11 Flashcards Preview

一对一:听写 > 11 > Flashcards

Flashcards in 11 Deck (23):
1

Yìngyàn

应验

to fulfill

2

Dà guīmó

大规模

large-scale

3

Bàiběi

败北

defeat

4

Zhùzhá

驻扎

station; garrison

5

Liángshí

粮食

food

6

Bāowéi

包围

to surround

7

Gēyáo

歌谣

ballad

8

Dà jīng shīsè

大惊失色

to turn pale with fright

9

Zhànlǐng

占领

to occupy (miltary)

10

Jūn zhàng

军帐

army tent

11

Kāngkǎi bēigē

慷慨悲歌

to chant in a heroic but mornful tone

12

Zìwěn

自刎

to commit suicide by cutting one's throat

13

Yīngxióng mòlù

英雄末路

the end of a hero

14

Wǔ yán

五颜

to be ashamed of

15

Jiāngdōng fùlǎo

江东父老

the Elders

16

Qíngjié

情节

plot (of a story)

17

Bīpò

逼迫

to persecute; to force

18

Gūlì

孤立

to isolate

19

Jìngdì

境地

situation; condition

20

Wǔ jiàn jiāngdōng fùlǎo

五见江东父老

to be ashamed to return home

21

Jūnzǐ bàochóu shí nián bù wǎn

君子报仇;十年不晚

to not get mad no matter what

22

Dǎ tiānxià

打天下

to conquer the world

23

Lǎohúlí

老狐狸

cunning old fox