2) oikueslähdeoppi ja EU-oikeus Flashcards Preview

oikis Suomi ja EU > 2) oikueslähdeoppi ja EU-oikeus > Flashcards

Flashcards in 2) oikueslähdeoppi ja EU-oikeus Deck (18):
1

lakisidonnaisuuden periaate

perustuslaki 2§ "Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate": "[j]ulkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia"

2

oikeuslähde

erilaisia ja eritasoisia oikeudellisesti hyväksyttäviä perusteita, joilla tuomioistuinten tulee ja tuomioistuimet voivat ratkaisunsa perustella

3

prejudikaattituomioistuin

alemman tuomioistuimen ratkaiseman asian käsittely korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellyttää valitusluvan myöntämistä

4

Miksi ylimpien laillisuusvalvojien antamien ratkaisujen oikeuslähdeopillinen merkitys suuri sosiaalioikeuden alalla?

sosiaali- ja terveydenhuolto sisältää paljon niin kutsuttua tosiasiallista hallintotoimintaa, jossa ei tehdä hallintopäätöksiä vaan sen sijaan annetaan palveluita - hoivaa ja hoitoa

5

perustuslaki 106§ perustuslaki ja laki ristiriita

"[j]os tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle"

6

perustuslaki 107§ laki ja asetus

"[j]os asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa"

7

oikeuslähdeoppi (2+3)

1.oikeuslähteet voidaan luokitella niiden velvoittavuuden perusteella

2. 1) vahvasti velvoittaviin,
2) heikosti velvoittaviin ja
3) sallittuihin oikeuslähteisiin

8

heikosti velvoittavat oikeuslähteet

1.lainvalmisteluaineisto ja oikeuskäytäntö

2.Tuomaria ei voi syyttää virkavirheestä, jos hän sivuuttaa jommankumman

3.Jos kuitenkin oikeuskäytäntö tai lainvalmisteluaineisto on yksiselitteistä, tuomarin pitää ratkaisussa erikseen perustella, miksi hän on sivuuttanut sen

9

oikeuslähteet (7)

1.lainsäädäntö
2.lainvalmisteluaineisto (hallituksen esitykset, komiteamietinnöt)
3.oikeuskäytäntö
4.ylimpien laillisuusvalvojien antamat lausunnot
5.oikeustieteellinen kirjallisuus
6.soft law
7.reaaliset argumentit

10

soft law

Ammattikuntien omat normistot sekä viranomaisten ja järjestöjen antamat ohjeet

11

Miksi ihmisoikeussopimusten määräykset Suomessa kansallisesti velvoittavaa oikeutta? (2)

1.saatettu valtionsisäisesti voimaan lainsäädännöllä

2.perustuslain 22 §:ssä säädetään erikseen, että "[j]ulkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen"

12

EU primäärioikeus (3)

1.perustamissopimukset pöytäkirjoineen, liittymissopimukset,
2.pitkälti EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä muotoutuneet EU-oikeuden yleiset oikeusperiaatteet ja 3.Euroopan unionin perusoikeuskirja

13

EU sekundäärioikeus (3)

EU-toimielinten antamat 1.asetukset, 2.direktiivit ja 3.päätökset

14

Open Method of Coordination

avoin koordinointimenetelmä, jossa on kyse jäsenvaltioiden hallitusten yhdessä sopimista tavoitteista ja kansallisten politiikkojen lähentämisestä

15

muut EU-oikeuden lähteet (2)

1.EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö
2.soft law

16

implementointi (2)

1.kansallinen täytäntöönpano
2.esimerkiksi EU direktiivit eivät ole jäsenvaltioissa voimassa sellaisenaan

17

EU-oikeuden välitön oikeusvaikutus (3)

1.yksityiset oikeussubjektit voivat vedota EU-oikeuden normeihin kansallisissa tuomioistuimissa.

2.EU-asetusten suora sovellettavuus
ts.
3.voimaan tultuaan voimassa jäsenvaltioissa sellaisinaan

18

Milloin direktiivillä välitön oikeusvaikutus? (4)

1.jäsenvaltio on laiminlyönyt velvoitteensa saattaa direktiivin tavoitteet kansallisesti voimaan määräaikaan mennessä, direktiivilläkin on välitön oikeusvaikutus,
2.kun sen säännökset ovat ehdottomia ja
3.riittävän täsmällisiä JA kun sen
4.säännöksissä säädetään yksityishenkilöiden oikeuksista.