Flashcards in Sedmica 4 Deck (8)
Loading flashcards...
1
Q
 1. Šta su to varijabilnosti podataka?
 2. Koje su najvažnije mjere varijabiliteta skupa?
A
 1. Varijabilnosti su raspršenosti podataka (vrijednosti) oko srednjih vrijednosti. Može se mjeriti i tumačiti.
 2. Raspon varijacije (varijaciona širina), interkvartilno odstupanje, srednje apsolutno odstupanje, varijansa i standardna devijacija i koeficijent varijacije (varijacioni koeficijent).
2
Q
 1. Šta je razmak varijabiliteta?
 2. Šta nam pokazuje interkvartilni raspin?
A
 1. Razmak varijacije statističkog skupa Rv predstavlja razliku između najveće i najmanje numeričke vrijednosti u skupu.
 2. Pokazuje nam raspon varijecije centralnih 50% podataka uređenog numeričkog niza.
3
Q
 1. Šta je srednje apsolutno odstupanje?
 2. Šta su varijansa i standardna devijacija?
A
 1. Srednje apsolutno odstupanje je aritmetička sredina apsolutnih vrijednosti odstupanja podataka od aritmetičke sredine.
 2. Varijansa i devijacija su najvažnije mjere varijabiliteta. Varijansa je prosječni kvadrat odstupanja od njihove aritmetičke sredine.
  Standardna devijacija se koristi kao glavna mjera varijabiliteta podataka, a kvadratni je korijen iz varijanse.
4
Q
 1. Koje su neke osobine varijanse?
 2. Šta su unutrašnja i vanjska varijansa?
A
 1. Na veličinu varijanse i standardne devijacije utiču svi elementi statističkog skupa proporcionalno njihovoj veličini.
 2. Varijansa sume ili razlike nezavisno promjenjivih veličina Xi i Yi jednaka je sumi njihovih varijansi.
 3. Unutrašnja varijansa predstavlja aritmetičku sredinu varijansi podskupova, a vanjska varijansa je prosječni kvadrat odstupanja aritmetičkih sredina od zajedničke aritmetičke sredine.
5
Q
 1. Šta spada u relativne mjere varijabiliteta?
 2. Šta je koeficijent varijacije?
A
 1. U relativne mjere varijabiliteta spadaju koeficijent interkvartilne devijacije, relativna devijacija i koeficijent varijacije.
 2. Koeficijent varijacije Kv je relativna mjera varijabiliteta i predstavlja prosječno relativno odstupanje elemenata od njihove aritmetičke sredine. Količnik je standardne devijacije i aritmetičke sredine a izražava se u procentima.
6
Q
 1. Koje su mjere oblika distibucija frekvencija?
 2. Šta predstavlja mjera asimetrije (alfa3)?
A
 1. Mjera asimetrije (alfa3) i mjera spljoštenosti (zakrivjenosti, zaobljenosti) raspodjele (alfa4). Izračunavaju se na osnovu centralnih statističnih momenata.
 2. Predstavlja količnik momenta rećeg reda i standardne deijavije na treću.
7
Q
 1. Tabela asimetrije frekvencija?
 2. Kakvo je stanje kod simetrične distribucije i kod nesimetrične distibucije frekvencija?
A
 1. (alfa3)<0.1 distribucija frekvencija simetrična
  0.1<=(alfa3)<0.25 mala asimetrija dis frek
  0.25<=(alfa3)<0.5 srednja asimetrija dis frek
  (alfa3)>=0.5 jaka aismetrija distibucije frek.
 2. Kod simetričnih distribucija (normalno stanje jednodobne šumske sastojine) aritmetička sredina, medijana i mod imaju istu ili približnu vrijednost.
  Kod nesimetričnih distribucijama javljaju se 2 slučaja (Xsr>Me>Mo) i (Xsr<Me<Mo)
8
Q
 1. Šta predstavlja koeficijent spljoštenosti?
A
 1. Predstavlja količnik momenta četvrtog reda i standardne devijacije na četvrtu.