Flashcards in Sedmica 8 Deck (5)
Loading flashcards...
1
Q
 1. Šta je to regresiono-korelaciona analiza?
 2. Šta se pokušava utvrditi regresiono-korelacionom analizom?
A
 1. Skup metoda koje se koriste za utvrđivanje oblika i jačine veze između dvije ili više pojava zove se regresiono-korelaciona analiza.
 2. Pokušava se utvrditi postojanje i oblik veze između pojava (varijabli), dok se korelacionom analizom istražuje stepen povezanosti između tih pojava (varijabli).
2
Q
 1. Šta je dijagram rasipanja tačaka i kako se dobija?
 2. Kako se dijele regresione veze sa obzirom na matematički oblik rasipanja tačaka?
A
 1. Za utvrđivanje postojanja regresiono-korelacione analize može se koristiti i grafički način tj dijagram rasipanja tačaka.
  Dijagram rasipanja tačaka dobije se grafičkim postavljanjem tačaka u pravouglom koordinatnom sistemu.
 2. Na pravolinijske i krivolinijske veze.
3
Q
 1. Kada se formira linearni regresioni model?
 2. Šta je to greška procjene i kako se procjenjuje?
A
 1. U slučaju kada se grafičkim putem ustanovi tendencija linearnog oblika veze između dvije pojave predstavljene podskupom od n elemenata formuliše se linearni regresioni model.
 2. Greška procjene regresionim modelom naziva se standardna greška regresije. Prosječno odstupanje vrijednosti od procijenjenih vrijednosti regresije i ta se mjera koristi kao indikator preciznosti tj greška procjene.
4
Q
 1. Kako se definiše standardna greška regresije?
 2. Koje mjere se koriste za jačinu linearnih korelacionih veza?
A
 1. Definiše se kao prosječno odstupanje originalnih vrijednosti zavisno promjenjive od njihovih procjenjenih vrijednosti koje se nalaze na liniji izravnanja.
 2. Koeficijent determinacije i korelacioni (Pearsonov) količnik.
5
Q
 1. Šta je stepen međuzavisnosti korelacije?
A
 1. Veoma je važan aspekt analize. Međuzavisnos varijabli u smislu jačine i smjera linearne veze određuje se koeficijentom korelacije r.