Wette Flashcards

1
Q

Definieer die Wet op Vaardigheids Ontwikkeling (WVO)

A
 • Ontwikkel vaardighede van mense in SA om produktiwiteit te verbeter.
 • Bele in die opleiding van werknemers
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hoe kan die WVO nagekom word?

A
 • Werkgewers wat LBS invorder moet by SETA’s registreer.

* 1% van werkg she betaalstaat moet aan SETA’s oor betaal word.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Voordele van die WVO?

A
 • Lei werkn op om produktiwiteit te verhoog.

* Verhoog opbrengs op belegging in onderwys en opleiding.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Nadele van die WVO?

A
 • Implimentering van WVO is moeilik om te monitor en beheer.

* Verhoog koste want dit vereis n groot hvlh papierwerk.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Diskriminerende aksies

A
 • Voorkoming van werkn om te teken vir leerlingsk agv ouderdom/posisie in werkplek.
 • Onbillike bevordering van vaardighede en ontwikkeling.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Strawwe vir nie-nakoming?

A
 • Besigh wat nie vaardigheid ontw heffing betaal nie mag nie eis toelae van WVO aan bied nie.
 • Aarbeidsinspekteurs kan besigh bevel om op te hou werk as besigh skuldig bevind word aan onwettige praktyke.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Noem 4 befondsings van SETA’s.

A

*Skenkings en toelaes van die publiek.
*Surplusfondse van regering instellings.
*Fondse ontvang vir lewering van hul dienste.
*Vaardigheid ontw heffing betaal deur werkg-80% aan verskillende SETA’s versprei en
20% aan Nasionale Vaardigheids fonds betaal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Wat is die Funksie van SETA’s ?

A
 • Keur planne goed vir werkplek vaardighede en jaarlikse opleiding-verslae.
 • Monitor werklike opleiding deur diensverskaffers.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Definieer die Wet op

Aarbeidsverhoudinge (WAV).

A
 • Verskaf raamwerk vir aarbeidsverhoudinge tussen werkn en werkg.
 • Vestig aarbeidshof en aarbeids-apelhof.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hoe kan die WAV nagekom word?

A
 • Besigh moet werkn toelaat om vakbonde te vorm.

* Ondersteun verstiging van werkplekforums.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Voordele van die WAV ?

A
 • Beskerm regte van besigheid in aarbeidsverwante kwessies.

* Bevorder aarbeidsvrede tussen werkn en werkg.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Nadele van die WAV ?

A
 • Koste van aarbeid styg agv wettige stakings.

* Produktiwiteit kan daal as werkn in werksure aan aktiwiteite van vakbonde mag deelneem.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Diskriminerende aksies?

A
 • Weier van vestiging van werkplekforums.

* Dwing werkn om vakbond lidmaatskap op te gee.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Strawwe vir nie nakoming ?

A
 • Werg kan gedwing word om die geskil beslegtings proses te betree.
 • Besighede sal beboet word as hulle nie voldoen aan die ooreenkoms te bereik tydens die geskilbeslegtings proses nie.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Wat is die Regte van Werknemers en Werkgewers ?

A

WERKGEWERS:

 • Het die reg om deel te wees van werkg-org.
 • Het die reg om by KVBA verteenw te word.

WERKNEMERS:

 • Geregtig op regverdige behandeling.
 • Reg tot deelname en besluitneming.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Definieer die Wet op Gelyke Indiensneming (WGI).

A
 • Bepaal dat werkn wat dieselle werk doen, gelyk betaal moet word.
 • Geen diskriminasie op grond van geslag in die werkplek nie.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hoe kan die WGI nagekom word ?

A
 • Besigh moet waak teen diskriminerende aanstellings.

* Verseker dat alle regsgroepe op alle vlakke van indiensneming gelyk is.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Voordele van die WGI ?

A
 • Voorsien alle werkn gelyke kans om bevorder te word.

* Motiveer werkn omdat werksmag meer divers is.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Nadele van die WGI ?

A
 • Duur om iemand wat min weet, op te lei.

* Verhoogde admin las omdat besigh elke 2 jaar n indiensneming verslag moet opstel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Diskriminerende aksies ?

A
 • Nie indiensneming van jong vrou omdat sy later kinders wil he.
 • Weier indiensneming agv gestremdheid of godsdienstige oortuigings.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Strawwe vir nie nakoming ?

A
 • Besigh kan na aarbeidshof geneem word vir vervolging.

* Boetes mag opgele word aan besighede wat versuim om aan sy verslag-voldoenings-pligte te voldoen.

22
Q

Definieer die Wet op Basiesie Diensvoorwaardes (WBD).

A
 • Verskaf duidelike diensvoorwaardes vir werkn en werkg.

* Stel minimum vereistes vir dienskontrak.

23
Q

Hoe kan die WBD nagekom word ?

A
 • Werkn moet 9h/5dae werk of 8h/6dae.

* Moet 60 min breuk kry na 5 ure werk.

24
Q

Voordele van die WBD ?

A
 • Bevorder regverdige behandeling van werkn in die werkplek.

* Werksure word gespesifeer sodat werkg nie werkn kan ontgin nie.

25
Q

Nadele van die WBD ?

A
 • Ontwikkeling van n wetlike dienskontrak kan tydrowend wees.
 • Geen werkg mag n werkn dwing om meer as 45h per week te werk nie.
26
Q

Diskriminerende aksies?

A
 • Verbied werkn om salarisse te bespreek.

* Weier om werkn gesins-verantw te gee, verlof om n siek familielid te sien.

27
Q

Strawwe vir nie nakoming ?

A
 • Besigh wat skuldig bevind w kan boetes betaal.

* Besigh kan aarbeidshof toe geneem word vir beslissing.

28
Q

Bespreek die Bepalings van die WBD/ Indiensneming Praktyke.

A

WERKSURE:

 • Werkn mag nie meer as 45h/week werk nie.
 • 9/5dae of 8h/6dae

OORTYD :

 • Werkn moet instem om oortyd te werk.
 • Mag nie meer as 3h/dag of 10h/week werk nie.

PUBLIEKE VAKANSIEDAE:

 • Werkn moet betaal word vir vakansiedae wat op werksure val.
 • Werk op vakansiedag is n ooreenkoms en betaal teen dubbel koers.

MAALTYE EN RUSPERIODES:

 • Werkn moet 60min breuk he na 5h werk.
 • Werkn moet 12h rusperiode he per dag.

KIND EN DWANG AARBEID:

 • Onwettig om kind onder 15 indiens te neem.
 • Onwettig om iemand te dwing om te werk.

GESINS VERANTW VERLOF:

 • 3-5 dad betaalde verlof per jaar op versoek ingeval van dood van n ouer.
 • Manlike werkn geregtig op 10 dae as kind gebore is.

VERLOF

 • Jaarlikse verlof:
 • 21 opeenvolgende dae per jaar.
 • Werkg kan net verlof uitbetaal as werkn die werk verlaat.
 • Siekeverlof:
 • 6 weke betaalde siekeverlof in 36maande.
 • Mediese sertifikaat kan vereis word as werkn 2 dae afwesig was.
 • Kraamverlof
 • Swanger werkn is geregtig op 4 maande verlof.
 • Mag nie werk doen wat skadelik is vir baba nie.
29
Q

Hoe werk die beindiging van Indiensneming ?

A
 • Werkskontrak mag slegs beindig word na 1 week kennisgewing as die werkn 6 maande of minder indiensgeneem is.
 • Minimum kennisgewing van 4 weke as werkn 1 jaar of langer al werk.
 • Werkn moet skriftelik kennisgewing kry.
30
Q

Definieer die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en Siektes (WVBS).

A
 • Voorsien beskerming aan werkn wat beseer is deur hul werk.

* Van toepassing op alle deeltydse/voltydse werkn wat beseer word agv werkplek ongeluk.

31
Q

Hoe kan die WVBS nagekom word?

A
 • Besighede moet n veilige werk omgewing bied.

* Verseker dat masjienerie in goeie werkende toestand is.

32
Q

Voordele van die WVBS ?

A
 • Bevorder veiligheid in die werkplek.

* Eisprosesse is eenvoudig.

33
Q

Nadele van die WVBS ?

A
 • Binnelandse werkn word nie bedek nie.

* Eisprosesse kan duur wees.

34
Q

Diskriminerende aksies ?

A
 • Werkg wat voorkom dat werkn beserings rapporteer.

* Werkg verskaf vals Inligting oor vorige ongelukke.

35
Q

Strawwe vir nie nakoming ?

A
 • Boete vir weiering om eis in te dien.

* Besigh kan gedwing word om groot betalings te doen.

36
Q

Definieer die Breebasis Swart Ekonomiese Bemagtigings Wet (BBSEB).

A
 • Stel rykdom in bree trekke oor alle bevolkingsgroepe beskikbaar.
 • Beoog om ongelykheid in SA ekonomie aan te spreek.
37
Q

Hoe kan BBSEB nagekom word ?

A
 • Besigh moet aandele aan swart mense verkoop.

* Uitkontrakteer dienste aan SEB-verskaffers.

38
Q

Voordele van die BBSEB ?

A
 • Goeie SEB-gradering verbeter ondern beeld.

* Moedig ondern aan om eise vir regstelling aan te spreek.

39
Q

Nadele van die BBSEB ?

A
 • Prosesse kan lei tot korrupsie as nie gemonitor word nie.

* Eiendoms agente kan ongelukkigheid onder bestaande eienaars veroorsaak.

40
Q

Diskriminerende aksies ?

A
 • Versuim om regstellende aksie te implimenteer om BBSEB verantw na te kom.
 • Weier toeken van tenders aan swart verskaffers wat voldoen aan SEB.
41
Q

Strawwe vir nie nakoming ?

A
 • Boete van 10% van maatskappy se jaarlikse omset.

* Verbied Besigh vir deelname aan regering kontrakte vir 10 jaar.

42
Q

Bespreek die Implikasies van die Pilare.

A

BESTUURBEHEER:

 • Stel swart mense in senior uitvoerende poste aan.
 • Betrek swart mense in die besluitneming proses.

VAARDIGHEIDS ONTWIKKELING:

 • Besigh moet s werkn betrek by vaardigh ontwikkeling inisiatiewe.
 • Voorsien leerdersk en leerprog aan s werkn.

VERSKAFFER ONTWIKKELING:

 • Ontwikkel en implimenteer n verskaffers ontwikkeling plan
 • Kleiner besigh wat nie voldoen aan BBSEB nie verloor hul besigh.

EIENAARSKAP:

 • Besigh moet s mense in venootskappe insluit.
 • Meer geleenth word geskep vir s mense om eienaars te word.

SOSIALE VERANTWOORDELIKHEID

 • Besigh moet KMI focus op kritieke areas wat groei en ontw in die land kan beinvloed.
 • Hulle moet skates KMI hulpb versprei aan geselekteerde begunstigdes in die gemeensk.
43
Q

Definieer die Nasionale Kredietwet (NKW)

A
 • Bevorder sosiale en finansiele belang van verbruikers.

* Bevorder n billike, mededingende kredietmark.

44
Q

Hoe kan die NKW nagekom word ?

A
 • Kredietverskaffers moet by Nasionale Kredietreguleerder gerigistreer wees.
 • Besigh moet jaarliks n voldoeningsverslag aan die Nasionale Kredietreguleerder voorle.
45
Q

Voordele van die NKW ?

A
 • Laer slegte skuld wat lei tot kontantvloei.

* Kredietprosesse is deursigtig.

46
Q

Nadele van die NKW ?

A
 • Lei tot verlies aan verkope- baie verbruikers kwalifiseer nie meer om op krediet te koop nie.
 • Papierwerk en admin proses wat deur die wet vereis word, kan duur en tydrowend wees.
47
Q

Diskriminerende aksies ?

A
 • Weier vir krediet aan kliente gebasseer op ras of geslag.

* Verskaf verskillende rentekoerse aan kliente gebasseer op ras of geslag.

48
Q

Strawwe vir nie nakoming?

A
 • Nasionale kredietreguleerder kan n boete op die besigh ople vir nie-nakoming.
 • Besigh mag nie betaling eis, kliente se bates dagvaar of heg nie.
49
Q

Noem 4 Verbruikersregte.

A
 • Reg op billike en verantw bemarking.
 • Reg om Inligting te kry in eenvoudige, verstaanbare taal.
 • Reg op redes verkry vir weiering van krediet.
 • Reg om dokumente te ontvang soos vereis deur die wet.
50
Q

Definieer die Wet op Verbruikers Beskerming.

A

*

*