǎzhé

121

To require

需要 xūyào

122

Classroom

教室 jiàoshì

123

To sell

卖 mài

124

Gold (x2)

黄金 huángjīn
金子 jīnzi

125

PE (subject)

体育 tíyù

126

Whiteboard (+mw)

白板 (个) báibǎn (gè)

127

To go on a business trip

出差 chūchāi

128

To observe (discipline/rules/laws)

遵守 zūnshǒu

129

To worry

着急 zháojí

130

Law (+3mw)

法律 (条/套/个) fǎlù (tiáo/tào/gè)

131

To find

找到 zhǎodào

132

Accident

事故 shìgù

134

To be close to, next to, adjacent to

挨 ái

135

Kung fu

功夫 gōngfu

136

Class

班级 bānjí

137

To be sorry/apologetic

拘歉 bàoqiàn

138

Beautiful/handsome

漂亮/帅 piàoliang/shuài

139

Angle/corner/horn (+mw)

角 (个) jiǎo (gè)

140

To accompain

陪 péi

143

To obtain/get/gain (x3)

获得 huòdé
得到 dédao
取得 qǔdé

145

To operate/manipulate

操作 cāozuō

146

Way/mean (of doing)

办法 bànfǎ

147

Ham

火腿 huǒtuǐ

148

Hotel

宾馆 bīnguǎn

149

Trash can (+mw)

垃圾桶 lājītǒng

150

Lorry (+mw)

卡车 (辆) kǎchē (liàng)

151

Mark/spot

印儿 yìnr

152

To applause

鼓掌 gǔzhǎng

153

Deep/dark

深 shēn

154

Difference

区别 qūbié

155

Interest/hobby (+mw)

兴趣 xìngqù

156

Driver/chaffeur

司机 sījī

159

Damaged/rotten

破 pò

160

Shy

害羞 hàixiū

161

To overweight

超重 chāozhòng

163

Ethnic group

民族 mínzú

166

Cheap

便宜 piányi

167

To swallow

吞 tūn

169

Tall

高 gāo

170

Bank account

账户 zhànghù

171

To organise/organisation

组织 zǔzhī

172

To lose/to toss/to put aside

丢 diū

173

To dance

跳舞 tiàowǔ

174

Life/living/biological

生命 shēngmìng

177

To take care of old people

招呼老人 zhāohulǎorén

178

Hair

头发 tóufa

179

Eletric light

电灯 diàndēng

180

Map (+2mw)

地图 (本/张) dìtú (běn/zhǎng)

181

Confidence/faith

信心 xìnxīn

182

Popular/in vogue/fashionable

流行 liúxíng

184

Cold/flu (+2mw)

感冒 (场/次) gǎnmào (cháng/cì)

185

Family

家庭 jiātíng

186

Really (x2)

确实 quèshí
实在 shízài

187

Even if/even though

即使 jǐshǐ

188

To apply

申请 shēnqǐng

189

Fox

狐狸 húli

190

Broadcast

广播 guǎngbō

191

Luxurious

豪华 háohuá

192

World (+mw)

世界 shìjiè

193

To wrong

出错 chúcuò

194

Friendship

友谊 yǒuyì

195

Relationship

关系 guānxi

196

To happen/to take place

发生 fāshēng

197

Kettle/pot

壶 hú

198

A can of beer

一听啤酒 yītīngpíjiǔ

199

Secret

奥秘 àomì

200

To review/revision (+mw)

复习 (次) fùxí (cì)

201

Complex/complicated

复杂 fùzá

202

Zebra (+mw.)

斑马 (匹) bānmǎ (pǐ)

203

To be worthy of/to deserve

值得 zhídé

204

To sweep

打扫 dǎsǎo

206

Mistake (mw)

错误 (个) cuòwù (gè)

207

Pronoun (grammar)

代词 dàicí

208

To dare/to be brave enough to

敢 gǎn

209

To pick up

摘 zhāi

210

Receipt/voucher (x2)

收据 shōujù/凭证 píngzhèng

212

Computer (+mw)

电脑 (台) diànnǎo (tài)

213

Relaxed (adj.)

轻松 qīngsōng

214

Disappointed

失望 shīwàng

216

Performance/to act (+mw)

表演 (场) biǎoyǎn (chǎng)

217

Dangerous

危险 wēixiǎn

220

Pity (in the past)/regret

遗憾 yíhàn

223

Sun/sunny

太阳 tàiyáng

224

Apprentice

徒弟 túdì

225

Hard

努力 nǔlì

226

Nearby (x2)

旁边 pángbiān
附近 fùjìn

228

Send someone to do something/use

使 shǐ

229

History

历史 lìshí

230

Broken-hearted/deeply sad

伤心 shāngxīn

231

To accumulate/accumulation

积累 jīlěi

232

Direction/orientation

方向 fàngxiàng

233

Long time no see...

好久不见 hǎojiǔbùjiàn

234

Antartica

南极洲 Nánjízhōu

235

Toilet (x3)

厕所 cèsuǒ
洗手间 xǐshǒujiān
卫生间 wèishēngjiān

237

America

美洲 Měizhōu

239

To suggest/to advise/advice

建议 jiànyi

240

To save (people)

救人 jiùrén

241

Credit card

信用卡 xìnyòngkǎ

242

Programme/number (+mw)

节目 (个) jiémù (gè)

243

Careful (x2)

仔细 zǐxì
细心 xìxīn

244

Pay/salary/wage

工资 gōngzī

245

Tourism/tour/trip

旅游 lǔyǒu

246

Human skin

皮肤 pífū

247

But/however (x2)

可是 kěshì
不过 bùguò

248

To polish

擦 cà

249

Sweet/honeyed

甜 tián

250

Qualified

合格 hégé

251

To compete

竞争 jìngzhēng

252

Colour

颜色 yánsè

253

Short/Low

矮 ǎi

254

Grammar (subject)

语法 yǔfǎ

255

To stop

阻止 zǔzhǐ

256

Chance/occasion (+mw)

机会 (个) jīhuì

257

Message/information

信息 xìnzī

258

Course/process

过程 guòchéng

259

Sushi

寿司 shòusi

260

Colons (punctuation)

冒号 màohào

261

Taste

味道 wèidao

262

To cheat/trick/swindle

骗 piàn

263

Refrigerator (+2mw)

冰箱 (台/个) bīngxiāng (tái/gè)

264

To surround

包围 bāowéi

265

Quiet, peaceful

安宁 ānníng

266

Actually

其实 qíshí

267

Requirement/condition

条件 tiáojiàn

268

Reading comprehension

阅读 yuèdú

270

Portrait (+mw)

画像 (个) huāxiàng (gè)

271

Among/in

其中 qízhōng

272

Early

提前 tí quān

273

To use/apply

使用 shǐyòng

274

Knife (+mw)

刀子 (把) dāozi (bǎ)

275

To summarise/to sum up

总结 zǒngjié

276

To squeeze/extract

榨取 zhàqǔ

279

Traffic

交通 jiāotōng

281

Chopsticks (+mw)

筷子 (双) kuàizi (shuāng)

282

Information, message, news

消息 xiāoxi

283

When night falls

傍晚 bàngwǎn

284

Limited - unlimited

有限 yǒuxiàn
无限 wúxiàn

285

Rich/abundant/to enrich

丰富 fēngfù

286

Strike/to go on a strike

罢工 bàgōng

287

To be willing to do/plan

打算 dǎsuàn

289

Group

群 qún

291

Fountain pen (+mw)

钢笔 (支) gāngbǐ (zhī)

292

Careless (x2)

马虎 mǎhu
粗心 cūxīn

295

To stipulate/rule

规定 guīdìng

296

Be sure to/must (qiānwàn)

千万

297

Husband

丈夫 zhàngfū

298

In time/without delay/timely

及时 jíshí

299

By the way/in addition to what one is already doing

顺便 shùnbiàn

300

Special field of study (at university)/faculty

专业 zhuānyè

301

To explain

说明 shuōmíng

302

To hang

挂 guà

303

Investment/to invest

投资 tóuzī

304

To stop/park car

停 tíng

305

To decorate/renovate

装修 zhuāngxiū

306

Method (+mw)

方法 (个) fāngfǎ (gè)

307

Road (+mw)

路 lù

308

Art (subject)

素描 sùmiáo

309

Tiger

老虎 lǎohǔ

310

Character/personality

性格 xìnggé

311

Stick (例: wooden stick)

棒 - 木棒 bàng

312

To put a roof/to set a maximum rate

封顶 fēngdǐng

313

Environment/surrounding

环境 huánjìng

314

To wear accessories

戴 dài

315

Mouse

老鼠 lǎoshū

316

Summer vacation

暑假 shǔjià

317

Or (x2)

还是/或者 háishi/huòzhě

318

Devalue/revalue (Economics)

贬值 biǎnzhí/升值 shēngzhí

319

Lion

狮子 shīzi

320

Always/never (in negative sentences)

从来 cónglái

321

Foot/feet (+2mw)

脚 (双/只) jiǎo (shuāng/zhī)

322

Km

公里 gōnglǐ

323

Costly/expensive

昂贵 ánguì

324

To recruit

招聘 zhāopìn

325

Everywhere

到处 dàochù

326

Activity/to do physical exercise

活动 huódòng

327

Other/else (x2)

别的/其他 biède/qítā

328

Individual character (grammar)

语素 yǔsù

329

Brilliant/splendid/wonderful

精彩 jīngcǎi

331

Newspaper (+mw)

报纸 (份/张) bàozhǐ (fèn/zhāng)

332

Professor

教援 jiàoshòu

333

Apple (+mw)

苹果 (个) píngguǒ (gè)

334

Smooth

顺利 shùnlì

335

Shopping maid

阿姨 āyí

336

Traveller/hotel guest

旅客 lükè

337

Hard berth

硬卧 yìngwò

338

Hey, catch it!

嘿、接着!

339

Forest (+mw)

森林 (片) sēnlín (piàn)

340

To postpone/put off

推迟 tuīchí

341

Email (+mw)

电子邮件 (封) diànziyóujiàn (fēng)

342

To follow/accompany

伴随 bànsuí

343

Fax

传真 chuánzhēn

345

To hold a baby

抱 bào

346

Measure word (grammar)

量词 liàngcí

347

Korean

韩 Hán

348

Low/to drop down (例: low temperature)

低 dī (低温 dīwēn)

349

To find/discover an object

发现 fāxiàn

350

Orange (fruit)

橙子 chéngzi

351

Climate

气候 qìhòu

352

Late

迟到 chídào

353

Cow

牛 niú

354

Examination

考试 kǎoshì

355

Commercial trade

贸易 màoyì

356

Once only

一次性 yīcìxìng

358

Brave/courageous

勇敢 yǒnggǎn

359

Not only (x2)... but also (x3)

不但 bùdàn/不仅 bùjǐn... 还 hái/并且 bìngqiě/而且 érqiě

360

Honest (x2)

诚实 chéngshì
实在 shízài

361

To take a taxi

打的 dǎdi

362

Often

经常 jīngcháng

363

To land

降落 jiàngluò

364

To doubt/suspect

怀疑 huáiyí

365

Mineral water

矿泉水 kuàngquánshǔi

366

Nose

鼻子 bízi

367

To exchange/substitute/convert currency

换 huān

368

Bean sprout

豆芽 dòuyá

371

Effort/skill

工夫/功夫 gōngfu/gōngfu

372

Roommate

同屋 tóngwū

373

Base/foundation

基础 jīchǔ

374

Badminton

羽毛球 yǔmáoqiú

375

To admire/envy

羡慕 xiànmù

376

Real/true (es: real friendship)

真正 (真正的友谊) zhēnzhèng

378

To promulgate laws/decrees (x2)

颁布/颁发 法令 bānbù/bānfā fǎlìng

379

Clothes

衣服 yīfu

380

Content

内容 nèiróng

382

Awesome/tremendous/fierce

利/厉害 lìhai

383

To hate

讨厌 tǎoyàn

384

Website

网站 wǎngzhàn

385

Cloud

云 yún

389

To rise one's head/name of the buyer or payee on receipts, bills

抬头 táitóu

390

Flower (+mw)

花儿 (束) huàr (shù)

391

Verb (grammar)

动词 dòngcí

392

Fine/penalty

罚款 fákuǎn

394

To apologize

道歉 dàoqiàn

395

Oceania

大泮洲 Dàyángzhōu

396

Keys (+mw)

钥匙 (吧) yàoshi (bǎ)

397

Weekend

周末 zhōumò

398

Shirt (+mw)

衬衫 (件) chēnshān (jiàn)

400

Classical

古典 gǔdiǎn

401

Famous (x2)

有名 yǒumíng
著名 zhùmíng

404

No matter (ex: how, what...)

不管 bùguǎn

405

Temporary

暂时 zànshí

406

Heater (x2)

供暖 gōngnuǎn
暖气 nuǎnqì

407

Economy

经济 jīngjì

408

Wing

翅膀 chìbǎng

409

Businessman/trader

商人 shāngrén

410

Quite

挺 tǐng

411

Floor

土地 tǔdì

412

Otherwise/if not (x3)

要不 yàobù
否则 fǒuzé
不然 bùrán

413

Death/dead

死 sǐ

414

To examine (x2)

检查 jiǎnchá
核对 héduì

415

Shorts (+mw)

短裤 (条) duǎnkù (tiào)

416

Success/to succeed

成功 chénggōng

417

To step on

踩 cǎi

418

Steamed bun (+mw)

馒头 mántou

419

Regardless of (ex: whether it is windy or rainy, he will go to work.)

无论刮风还是下雨、他都去上班。

420

Set/case (dressing)

套 tào

422

Outstanding/excellent

优秀 yōuxiù

425

Pressure

压力 yālì

426

Salt

盐 yán

427

Movement/action

动作 dòngzuò

428

Welcome

欢迎 huānyíng

429

Comfortable

舒服 shūfu

430

Communication

交流 jiāoliú

431

To hold in safekeeping/custodian

保管 bǎoguǎn

432

Auxiliary word (grammar)

助词 zhūcí

433

Safe

安全 ānquán

434

To congratulate

祝贺 zhùhè

435

Extremely

极 jí

436

Sofa (+2mw)

沙发 (张/条) shāfā (zhāng/tiáo)

437

To request someone to do something (polite)

拜托 bàituō

438

Dictionary (+2mw)

词典 (本/部) cídiǎn (běn/bù)

439

Shoelace (+mw)

鞋带 (条) xiédài (tiào)

440

Office

办公室 bāngōngshì

441

We are not interested in Math

我们对数学不感兴趣

442

Address

地址 dìzhǐ

443

To break down into pieces/fragmentary/to smash

碎 suì

444

Must

必须 bìxū

445

Just

就 jiù

446

Technology/skill/technique

技术 jìshù

447

Leg (+mw.)

腿 (条) tuǐ (tiáo)

449

So/hence (x3)

因此 yīncǐ
所以 suǒyǐ
于是 yúshì

451

To tidy

整理 zhěnglǐ

452

Relatives

亲戚 qīnqi

453

To move/remove

搬 bān

454

Window (+mw)

窗户 (扇) chuānghu (shàn)

455

Reading (subject)

精读 jīngdú

456

Could it be...?

难道 nándào

457

Onomatopoeia (grammar)

拟声词 nǐshēngcí

458

To record/sound recording (+mw)

录音 (个) lùyīn (gè)

459

Pen (+mw)

圆珠笔 (支) yuánzhūbǐ (zhī)

460

Password

密码 mìmǎ

461

Nationality

国籍 guójí

462

Pig

猪 zhū

463

To support with the hand/to help sb up

扶 fú

464

Furniture

家具 jiājù

465

Light - heavy

轻 qīng
重 zhòng

466

Gymnasium (+mw)

体育馆 (个) tǐyùguǎn (gè)

468

Quality

质量 zhìliàng

469

Fish

鱼 yú

470

Snake

蛇 shé

471

To turn

转 zhuǎn

473

Chicken

鸡 jī

474

To wait

等 děng

475

Africa

非洲 Fēizhōu

476

To feel/feeling/sense/perception (+mw)

感觉 (个) gǎnjué (gè)

477

Strict/rigorous/rigid (x2)

利害/厉害 lìhai
严格 yángé

478

Feature/characteristic/trait

特点 tèdiǎn

479

Grape (+mw)

葡萄 (串) pútao (chuàn)

481

To tidy up/to put in order

收拾 shōushi

482

Gate (+mw)

口门 (个) ménkǒu (gè)

483

To provide/offer/supply

提供 tígōng

484

Society

社会 shèhuì

485

To heal

治疗 zhìliáo

486

Exciting/to excite/to be excited

激动 jīdòng

487

Slow

慢慢 mànmàn

488

Thick/generous

厚 hòu

489

To play the piano

弹钢琴 tángāngqín

490

To reduce/to lower/to bring down

降低 jiàngdī

491

Knowledge

知识 zhīshì

492

Master degree

硕士 shuòshì

493

Squid

鱿鱼 yóuyú

494

Tangerine (x2) (+mw)

橘子/枯了(个) jùzi (gè)

495

Theatre (+mw)

剧场 jùchǎng

496

To bother

打扰 dǎrǎo

497

Identical/the same/alike

相同 xiāngtóng

498

Doctor degree

博士 bóshì

499

If (x2)

如果 rūguǒ
要是 yàoshì

500

To go shopping

去购物 qùgòuwù

503

To pay/payment

付款 fùkuǎn

504

To queue up

排队 páiduì

505

To give a hint

暗示 ànshì

506

Sleepy/hard-pressed

困 kùn

507

Customer

顾客 gùkè

508

Washing machine

洗衣机 xǐyījī

509

Petrol station

加油站 jiāyóuzhàn

510

Clerk

职员 zhíyuán

511

Love and esteem

爱戴 àidài

512

Experience

经验 jīngyàn

513

Numeral (grammar)

数词 shùcí

515

Past

过去 guòqù

516

Auntie (general)

阿姨 āyí

517

Fix design

定型 dìngxíng

518

To remind/warn

提醒 tíxǐng

519

Age

年龄 niánlíng

520

To take off

起飞 qǐfěi

521

To save/to economise/to practice thrift

节约 jiéyuē

522

To contact/keep in touch

联系 liánxī

523

Old/former

旧 jiù

524

Victim (of an accident)/wounded/injured

伤者 shāngzhě

525

Sentence (grammar)

句子 jùzi

526

Go along this street

沿着这条路直走 yánzhezhètiàolùzhízòu

527

Rich

富 fù

528

Shocked

吃惊 chījīng

529

Careless (x2)

粗心 cūxīn
马虎 mǎhu

530

A little bit

稍微 shāowēi

531

To appreciate/admire/enjoy

欣赏 xīnshǎng

532

Form/table

表格 biǎogé

533

Plastic

塑料 sùliào

534

To stand/bear

受 shòu

535

Door (+mw)

门 (扇) mén (shàn)

536

Performance/show (x2)

表演 biǎoyǎn
演出 yǎnchū

537

Clear/distinct/to understand

清楚 qīngchu

538

To greet

打招呼 dǎzhāohu

539

Library (+2mw.)

图书馆 (家/个) túshūguǎn (jiā/gè)

540

Guest

客人 kèrén

541

Forever

永远 yǒngyuǎn

542

To earn/to make a profit

赚 zhuàn

543

Library

图书馆 túshūguǎn

544

The line of a telephone is busy or engaged

手机/电话占线 zhànxiàn

545

Grass

草 cǎo

546

On time

按时 ànshí

548

Visitor/tourist

游客 yóukè

549

Celery

芹菜 qíncài

551

Norway

挪威 Nuówēi

552

Surgical operation

手术 shǒushù

553

Standard/criterion

标准 biàozhǔn

554

Material

材料 cáiliào

556

Nearly/almost

差不多 chàbùduō

557

To win/to lose

赢 yíng
输 shū

558

Magazine (+mw)

杂忐 (份/张) zázhǐ (fèn/zhāng)

559

To be born

出生 chūshēng

560

Cleaning rag (+mw)

抹布 (条) mǒbù (tiào)

561

Elbow

肘子 zhǒuzi

562

To check in/report for duty (baodao)

报到 bàodào

563

Shark

鲨鱼 shāyú

564

Easy (x2)

容易 róngyì
简单 jiǎndān

565

Shopping bag (x2)

兜儿 dōur
袋子 dàizi

566

Tea

茶 chà

567

Level/standard/horizontal

水平 shuǐpíng

568

Railway station

火车站 huǒchēzhàn

569

Play the violin

拉小提琴 lāxiǎotíqín

570

Smog

雾霾 wùmái

571

Conjunction (grammar)

连词 liáncí

572

"Ouch, damn"

哎哟 āiyō

573

To run into/come across/encounter

遇到 yùdào

574

Envelope

信封 xìnfēng

575

Again

先 xiān

576

To surround

包围 bāowéi

577

Bird nest

鸟窝 niǎowō

578

Toothpaste (+mw)

牙膏 (管) yágāo (guǎn)

579

Boarding pass (+mw)

登机牌 (张) dēngjīpái (zhāng)

580

Paper-cut (subject)

剪纸 jiǎnzhǐ

581

Pencil (+mw)

铅笔 (支) qiānbǐ (zhī)

582

Mr.

先生 xiānsheng

583

Button

扣子 kòuzi

584

Vegetable dish/Non-vegetarian dish

素莱 sùcài
荤菜 hūncài

585

Fruit juice

果汁 guǒzhī

586

Coffee

咖啡 kāfēi

587

To cook porridge

熬粥 áozhōu

588

Cake

蛋糕 dàngāo

589

To clasp hand

握手 wòshǒu

590

Room

房间 fángjiān

591

Healthy

健康 jiànkāng

592

Conscientious (x2)

负责/认真 fùzé/rènzhēn

593

Landlord/house owner

房东 fángdōng
房主 fángzhǔ

595

Blackboard (+mw)

黑板 (个) hēibǎn (gè)

596

To bring up/to mention

提 tí

597

To lose weight

减肥 jiǎnféi

598

Computer (+mw)

电脑 (台) diànnǎo (tài)

599

To lend/to borrow

借 jiè

600

To play the drums

打鼓 dǎgǔ

601

Bottom/under
End of month-year

底 dǐ
月底-年底

602

Nurse

护士 hùshi

603

To violate (a law) (x2)

违反 wéifǎn
犯 fàn

604

Vase (+mw)

花瓶 (对) huāpíng (duì)

605

Design

设计 shèjì

606

Reporter

记者 jìzhè

607

To vanish/dissolve/disappear/fade

消失 xiāoshī

608

To be looking forward to (very much)

巴不得 bābude

609

Modern

现代 xiàndài

610

To paddle a boat

划 huá

611

Entirely/whole/completely

完全 wánquán

612

Asia

亚洲 Yàzhōu

613

Internet

互联网 hùliánwǎng

614

Satisfied/pleased

满意 mǎnyì

615

Porcelain

瓷器 cìqì

616

Cake

蛋糕 dàngāo

617

To have a rest

休息 xiūxi

618

Battery (+mw)

电池 (节) diànchí (jié)

619

Package/bag shop

包装 bāozhuāng

620

Bottle

瓶 píng

621

Underwear

内衣 nèiyī

622

What a pity! - pitiful/pathetic

可惜 kěxī
可怜 kělián

623

Preposition (grammar)

介词 jiēcí

624

To regret

后悔 hòuhuǐ

625

Menu (+2mw)

菜单 (份/张) càidān (fèn/zhāng)

626

Dirty

脏 zàng

627

To start/begin

开始 kāishǐ

628

Sudden/unexpected

突然 tūrán

629

At least

至少 zhìshǎo

630

Biscuit

饼 bǐng

631

Long trousers (+mw)

长裤 (条) chángkù (tiào)

632

To have no choice but

不得不 bùdébù

633

Give up halfway

半途而废 bàntú'érfèi

634

To chat

谈话 tánhuà

635

Meat

肉 ròu

636

Correct/right/proper

正确 zhèngquè

637

To taste some food

尝 cháng

638

Type/kind (x2)

种/款 zhǒng/kuǎi

639

Crucial point/key question

关键 guānjiàn

642

Body

身体 shēntǐ

643

Way/mode/pattern/style (ex: lifestyle)

方式 fāngshì (生活方式)

644

Grandson/granddaughter

孙子 sūnzi
孙女 sūnnǚ

645

Computering input

输入 shūrù

646

Handle/conduct/transact

办里 bànlǐ

647

Water pen (+mw)

水笔 (支) shǔibǐ (zhī)

648

Patience/patient

耐心 nàixīn

649

Privately/secretly/without permission

私自 sīzì

650

To be left/remaining/leftover/surplus

剩 shèng

651

Particular/special/unusual

特别 tèbié

652

Dancing

舞蹈 wǔdǎo

653

To change (2)

改 gǎi
化 huā

654

Supermarket

超市 chāoshì

655

Forecast

预报 yùbào

656

Knife (+mw)

小力 (吧) xiǎodāo (bǎ)

658

Flight schedule/timetable

航班 hángbān

659

Representative

代表 dàibiǎo

660

Spicy/hot

辣 là

661

Pause/measure word for meals

顿 dùn

662

To apply for an advertised post/to accept an offer of employment

应聘 yìngpìn

663

Alarmed/scared/panic

惊慌 jīnghuāng

664

To live/life

生活 shēnghuó

665

Mood

心情 xīnqíng

666

Ambulance

救护车 jiùhùchē

667

Effect/influence/to affect

影响 yǐngxiǎng

668

Cleaner/janitor/sanitation worker

清洁工 qīngjiégōng

669

Jacket (+mw)

上衣 (件) shàngyī (jiàn)

670

To retire

退休 tuìxiū

671

Trick/ability

把戏 bǎxì

672

Welcome

欢迎光临 huānyíngguānglín

673

Clever

聪明 cōngmíng

674

Deep-fried

油炸 yóuzhá

676

Evening self study

晚自习 wǎnzìxǐ

677

To express/to indicate/to mean

表示 biǎoshì

679

Support/to support/to sustain

支持 zhīchí

680

Banana

香蕉 xiāngjiāo

681

Rainbow (+mw.)

彩虹 (道) cáihóng (dào)

682

Mate/companion/partner

伴侣 bànlǔ

683

Circumstances/situation/state of affairs

情况 qíngkuàng

684

Elevator (+2mw)

电梯 (台/部) diàntī (tái/bù)

685

To guess

猜 cāi

686

As far as it concerns (x2)

关于/对于 guānyú/duìyú

687

Virtue-shortcoming

优点 yōudiǎn
缺点 quēdiǎn

688

To gather/to assemble

集合 jíhé

689

Police station

警察局 jǐnchājú

690

To arrange/array

排列 páiliè

691

Gender

性别 xìngbié

692

To spend

花 huà

693

To forgive

原凉 yuánliàng

694

Urgent/impatient/hurry

急 jí

695

Temperature

温度 wēndù

696

Instant noodles

方便面 fāngbiànmiàn

697

Clock alarm (+mw)

闹钟 (个) nàozhōng

698

To be used to/to be accustomed to/habit

习惯 xíguàn

699

Listening (subject)

听力 tīnglì

700

Ancient

古 gǔ

701

Dinner room/hall

餐厅 cāntīng

702

To decrease/to reduce

减少 jiǎnshǎo

703

To feed

喂 wèi

704

To ride

骑 qí

705

Dragon

龙 lóng

706

To lack/be short of

缺少 quēshǎo

707

Winter vacation

寒假 hánjià

708

Free of charge

免费 miǎnfèi

709

Perhaps/maybe (x2)

可能 kēnéng
也许 yěxǔ

710

To wake up

醒 xǐng

711

Humorous/humor

幽默 yōumò

712

To save money

省钱 shěngqián

713

Segment/paragraph/mw for stories, periods

段 duàn

714

To workout/have physical training

锻炼 duànliàn

715

To resemble/to look like/to imagine

像 xiàng

716

To make a sound/to ring

响 xiǎng

717

To manage

管理 guǎnlǐ

718

Topic

题 tí

719

Understood

懂了 dǒngle

720

Wine

洒 jiǔ

721

Strange/surprising/odd

奇怪 qíguài

722

To lose/be defeated/failure

失败 shībài

723

Stupid

笨 bèn

724

Sick

生病 shēnbìn

725

Actor

演员 yǎnyuán

726

Bedroom (+mw)

卧室 (间) wòshì (jiān)

727

To have a bath

洗澡 xǐzǎò

728

Bamboo

竹子 zhúzi

729

Video

视频 shìpín

730

Official/formal

正式 zhèngshì

731

To compete

比赛 bǐsài

732

Should

应该yīnggāi

735

Scrab/scab

疤 bā

736

To deposit

存 cún

737

Zeal/enthusiasm/passionate

热情 rèqíng

738

Proud

得意 déyì

739

To visit someone

拜访 bàifǎng

740

To take

拿 ná

741

To translate

翻译 fānyì

742

Brush (+mw)

毛笔 (支) máobǐ (zhī)

743

To rush/to try to catch (bus)

赶 gǎn

744

To think/to consider/to deem

认为 rènwéi

745

To wear

穿 chuān

746

Ear (+2mw)

耳朵 (个/只) ěrduo (gè/zhī)

747

Mountain climbing

爬山 páshān

748

To remit money

汇款 huìkuàn

749

Calm/cool-headed

冷静 lěngjìng

750

Scenery/scene/landscape/view (x2)

景色 jǐngsè
风景 fēngjǐng

751

Function (x2)

作用 zuòyòng
功能 gōngnéng

752

To the best as someone's possibilities

尽量 jǐnliàng

753

To throw away

扔 rēng

754

Assurance

把握 bǎwò

755

Former/original (x2)

本来 běnlái
原来 yuánlái

756

Manager/director (+mw)

经理 jìnglǐ

757

Exclamation (grammar)

叹词 tàncí

758

To put/arrange/wave

摆(放) bǎifàng

759

Door (+mw)

门 (扇) mén (shàn)

760

Hey/hello (telephone call)

喂 wéi

761

To graduate

毕业 bìyè

762

Throat

嗓子 sǎngzi

763

Surgical operation

手术 shǒushù

764

To prepare

准备 zhǔnbèi

765

Company/corporation (+mw)

公司 gōngsī

766

Young fellow

小伙子 xiǎohuǒzi

767

To be familiar/to know well

熟悉 shúxi

768

To comprehend/to understand

了解 liǎojiě

769

Except for

除了 chúle

770

For example (x2)

比如 bǐrú
例如 lìrú

771

Culture

文化 wénhuà

772

Fat

胖 pàng

773

To move/touch somebody emotionally

感动 gǎndòng

774

Art exhibition

画展 huàzhǎn

775

Cap/hat (+mw)

帽子 (顶) màozi (dǐng)

776

To make someone quite/relax

放心 fàngxīn

777

Discipline

纪律 jìlü

778

Duck

鸭 yā

779

Basin (+mw)

盆子 (个) pénzi (ge)

780

Factory

工厂 gōngchǎng

781

Mildew/mold

霉 méi

782

Eyes (+2mw)

眼睛 (只/双) yǎnjing (zhī/shuāng)

783

To be afraid of/scared of

害怕 hàipà

784

Floor (x2)

楼 lóu
层 céng

785

Rental

租金 zūjīn

786

Edition/version

版本 bǎnběn

787

Clothes

衣服 yīfu

788

Warm

暖和 nuǎnhuo

789

Audience

观众 guānzhōng

790

Cumbersome

笨重 bènzhòng

791

Even/so much so that

甚至 shènzhì

792

Tourist guide

导游 dǎoyóu

793

To forbid/ban/prohibit

禁止 jìnzhǐ

794

To faint

晕倒 yūndǎo

795

To guard a pass/check on

把关 bǎguān

796

Type/kind

种 zhǒng

797

Annoyed/upset

烦恼 fánnǎo

798

To arrive

到 dào

799

To sign up/register

报名 bàomǐng

800

To visit (canguan)

参观 cānguān

801

Exhibition hall

展览馆 zhǎnlǎnguǎn

802

Speaking (subject)

口语 kǒuyǔ

803

Living room

客厅 kètīng

804

Bonus/money award

奖金 jiǎngjīn

805

Business/trade (x2)

生意 shēngyi
业务 yèwù

806

Bridge (+mw)

桥 (座) qiáo (zuò)

807

Keys (+mw)

钥匙 (吧) yàoshi (bǎ)

808

Full stop

句号 jùhào

809

To make an injection

打针 dǎzhān

810

To point at/to refer to

指 zhǐ

811

Although

虽然 suīrán

812

Lucky

幸运 xìngyùn

813

To live in peace and work happily

安居乐业 ānjūlèyè

814

Gauze mask/surgical mask

口罩 kǒuzhāo

815

Pineapple

菠萝 bōluó

816

Blood

血液 xuèyè

817

Reckon/estimate

估计 gūjì

818

Almost/nearly/practically

几乎 jīhū

819

Bleed

出血 chūxuè

820

Grade/mark (x2)

成绩 chéngjì
分数 fēnshù

821

Dormitory

宿舍 sùshè

822

To sweat

汗 hàn

823

How

怎么柈 zěnmeyàng

824

Sad

难过 nánguò

825

To lock

锁 suǒ

826

Human specie/being

人类 rénlèi

827

Socks

袜子 wàzi

828

To dry with a blower

吹风 chūifēng

829

To put on/place/arrange

摆放 bǎi

830

Responsibility/duty

责任 zérèn

831

Lesson (+mw)

课 (节) kè (jié)

832

Sheep

羊 yáng

833

Animal (+mw)

动物 (只) dòngwù (zhī)

834

Sequence/order

顺序 shùnxù

835

To smoke

抽烟 chōuyān

836

At sixes and sevens/awful mess

乱七八糟 luànqībāzāo

837

Visa

签证 qiānzhèng

838

Position/location

位置 wèizhì

839

Wet

湿 shī

840

Beijing opera

京剧 Jīngjù

841

Phrase (grammar)

短语 duǎnyǔ

842

Advertisement

广告 guǎnggào

843

To kidnap

绑架 bǎngjià

844

Probably/be afraid of

恐怕 kǒngpà

845

Century

世纪 shìjì

846

Wife

妻子 qīzi

847

Neck

脖子 bózi

848

To crash together/to collide with

相橦 xiāngzhuāng

849

Secretary

秘书 mìshū

850

Stripe/streak

斑纹 bānwèn

851

Comma

逗号 dòuhào

852

Numerous/a lot/many (xuduo)

许多 xǔduō

853

Block of flats

公寓 gōngyù

854

Unemployment/to be out of work

失业 shīyè

855

Destroy/damage/wreck - care for/take good care of

破坏 pòhuài
爱护 àihù

856

Thirsty

渴 kě

857

Direct

直接 zhíjiē

858

To allow/to permit

允许 yǔnxǔ

859

Language

语言 yǔyán

860

Especially/in particular (x2)

尤其 yóuqí
特别 tèbié

861

Red date

红枣 hóngzǎo

862

To cause/to lead to

引起 yǐnqǐ

863

To develop/to fall into the habit of

养成 yǎngchéng

864

Serious/grave/critical

严重 yánzhòng

865

Effect

效果 xiàoguǒ

866

To understand/to comprehend (lijie)

理解

867

Boring - interesting

无聊 wúliáo
有趣 yǒuqù

868

Vegetables

蔬菜 shūcài

869

Fresh

新鲜 xīnxiān

870

To launch/to release/to put out a product

推出 tuīchū

871

Programme/plan/to plan

计划 jìhuà

872

Childish

幼稚 yòuzhì

873

To take a walk

散步 sànbù

874

Secondly/next

其次 qícì

875

Science

科学 kēxué

876

To think over/consider

考虑 kǎolü

877

Finally

终于 zhōngyú

878

Vivacious/lively

活泼 huópō

879

To call-bring to mind/memory (+mw)

回忆 (个) huíyì (gè)

880

Purpose

目的 mùdì

881

Mysterious/mystical

神秘 shénmi

882

To put somebody on trouble

麻烦 máfan

883

To estimate/to reckon

估计 gūjì

884

To fill in (forms)

填 tián

885

Pull/push (door)

拉 lā
推 tuī

886

Europe

欧洲 Oūzhōu

887

Salty

咸 xián

888

To go on/proceed with/continue

继续 jìxù

889

Square

广场 guǎngchǎng

890

Cash

现金 xiānjīn

891

To attract

吸引 xīyǐn

892

ID Card

身份证 shēnfènzhēng

893

Gramm

克 kè

894

To encourage/urge

鼓励 gǔlì

895

Poor

穷 qióng

896

Dialogue/conversation

对话 duìhuà

897

To relax/loosen up shoelaces

放松 (鞋带) fàngsōng

898

Aspect/field/side (+mw)

方面 (个) fāngmiàn (gè)

899

To be against to/to oppose

反对 fǎnduì

900

To develop

发展 fāzhǎn

901

Number/count

数 shù/shǔ

902

Tomato (+mw)

西红柿 (只) xīhóngshì (zhī)

903

Sunglasses (+2mw)

眼镜 (副/付) yǎnjìng (fù/fù)

904

To trust/to have faith in

相信 xiāngxin

905

To agree/consent/approve

同意 tóngyì

906

Tree/plant (+mw)

树 (棵) shù (kē)

907

Skirt (+mw)

裙子 (条) qúnzi (tiáo)

908

To cry

哭 kū

909

To decide/to make up one's mind/decision (+mw)

决定 (个) juédìng (gè)

910

Waiter

服务员 fúwùyuán

911

To lose/drop/swap places with someone

掉 diào (掉座位)

912

To make out a receipt

开票 kāipiào

913

Hole

洞 dòng

914

Form for address for any stranger

师傅 shīfu

915

Business suit

西装 xīzhuāng

916

To fetch

取 qǔ

917

Tyre (x2) (+mw)

车胎 chētāi
轮胎 lúntāi (个 gè)

918

Saturation

饱和 bǎohé

919

Package/bag shop

包装 bāozhuāng

920

To worry

担心 dānxīn

921

Lawyer

律师 lüshī

922

Occupation/profession

职业 zhíyè

923

Embassy (+2mw)

大使馆 (座/个) dàshǐguǎn (zuò/gè)

924

To print

打印 dǎyìn

925

To dress up/make up

打扮 dǎban

926

Scale/platform balance

磅秤 bàngchèng

927

Zebra (+mw.)

斑马 (匹) bānmǎ (pǐ)

928

Stripe/streak

斑纹 bānwèn

929

Class coordinator

班主任 bānzhǔrèn

930

Break away from/put away sth./free someone from sth.

摆脱 bǎituō

931

Approach/attitude/manner (ex: assume an ambiguous attitude)

态度 tàidu (采取态度暧昧)

932

Ethyl alcohol

酒精 jiǔjīng

933

Scandal

丑闻 chǒuwén

934

To publish (a book) + publisher

出版 chūbǎn (出版社)

935

To export/exit

出口 chūkǒu

936

Thumb
Index finger
Middle finger
Ring finger
Little finger

拇指 mǔzhǐ
食指 shízhǐ
中指 zhōngzhǐ
无名指 wúmíngzhǐ
小指 xiǎozhǐ

937

Candle (+ to lit - to blow)

蜡烛 làzhú (吹 - 点)

938

To collapse/to fall down/to settle down

塌 tā

939

Most urgent (shiwanghuoji)

十万火急 shíwànhuǒjí

940

To regard as important/ to value/to care about (kanzhong)

看重 kànzhòng

941

Looks/profile/appearence (waimao)

外貌 wàimào

942

To determine/to judge/to make a judgment

判断 pànduàn

943

Flight

飞行 fēixíng

944

Corridor/aisle/passage

走廊 zǒuláng

945

Ash

灰 huī

946

To eat (x3)

吃饭 chīfàn
就餐 jiùcān
用餐 yòngcān

947

To give up/to abandon

放弃 fàngqì

948

Post/public announcement

公告 gōnggào

949

Rubbish/waste (ex: waste paper)

废 fèi (废纸)

950

Noodles

面条 miàntiáo

950

Chair

椅子 yǐzi

950

To wash

洗 xǐ

950

Bottle

瓶 píng

950

Rabbit

兔子 tùzi

950

Monkey

猴子 hóuzi

950

To correct

改 gǎi

950

Goodbye (2)

再见 zàijiàn
拜拜 bāibāi

950

Enough

够 gòu

950

Auntie (mother's younger sister)

阿姨 āyí

950

Shopping maid

阿姨 āyí

950

Uncle (general)

叔叔 shūshu

950

Thin

瘦 shòu

950

What's your surname (polite)?

您贵姓? nǐnguìxìng?

950

Lesson (+mw)

课 (节) kè (jié)

950

Knife x2 (+mw)

小力 (吧) xiǎodāo (bǎ)
刀子 (吧) dāozi (bǎ)

950

Shàn (mw)

950

Curtain

窗帘 chuānglián

950

Fan

电(风)扇 diàn(fēng)shàn

950

Expensive

贵 guì

950

Rubber (+mw)

橡皮 (块) xiàngpí (kuài)

950

Thailand

泰国 Tàiguó

950

To fix/repair

修 xiū

950

To criticize

批评 pīpín

950

To help (x2)

帮助 bāngzhù
帮忙 bāngmáng

950

To do something/work

劳动 láodōng

950

To ask

问 wèn

950

To ensure/guarantee

保证 bǎozhèng

950

To fill up

装满 zhuāngmǎn

950

Brief (+mw)

信 (封) xìn (fēng)

950

To protect

保护 bǎohú

950

To go sightseeing

游览 yóulǎn

950

To visit (no go sightseeing)

访问 fǎngwèn

950

Adjective (grammar)

形容词 xíróngcí

950

Opposite (grammar)

区别词 qūbiécí

950

Modal particle (grammar)

语气词 yǔqīcí

950

To hold

把 bǎ

950

Museum

博物馆 bówùguǎn

950

To taste some food

尝 cháng

950

Part/section

部分 bùfèn

950

Yangtze River

长江 ChángJiāng

950

To forget

忘记 wàngjì

950

The same

一样 yíyàng

950

Along

沿 yán

950

Approximately (x2)

大约 dàyuē
大概 dàgài

950

To start out

出发 chūfā

950

Kitchen

厨房 chúfáng

950

Study

书房 shūfáng

950

Ship (+mw)

船 (艘) chuán (sōu)

950

Boat (+mw)

船 (条) chuán (tiào)

950

To take off

脱 tuō

950

To use properly

爱惜 àixī

950

Compassion, charity, ❤️ symbol

爱心 àixīn

950

Cancer

癌症 áizhèng

950

To arrange/plan

安排 ānpái

950

Massage (+mw)

按摩 (个) ànmó (gè)

950

Percentage point

百分点 bǎifēndiǎn

951

Room (in a dormitory)

寝室 qǐnshì

952

Destination/finishing line (in a race)/terminal point

终点 zhōngdiǎn

953

Teardrop (+mw)

泪水 (滴) lèishuǐ (dī)

954

Be disappointed in a love affair/to break up (shilian) (+ the bitter taste of disappointed love)

失恋 shīliàn (失恋的痛苦)

955

Apply for reimbursement (ex: the company can reimburse the trip costs)

报销 bàoxiāo (公司可以报销旅行费用)

956

Draft

草稿 cǎogǎo

957

Price range (jiawei)

价位 jiàwèi

958

Calculator

计算器 jìsuànqì

959

Quoted price

报价 bàojià

960

To top up

充值 chōngzhí

961

To screenshot

截屏 jiépíng

962

To instruct/to teach (zhidian) (ex: patiently teach)

指点 zhǐdiǎn (耐心地指点)

963

Relay broadcast - live broadcast

转播 zhuǎnbō
直播 zhíbō

964

Diving

跳水 tiàoshuǐ

965

Scuba diving

潜水 qiánshuǐ

966

Gymnastics (ticao)

体操 tǐcāo

967

Willpower/perseverance (yili)

毅力 yìlì

968

To be expert in (shanchang)

擅长 shàncháng

969

Crispy - powdered

脆 cuì - 粉 fěn

970

Yoga

瑜伽 yújiā

971

Pilates

普拉提 pǔlātí

972

Latin language

拉丁语 Lādīngyǔ

973

Breakdance/streetdance

街舞 jiēwǔ

974

Reception desk

前台 qiántái

975

Fan (ex: Lady Gaga fan)

迷 mí (Lady Gaga迷)

976

Gym

健身房 jiànshēnfáng

977

Member (+ society/family member)

会员 huìyuán (成员 chéngyuán)

978

Energy (jingshentour)

精神头儿 jīngshentóur

979

To endure hardships/to suffer/tortures (shouzui) (ex: tough life - what a torment!)

受罪 shòuzuì (受罪生活/真受罪!)

980

To have a reunion/round

团圆 tuányuán

981

Waiting room (in a station) + lounge room (in an airport)

候车室 - 候机室 hòuchēshì - hòujīshì

982

Airline company/airways

航空公司 hángkōnggōngsī

983

Tomb/grave/mausoleum (+ cemetery)

坟墓 fénmù (墓地)

984

Undoubtedly (mingming)

明明 míngmíng

985

Coincidently/fortunately (+ it's so lucky to... + negative form) qiao

巧 qiǎo (真巧 - 真不巧)

986

Memory (+ to have a good memory + to have a bad memory)

记性 jìxing (记性好 - 记性坏)

987

To have a rehearsal (for a performance) (+ to rehears a performance)

排练 páiliàn (排练节目)

988

To suppress/to hold back (ex: to hold the breath)

憋 biē (憋呼吸)

989

Needn't

甭 béng

990

Pixel

像素 xiàngsù

991

Handicapped/disabled

残疾 cánji

992

Deaf - blind

聋子 lóngzi
瞎子 xiāzi

993

Microphone

话筒 huàtǒng

994

Bullet

子弹 zǐdàn

995

To share

分享 fēnxiǎng

996

Pearl (+ bubble tea)

珍珠 zhēnzhū (珍珠奶茶)

997

Pearl (+ bubble tea)

珍珠 zhēnzhū (珍珠奶茶)

998

Each (formal way)

诸位 zhūwèi

999

I/we

俺 ǎn

1000

To be honoured (I feel honoured to know you/I fell honoured to attend this party)

荣幸 róngxìng (我认识您我感到非常荣幸 - 我很荣幸参加你们的晚会)

1001

To supervise (+ supervisor + supervision bureau)

监督 jiāndū (监督人 - 监督局)

1002

Coral (+ coral reef)

珊瑚 shānhú (珊瑚礁)

1003

Rose

玫瑰 méigui

1004

Fragrance/sweet-perfume (fenfang)

芬芳 fēnfāng

1005

Feedback

反馈 fǎnkuì

1006

Stubborn

倔强 juéjiàng