2 Flashcards Preview

Marknadsföring > 2 > Flashcards

Flashcards in 2 Deck (49):
1

Beskriv Boston-matrisen (BCG)

1. Stjärnor - Stjärnor är affärsenheter eller produkter som växer snabbt och har stor marknadsandel. Behovet av investeringar är ofta stort och en förutsättning för att tillväxten ska kunna fortsätta vara stor. När tillväxten sjunker, blir stjärnorna kassakor.

2. Kassakor - Kassakor har en stor marknadsandel på en marknad som växer långsamt. De kan behålla sin marknadsandel med små investeringar, eftersom de är välkända och etablerade och har skapat en god position på marknaden eller i branschen tidigare i livscykeln. Kassakor genererar stora vinster som används för att stödja affärsenheter som behöver medel för investeringar, och för att stödja verksamheter.

3. Frågetecken - Frågetecken har en liten marknadsandel i branscher som växer snabbt . De kräver mycket investeringar för att upprätthålla eller öka sin marknadsandel. Oftast finns det fler frågetecken än det går att att investera i, därför måste man bestämma vilka frågetecken som ska prioriteras.

4. Hundar - Hundar är affärsenheter med liten marknadsandel på marknader med liten tillväxt . De kan gå ihop ekonomiskt men har begränsade framtidsutsikter, därför är det ofta en god idé att lägga ner dem.

2

Beskriv modellen för produktlivscyklen (5st delar), samt för-/nackdelar.

Består av fem stadier:
1. Utvecklingstadiet - Börjar när företaget utvecklar en idé. Innebär (ofta stora) investeringskostnader och inga försäljningsintäkter genereras. Stadiet innefattar idéscreening, produktutveckling, marknadsanalys och testmarknadsföring. Dessa görs för att säkerställa att produkten har goda förutsättningar på marknaden.

2. Introduktionsstadiet - Innebär ofta att försäljningen är trög. Kan hanteras på olika sätt. En tillämpning är marknadskumning, innebär relativt högt pris och försäljningen sker inledningsvis endast till innovatörer och andra early adopters. I kontrast till detta strategi finns marknadspenetrering som innebär relativt låg prissättning för att kunna erövra stora marknadsandelar.
(Frågetecken)

3. Tillväxtstadiet - Under denna fas växer marknaden snabbt och även vinstpotentialen. Det lockar även nya konkurrenter till branschen och en mångfald av produktvarianter tillkommer. Här läggs förutsättningarna för att ha en stor marknadsandel i senare stadier.
(Stjärnskott)

4. Mognadsstadiet - Stadiet är ofta relativt utsträckt i tid. Tillväxten minskar eftersom de flesta konsumenter nu har tagit idén till sig och har köpt produkten. En stor del av försäljningen är ersättning av uttjänta produkter. Vinster slutar öka och börjar minska i slutet av mognadsstadiet. Konkurrensen är intensiv och den som har skaffat sig en bra position på marknaden tidigare har här goda förusättningar till stora marknadsandel och höga marginaler. De aktörer med svag position upplever det allt svårare att upprätthålla sin marknadsandel i branschen.
(Kassako)

5. Nedgångsstadiet - I detta stadie minskar försäljningen. Det är ofta lågt tryck på försäljning och små vinstmarginaler.
(Hund)

Se även graf på s. 276 för hur en produkt beter sig på marknaden under sin livscykel.

Fördelar: Kan hjälpa företag få en överblick över produkten (när som mest tid och pengar krävs för att den ska bli framgångsrik) och det kan vägleda företaget i den strategiska planeringen.

Nackdelar: Det är en generell modell som inte nödvändigtvis är applicerbar till varje produkt, modellen säger inte heller hur långt varje stadie kommer existera.

3

Vilka är de 4 P:n?

De fyra P:n

• Produkt
• Pris
• Plats (var ska den säljas)
• Promotion (kommuniceras)

4

Beskriv Stimuli-Respons-modellen och vilka faktorer som ingår i varje det.

Stimuli - Består av två delar: marknadsföring och andra faktorer.
Marknadsföringen består av de 4 P:n
-Produkt
-Pris
-Plats
-Promotion
Andra faktorer:
- Ekonomiska
-Politiska
-Ekologiska
-Kulturella
-Tekonologiska

Köparens "black box" består av:
-Köparens karaktär
-Köparens beslutsprocess.
(Här finns mycket att vidareutveckla på)

Köparens Respons påverkar:

-Val av produkt
-Val av varumärke
-Val av butik
-Köptidpunkt
-Köpbelopp

5

Beskriv de karaktärsdrag (faktorer) hos konsumenten som påverkar köpsbeteendet.

Kulturella faktorer:
-Kultur
-Subkultur
-Social grupptillhörighet.

Sociala faktorer:
-Referensgrupper
-Familj
-Roller & status.

Personliga faktorer:
-Ålder och stadium i livscykeln
-Yrke
-Ekonomisk situation
-Livsstil
-Personlighet och självbild

Psykologiska faktorer:
-Motivation
-Perception
-Lärande
-Övertygelse och attityder

6

Nämn de fyra typer av köpbeteende och vilka faktorer de grundar sig på. (Tänk figur 5.4)

Högt köpengagemang & stora skillnader mellan varumärken: Komplext köpbeteende.
* Ofta dyra produkter med högt risktagande, köps sällan. Tydlig koppling till självbild och hur man profilerar sig socialt. Köparen går igenom process där de informerar sig om produkten, utvecklar attityder och gör sedan ett genomtänkt köpbeslut. Informationshämtningen och utvärdering är omfattande och komplex.

Högt köpengagemang & små skillnader mellan varumärken: Dissonansreducerande köpbeteende.
*Ofta dyra produkter med högt risktagande, köps sällan. Här är dock skillnaderna små och ett tilltalande pris eller hög tillgänglighet kan vara skillnad nog. Efterköpsdissonans upplevs ofta då man upptäcker att produkten som tycktes var lik andra alternativ hade vissa nackdelar eller saknade egenskaper jämte emot andra produkter. Här är det viktigt att arbeta med eftermarknadskommunikation för att säkerställa kunden att de gjort rätt inköp.

Lågt köpengagemang & små skillnader mellan varumärken: Vanebaserat köpbeteende.
*Oftast billiga produkter (tänk livsmedel). Man skapar ofta lojalitet med produktens varumärke. Som kund orkar man inte informera sig. Man utsätts trots det för mycket annonser för att skapa varumärkeskänndeom. Detta så att man köper den produkt man känner igen. Vanliga strategier är: pris och säljstöd (ex rea på en produkt i sortimentet), skapa kännedom genom symboler & bilder (loggor som ex coca cola och TV-reklam.

Lågt köpengagemang & stora skillnader mellan varumärken: Variationssökande köpbeteende.
*Gäller ofta billiga produkter, ex kakor & glass. Man prövar nya varumärken inte för att man var missnöjd med förra inköpet pga variationssökandet. Blir allt vanligare då konsumenter gärna söker variation. Marknadsledare motverkar detta genom att uppmuntra till att låta vanan bestämma inköpet. Detta sker genom annonsering, säkerställa lagersaldo i butiker, kampanjer och reavaror.

7

Nämn och beskriv de fem olika marknadsföringsfilosofier (koncept)

Fem olika marknadsföringsfilosofier:

• Produktionskonceptet
Föreställningen om att konsumenter tilltalas av produkter med hög tillgänglighet och en attraktiv prisnivå - följaktligen bör företag fokusera på att effektivisera tillverkning och distribution.

• Produktkonceptet
Bygger på antagandet att konsumenter attraheras av produkter som erbjuder bättre kvalitet, högre prestanda, eller sticker ut gällande någon annan egenskap. Marknadsföringen och organisationen bör lägga sin energi på kontinuerlig produktutveckling.

• Försäljningskonceptet
Föreställningen om att konsumenter köper en produkt först efter omfattande försäljningsaktiviteter och marknadskommunikation genom vilka konsumenten låter sig övertygas.

• Marknadsföringskonceptet
Bygger på att organisationen når sina mål genom
att lära känna kunders behov och önskemål för att sedan leverera attraktiva produkter och högre kundtillfredsställelse än konkurrenterna.

• Det samhällsorienterade marknadsföringskonceptet
Föreställningen om att ett företags marknadsföringsbeslut förutom kundtillfredsställelse ska ta hänsyn till kunders , företagets och samhällets långsiktiga intressen.

8

Redogör SWOT-modellen.

SWOT-analysen utvärderar:
-Strengths (styrkor)
*Omfattar interna resurser och förmågor som bidrar till konkurrensfördelar på relevanta marknader, lönsamhet och nöjda kunder.
-Weaknesses (svagheter)
*Vilka svagheter som finns inom organisationen. E.x dålig lokalisering, olämplig kompetensprofil hos medarbetarna.
-Opportunities (möjligheter)
*Gynsamma faktorer i omgivningen som företaget kan dra fördel av
-Threats (hot)
*Faktorer och trender som kan skapa problem för företaget

Interna faktorer: strengths & weaknesses
Externa faktorer: opportunities & threats

Med hälp av SWOT-modellen kan man analysera marknader för att hitta möjligheter, hot och relatera dem till företagets styrkor och svagheter. Det gäller att utnyttja företagets styrkor och eliminera eller minimera svagheterna i förhållning till marknaden.

9

Beskriv marknadsexpansionsmodellen

Befintliga produkter & Marknader där företaget agerar: Marknadspenetrering
*Ett framgångsrikt affärskoncept kan snabbt och enkelt spridas för att öka marknadstäckningen. Är ineffektiv i marknader där penetreringsgraden är hög. Då behövs andra strategier för att öka tillväxten.

Befintliga produkter & Nya marknader: Marknadsutveckling
*Man identifierar och utvecklar nya marknader för den befintliga produktportföljen. Ex nya demografiska marknader.

Nya produkter & Marknader där företaget agerar:
Produktutveckling
*Erbjuda nya produkter på befintliga marknader.

Nya produkter & Nya marknader: Diversifiering
*Att starta en ny verksamhet i en marknad som man tidigare inte verkat i. Tänk ICA-banken.

10

Vilka strategier kan man använda sig av för marknadsinformation (3 nyckelbegrepp)?

Information från marknaden kan samlas in genom
1. kontinuerlig omvärldsbevakning,
2. marknadsundersökningar eller
3. genom intern data från företagets databaser.

11

Vilka delar ingår i genomförandet av marknadsföringsstrategin?

1. Analys -Till att börja med bör man skapa sig en bred och gedigen bild av företagets nuläge,
vilket ofta görs med en SWOT-analys. I detta steg bör företag alltså analysera marknader och
omgivningen i vid bemärkelse för att finna möjligheter och upptäcka hit, för att sedan relatera
dessa till den egna organisationens styrkor och svagheter.

2. Planering - Genom strategisk planering avgörs vad organisationen har för planer för de olika
affärsenheter – detta uttrycks i marknadsplaner. En marknadsstrategi utgörs av konkreta
strategier för marknadssegment, positionering och marknadsmixen och även budget för de
planerade aktiviteterna. Marknadsstrategin beskriver hur företagets affärsmodell ska skapa
värde för de avsedda kunderna.

3.Implementering - I det tredje steget, implementering, konkretiseras planerna och aktiviteter
utförs. Marknadsplanen svarar på vad och varför medan implementeringen svarar på frågor
om vem, var, hur och när. Två företag kan ha liknande förutsättningar och strategier – men
det är implementeringen som avgör vem som lyckas.

4. Uppföljning - Genomförandet blir aldrig riktigt som det är tänkt. Följaktligen behövs
uppföljning för att utvärdera resultaten och förbättra aktiviteter nästa gång de genomförs.

12

Beskriv Michael Porters konkurrensstrategier

Det finns fyra grundläggande strategier som företag kan följa.

1. Övergripande kostnadsledarskap - Företag jobbar mot att bli en lågkostnadsaktör genom effektiv produktion, standardiserade produkter och låga distributionskostnader. Genom låga priser uppnås stor marknadsandel.

2. Differentiering - Företag uppnår en marknadsledande position genom att skapa tydligt differentierade produkter, erbjudanden och marknadsföringsprogram.

3. Fokus - Företaget fokuserar på segmenterade delar av marknaden och fokuserar på att göra det väl.

4. Middle-of-the-road - Detta är en position som företag bör undvika men kan ibland hamna i. Innebär att man varken är billigast, differentierar sig. Man försöker täcka flera dimensioner men lyckas inte uppfylla någon.

13

Beskriv Michael Treacy och Fred Wiersmas synsätt gällande konkurrensfördelar

Ett företag kan bli marknadsledande genom tre olika strategier:

1. Operativ excellens - Uppnås genom att vara bäst på pris och tillgänglighet i branschen. Värdesystemet underställs en ordentlig analys för att ett värde skapas till en låg kostnad.

2. Kundorientering - Företaget tillhandahåller överlägset kundvärde genom att segmentera sina marknader noggrant för att möta kundbehov. Genom att tillfredsställa unika kundbehov och skapa nära kundrelationer fås en unik konkurrensfördel.

3. Produktledarskap - Företaget erbjuder överlägset kundvärde genom att ständigt erbjuda marknadsledande produkter. Nya idéer inkorporeras snabbt in i produkterna.

14

Förklara marknadsundersökningsprocessen (4 delar)

1. Definiera problem och mål med undersökning

2. Utveckla en plan för att samla in informationen

3. Genomföra undersökningsplanen -samla in och analysera data

4. Tolka och avrapportera reslutaten

15

Beskriv vad som krävs för effektiv segmentering (5 delar)

1. Mätbarhet - Storleken, köpkraften och segmentets profil ska kunna mätas.

2. Tillgänglighet - Segmentet ska kunna identifieras, nås och erbjudanden ska kunna utformas på ett effektivt sätt.

3. Substantiellt - Marknadssegmentet ska vara tillräckligt stort och ha lönsamhetspotential.

4. Differentierbart - Segmentet är möjligt att skilja från andra segment och responderar annorlunda på olika marknadsföringsaktiviteter.

5. Möjligt att angripa - Effektiva marknadsföringsaktiviteter kan utvecklas för att attrahera kunder för varje segment.

16

Beskriv de olika positioneringsstrategierna

More-for-more: Högre värde och högre pris.

More-for-the-same: Man får mer för pengarna för samma kvalitet.

More-for-less: Mer för mindre pengar.

Same-for-less: Samma för mindre pengar. E.x ÖB.

less-for-much-less: Mindre för mycket mindre pengar. E.x Ryanair.

17

Vilka konkurrenspositioner finns det?

• Marknadsledare - Har tre alternativ för att erhålla sin position.
1. Öka den total marknaden.
2. Skydda marknadsandelarna genom defensiva och offensiva drag
3. Öka marknadsandelen även om marknaden inte växer.

• Utmanare - Har två alternativ.
1. Utmana marknadsledare och andra konkurrenter genom att aggressivt vinna marknadsandelar och bli nummer ett.
2. Hänga med utvecklingen och arbeta utifrån sin position som efterföljare, följer ledare och kopierar en del av det som ledaren föreslår och som går hem hos kunderna.

• Efterföljare - Det gäller här att hitta balansen mellan att följa ledaren för nära och vinna kunder från den, eller att följa efter på lagom distans för att undvika att marknadsledaren vidtar åtgärder för att pressa bort efterföljaren från marknaden.

• Nischföretag - Ett nischföretag är vanligen ett mindre företag, eller en enhet i en större koncern, med
begränsade resurser som bestämmer sig för att satsa på en mindre marknad som de stora aktörerna i branschen är mindre intresserade av. Nyckeln till att framgångsrikt tilltala en nisch är alltså specialisering.

18

Beskriv kortfattat, vad är en produkt?

En produkt är en vara eller en tjänst som erbjuder ett värde och tillfredsställer ett behov på marknaden.

19

Ange och förklara produktens olika nivåer.

1. Kärnprodukt - Produktens funktion, problemet den löser. E.x behöva kommunicera med någon på lång distans

2. Verklig produkt - Produkten som uppfyller kärnproduktens syfte. Hur den är utformad etc. Ex en mobiltelefon.

3. Utvidgad produkt - Tjänster eller produkter som centrerar sig kring den verkliga produkten. Ex försäkringar, tillbehör.

20

Berätta om de olika varumärkesutvecklingsstrategier som finns.

• Befintligt varumärke & Befintlig produktkategori:
- Linjeutvidgning.
*Utvidgning av existerande varumärken genom nya former, färger,storlekar, ingredienser och smaker.

• Befintligt varumärke & Ny produktkategori:
- Varumärkesutvidgning.
*Användning av ett existerande varumärke för nya eller modifierade produkter i en ny kategori.

• Nytt varumärke & Ny produktkategori:
- Nya varumärken.
*Ibland saknar existerande varumärke attraktionskraft, åtminstone i relation till de grupper som man vill rekrytera.

• Nytt varumärke & Befintlig produktkategori:
-Multibrand-strategi.
*Det är vanligt att introducera ytterligare varumärken i samma kategori.

21

Berätta om och vilka promotionstrategierna är

Det finns push- och pull-strategier

Push-strategi: Budskapet ”trycks” genom kommunikationssystemet, från avsändaren till
mottagaren.

Pull-strategi: marknadsföringsinsatserna riktas till slutkunderna för att få dem att söka upp
försäljningsställen som sedan beställer produkten från producenten.

22

Annonsering - Vad är fördelarna med det? Vilka (4) beslut är viktigt när strategier läggs upp

Annonsering - Annonsering når många konsumenter, även när de är geografiskt spridda, till
en låg kostnad per exponering, och det är möjligt att repetera ett budskap många gånger.

Fyra beslut är viktiga när strategier för annonsering tas fram:
1. Fastställa övergripande mål
2. Fastställa budget
3 & 4. Utveckla annonsstrategi och beslut om mediekanal
5. Utvärdering.

23

Beskriv kortfattat vad en värdekedja är

Värdekedja - Den kedja av funktioner eller avdelningar som utgör värdeskapande gällande produktutveckling, produktion, marknadsföring, logistik, stödjande funktioner etc.

24

Vad är vertikala och horisontella marknadsföringssystem?

Vertikalt marknadsföringssystem (VMS) - Består av:
1. producent
2. mellanhänder
3. återförsäljare

som arbetar i ett sammanhållet system och strävar åt samma håll.

Finns olika typer av VMS:

• Helägt VMS: integrerar de steg som följer värdekedjan under ett gemensamt ägande.

• Kontraktsbaserat VMS: utgörs av oberoende företag som samarbetar baserat på
gemensamma ambitioner och kontraktsreglerade förhållanden.

• Administrerat VMS: leds av en aktör med stor makt, som är kanalkapten (en aktör som tar
ledningen).

Horisontellt marknadsföringssystem - Två eller flera företag samarbetar för att dra fördel av
en affärsmöjlighet.

25

Vilka basprinciper finns det när det kommer till prissättning?

1.Kostnadsbaserad prissättning (golvet) - Är produktdriven och priserna avgörs av input och
kalkyler och ekonomistyrning.

2.Värdebaserad prissättning (taket): Priset sätts baserat på köparens uppfattning av prisets värde.

Konkurrensbaserade priset: kundens uppfattning av värdet utgör taket och produktkostnaden utgör botten. Priset hamnar någonstans där emellan beroende på interna och externa faktorer som företagets marknadsföringsstrategi, marknadsförhållanden med utbud och efterfrågemönster samt konkurrenters strategier och priser.

26

Vilka (två) strategier finns för prissättning av nya produkter?

1. Marknadsskumning: Ett högt pris sätts för en ny produkt för att skumma marknaden
och maximera intäkterna från de segment som är beredda att betala ett högt pris.

2. Marknadspenetrering: ett lågt pris sätts för att attrahera många kunder och snabbt
vinna stora marknadsandelar.

27

Vilka (sex) prisanpassningsstrategier finns det?

1. Segmenterad prissättning - Anpassning av priser för olika kunder, produkter eller lokaliseringar.

2. Psykologisk prissättning - Anpassning av priser för psykologiska effekter.

3. Säljstödjande prissättning - Tillfällig prisreduktion för att öka kortsiktig försäljning.

4. Geografisk prissättning - Priser justeras efter kundernas geografiska lokalisering.

5. Dynamisk prissättning - Priserna justeras kontinuerligt för att anpassas efter utbud/efterfrågan.

6. Internationell prissättning - Anpassning av priserna för internationella marknader. Vanligen pga olika levnadsstandarder, transportkostnader, produktionskostnader etc.

28

Beskriv grunderna i omvärldsanalys (tänk dig att den består av två delar och beskriv sedan de två delarna)

Omvärldsanalys kan delas upp i mikro- och makromiljö. Tyvärr blir beskrivning här väldigt kortfattad

Mikromiljön utgörs av de aktörer nära organisationen som på ett positivt eller negativt sätt
påverkar organisationens förmåga att skapa konkurrenskraft. Dessa är:

1. Leverantörer
2. Mellanhänder
3. Kunder
4. Konkurrenter
5. Medier
6. Allmänheten

Makrofaktorer är sådant som företaget inte själv kan påverka så mycket men påverkas av det. Dessa är:

1. Demografisk omvärld
2. Ekonomisk omvärld
3. Ekologisk omvärld
4. Teknologisk omvärld
5. Politisk omvärld
6. Kulturell omvärld

29

Beskriv köps(beslut)processen.

1. Behovsupptäckt
2. Informationssökning
3. Utvärdering av alternativ
4. Köpbeslut
5. Efterköpsbeteende

30

Beskriv adoptionsprocessen - Köpbeslutsprocessen för nya produkter (innovationer).

1. Medvetenhet
2. Intresse
3. Utvärdering
4. Prov
5. Adoption

31

Beskriv den kunddrivna marknadsföringsstrategin.

1. Marknadssegmentering
2. Targeting (målmarknadsföring)
3. Differentiering och positionering

32

Vad är promotionmixen och vilka delar ingår i den?

Promotionmixen - Marknadsförarens verktyg för att kommunicera med marknaden

Annonsering - Icke-personlig (marknadsföring) presentation och kommunikation av idéer.

Säljstöd/Sales promotion - Kortsiktiga incitament för att uppmuntra köp av en produkt.

Personlig försäljning - En personlig presentation av en säljkår i syfte att sälja och bygga kundrelationer.

Public relations (PR) - Se till att bygga relationer med olika intressenter för att få god publicitet, bygga organisationens varumärke samt påverka inflytelserika personers (politikers) beslut.

Direktmarknadsföring - Direkta kontakter med noga utvalda konsumenter för att få en omedelbar respons och bygga långsiktiga relationer.

33

Vad innebär säljstöd (sales promotion) som är en del av promotionmixen? Vilka sju säljstöd finns det?

Det går ut på att skapa kortsiktig försäljning. Tillsammans med stora kedjor kan man nästan fördubbla sin försäljning under en kort period. Målet för producenten är att de nya kunder som testar på en produkt för första gången ska bli återkommande kunder. För återförsäljaren/butiken innebär det ett stort kundflöde och man kan även få nöjda kunder/bättre långsiktiga relationer om man har attraktiva erbjudanden. Om annonsering innebär ett budskap att konsumenter ska köpa deras produkt så är sale promotions budskap att konsumenten ska köpa produkten NU.

De 7 olika sorters sales promotion som finns är:

1. Varuprover
2. Kuponger
3. Kuponger med bonus (man får en summa att handla för)
4. Paketpriser (Köp fyra betala för tre)
5. Premier (få en sak när man köper något annat, leksak i happy meal)
6. Demonstrationer i butik (Man står och delar ut smakprover i livsmedelsbutik)
7. Tävlingar som ger kunder varor, tjänster eller värdekuponger

34

Vad är "buyer-readiness" inom effektiv marknadskommunikation? Vilka 6 grundsteg finns det? Inte särskilt stort fokus på tidigare tentor.

1. Medvetenhet
2. Kunskap
3. Gillande
4. Preferens
5. Övertygelse
6. Köp
Stegen ser inte ut så här i alla fall men man kan använda modellen för att ta reda på vad man behöver fokusera mer på. Ibland kan det vara medvetenhet och kunskap om varumärket som är för låg/dålig. Då behövs insatser för att höja de delarna. Ibland kan det vara att konsumenterna har andra preferenser eller dåligt gillande- detta kan vara svårt att lösa med marknadskommunikation utan kan vara ett tecken på att man behöver utveckla en mer konkurrenskraftig produkt.

35

Inom utveckling av tilltalande budskap finns AIDA-modellen. Vad står AIDA för? Inte så stort fokus på tidigare tentor.

1. Get Attention
2. Hold Interest
3. Arouse Desire
4. Obtain Action

36

Vilka är de tre stegen i konkurrensanalys? Beskriv dem kort.

1. Identifiera företagets konkurrenter
Vilken bransch befinner sig företaget i?

2. Utvärdering av konkurrenter
Konkurrenters mål
Identifiera konkurrenters styrkor
Identifiera konkurrenters svagheter
Hur kommer konkurrenter att reagera?

3. Konkurrenter att attackera och undvika
Starka och svaga konkurrenter -
kundvärdeanalys
Bra och dåliga konkurrenter - vilka spelar efter
marknadens spelregler? Stör någon rytmen med
en tidig rea eller liknande? En bra konkurrent kan
vara några som bidrar till att
marknaden/branschen växer eller bidrar med
produktdifferentiering.

37

vad är ett marknadsinformationssystem (MIS), vilka tre huvuddelar ingår?

1. Bedöma informationsbehov
2. Utveckla behövd information
Interna databaser
Informationsanalys
Omvärldsbevakning
Marknadsundersökningar
3. Spridning och användning av informationen

38

Vilka fyra viktiga varumärkesbeslut nämner boken?

1. Varumärkespositionering
2. Varumärkets namn
3. Vem äger varumärket?
4. Varumärkesutveckling

39

Förklara Köp(besluts)processens delar (5st)

1. Behovsupptäckt - Ett problem eller ett behov upptäcks genom att ett internt (ex. hunger) eller
externt (ex. en annons) stimulus blir tillräckligt starkt.

2. Informationssökning - Om drivkraften är stark och en tillräckligt bra produkt finns nära till hands är det sannolikt att konsumenten köper den utan att söka mer information. I andra fall lagrar konsumenten
behovet i sitt ”primärminne” och börjar söka information som är relaterad till behovet.
Kommersiella källor informerar konsumenten, medan personliga källor utvärderar och ger legitimitet åt produkter.

3. Utvärdering av alternativ -Marknadsförare bör veta hur konsumenter utvärderar och väljer bland olika alternativ, dvs. hur konsumenten inhämtar och använder information för att slutligen bestämma sig för ett visst varumärke eller en viss produkt.

4. Köpbeslut - Under utvärderingsstadiet rangordnar konsumenter olika alternativ och köpintentionerna tar
form. Generellt tenderar konsumenter att köpa den produkt som hamnar högst i rangordningen.

5. Efterköpsbeteende - en köpares utvärdering efter köpet. Litet gap – nöjd, stort gap – missnöjd
(eller nöjd som det handlar om en positiv skillnad).

(Kognitiv dissonans: innebär bristande
överensstämmelse mellan värderingar, attityder och
handlingar. En köpare försöker eliminera dissonansen.)

40

Vilka kategorier kan man använda för att kategorisera en produkt?

1. Rena varor
2. Varor som kärnprodukt
3. Tjänster som kärnprodukt
4. Rena tjänster

41

Beskriv segmentering och de fyra olika variablerna som finns inom ämnet

Segmentering handlar om att man delar upp marknaden i olika delar för att hitta relevant och lämpliga värdeerbjudanden. De delas upp i följande segment:

1. Geografisk (land, region, etc)
2. Demografisk (ålder, yrke, kön)
3. psykografisk (social grupptilhörighet, livsstil)
4. beteendebaserad (perception, lärande, tolkning, attityd)

42

Beskriv följande begrepp: targeting, differentiering och positionering

Targeting: innebär att olika segments attraktivitet utvärderas och de mest attraktiva väljs ut.

Differentiering: utforma värdeerbjudandet så att det har ett annat innehåll än
konkurrenternas erbjudanden.

Positionering: hur en produkt uppfattas av konsumenter gällande centrala produktattribut – vilken plats produkten tar hos konsumenter relativt konkurrenters erbjudanden

43

Redogör vilka strategier (4st) som används vid målmarknadsföring

1. Odifferentierad marknadsföring: En marknadsföringsstrategi som innebär att man
ignorerar skillnader mellan segment och erbjuder hela marknaden samma produkt och erbjudande.

2. Differentierad marknadsföring: En marknadsföringsstrategi som innebär att företaget
angriper olika segment med olika erbjudanden.

3. Nischmarknadsföring: innebär att företag söker en stor marknadsandel i en eller flera nischer snarare än att ge sig in i kampen om stora delar av massmarknaden.

4. One-to-one marketing (mikromarknadsföring): innebär att aktiviteter och erbjudanden anpassas efter de specifika behoven hos kunder och lokala miljöer.

44

Hur kan man gå in på nya, globala marknader? (3st)

1. Export - enklaste sättet att gå in på en ny marknad. Innebär lägst engagemang, åtagande, risktagande, investering och förändringar. Kan göras via:
• indirekt (förlitar sig på oberoende mellanhänder )
• direkt export (företaget själv som sköter exportavdelningen).

2. Joint venturing - Innebär ett samarbete med utländskt företag för att producera eller marknadsföra.
• Licensering
• Kontraktstillverkning
• Managementkontrakt
• Joint ownership


3. Direktinvestering - Sammansättning eller produktion sker på exportmarknaden.
• Egen sammansättning
• Egen produktion

45

Vilka huvudsakliga beslut görs i internationell marknadsföring? (6st kronologiska beslut)

1. Bedömning av den globala marnadsmiljön.
2. Beslut om internationalisering
3. Vilka marknader ska vi gå in på?
4. Hur ska vi gå in på marknaderna?
5. Beslut om global marknadsföringsstrategi
6. Beslut om global marknadsföringsorganisation

46

Vilka internationella handelsrestriktioner bör man beakta? (3st)

1. Tullar
2. Kvoter
3. Valutastyrning

47

Vilka frihandelsorganisationer finns det (2st) och vad är deras syfte?

1. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
2. WTO (World Trade Organization)

Syftet är att öka fri handel mellan länder genom att minska olika typer av handelshinder.

48

Vilka två globala marknadsföringsstrategier finns det?

1. Standardiserad global marknadsföring - En internationell marknadsföringsprincip där samma marknadsmix används för alla marknader.

2. Lokalt anpassad global marknadsföring - En internationell marknadsföringsstrategi där strategi och marknadsmix anpassas efter respektive målmarknad.
”think globally but act locally”.

49

Vilka alternativ finns det av anpassnig av produkter och marknadskommunikation vid internationalisering? (2x2 matris)

1. Oförändrad produkt, Oförändrad Kommunikation:
Rak produktutvidgning -marknadsföringen av produkten på exportmarknaden sker utan några förändringar.

2 Oförändrad produkt, Anpassad kommunikation:
Anpassad kommmunikation - Samma produkt men man anpassar budskapet efter lokala omständigheter.

3. Anpassad produkt, Oförändrad kommunikation.
Produktanpassning - Produkten anpassas för att möta lokala önskemål och förhållanden.

4. Anpassad produkt, Anpassad kommunikation.
Dubbel anpassning - Såväl produkten som kommunikationen av erbjudandet anpassas efter de kundpreferenser och andra omständigheter som råder på en specifik lokal marknad.