1) sosiaalioikeus oikeusjärjestyksen osana Flashcards Preview

oikis Suomi ja EU > 1) sosiaalioikeus oikeusjärjestyksen osana > Flashcards

Flashcards in 1) sosiaalioikeus oikeusjärjestyksen osana Deck (15):
1

oikeusjärjestys

oikeusnormien joukko, joka on voimassa tietyssä valtiossa tietyllä hetkellä

2

oikeusnormi

oikeusjärjestykseen sisältyviä sääntöjä ja periaatteita, joiden tarkoitus on ohjata yksilöiden, yhteisöjen ja viranomaisen käyttäytymistä ja toimintaa.

3

julkisoikeus (2)

1.säädökset ja normit sääntelevät lähtökohtaisesti julkisyhteisöjen, kuten valtion ja kuntien luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin kohdistamaa julkisen vallan käyttöä

2.esim. valtiosääntöoikeus, kunnallisoikeus, hallinto-oikeus ja sosiaalioikeus

4

yksityisoikeus (2)

1.normit koskevat luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden välisiä suhteita

2.yleinen yksityisoikeus eli siviilioikeuteen (esim. varallisuusoikeus ja perhe- ja jäämistöoikeus) ja erityiseen yksityisoikeuteen (esim. kauppaoikeus)

5

sosiaalioikeus (3)

1.kattaa kaikki ne oikeusjärjestykseen sisältyvät oikeusnormit, jotka määrittävät suoraan tai epäsuorasti yksilöiden oikeutta sosiaaliturvaan

2.osa julkisoikeutta

3.sosiaalioikeudelliset säädökset, hallintolaki, julkisuuslaki

6

sosiaalioikeuden periaatteita (3)

1.myönteisen tulkinnan ensisijaisuus,
2.tarveperiaate ja 3.itsemääräämisoikeus

7

sosiaalioikeuden hallinnollis-organisatoriset sääntelyratkaisut (4)

1.Toimeentuloturvaetuuksien maksaminen on erillisten, välilliseen julkishallintoon kuuluvien toimijoiden, kuten Kelan, työeläkevakuutusyhtiöiden ja työttömyyskassojen tehtävänä

2.päätöksistä valitetaan erillisiin toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntiin.

3.Niiden antamista päätöksistä valitetaan vakuutusoikeuteen

4.perustoimeentulotuki, josta tehtyihin päätöksiin haetaan ensin oikaisua Kelalta itseltään. Kelan oikaisuvaatimukseen antamasta päätöksestä haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

8

perustuslaki 19§ "Oikeus sosiaaliturvaan" (4+6)

1.Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

2.Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan
1)työttömyyden, 2)sairauden, 3)työkyvyttömyyden ja 4)vanhuuden aikana sekä 5)lapsen syntymän ja 6)huoltajan menetyksen perusteella.

3.Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

4)Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

9

sosiaaliturva 2 päälohkoa

1.toimeentuloturva
2.sosiaali- ja terveydenhuolto

10

toimeentuloturva (3)

1.yksilöiden ja perheiden taloudellisen toimeentulon turvaaminen

2.rahamääräisiä etuuksia (pääsääntöisesti)

3.välttämätön toimeentulo; perustoimeentulon turva

11

välttämätön toimeentulo

toteutetaan toimeentulotukijärjestelmällä

12

perustoimeentulon

eläkejärjestelmät, työttömyysturvajärjestelmä, sairausvakuutusjärjestelmä ja tapaturmavakuutusjärjestelmä

13

sosiaalihuollon palvelut jaetaan(2)

1.yleispalvelut (sosiaalihuoltolaki)
2.erityispalvelut

14

terveydenhuollon palvelut jaetaan(2)

1.perusterveydenhuollon palvelut
2.erikoissairaanhoidon palvelut

15

Euroopan unioni jaettu toimivalta sosiaalipolitiikka (3)

1.Euroopan unioni ja jäsenvaltiot toimivat molemmat lainsäätäjinä ja antavat oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä sosiaalipolitiikan alalla

2.lähinnä vain vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi

3.jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen eli koordinaatioon, ei niiden yhdenmukaistamiseen.