3 Flashcards Preview

一对一:听写 > 3 > Flashcards

Flashcards in 3 Deck (24):
1

Shēngxiào

生肖

zodiac

2

Tǎohǎo

讨好

ingratiate oneself with

3

Shuìlǎnjiào

睡懒觉

sleep late

4

Jiào xǐng

叫醒

wake

5

Máoróngrōng

毛茸茸

furry

6

Zhuǎzi

爪子

claws

7touch

8

Bènstupid

9

Méimén er

没门儿

no way

10

Déyì

得意

complacent

11

Hēnghum

12

Shuì dào tàiyáng zhào pìgu

睡到太阳照屁股

sleep until noon

13

Chuǎn kǒuqì

喘口气

take a breath

14

Bèiback

15

Xiǎocōngmíng

小聪明

cleverness in trivial matters

16

Yíngdé

赢得

win

17

Lùxù

陆续

in succession one after the other

18

Kànbùqǐ

看不起

look down on

19

Bēibǐ

卑鄙

contemptible; mean

20

Shǒuduàn

手段

means

21throw on

22

Chóurén

仇人

enemy; foe

23

Zhuōcatch

24

Bàochóu

报仇

revenge