6. Regulacja odpowiedzi immunologicznej. Flashcards Preview

Immunologia > 6. Regulacja odpowiedzi immunologicznej. > Flashcards

Flashcards in 6. Regulacja odpowiedzi immunologicznej. Deck (17):
1

Fibrynipeptydy definicja

powstają z rozkładu fibrynogenu przez plazminę.
- Są chemoatraktantami dla neutrofilów i monocytów

2

Bradykinina powstawanie, działanie

Aktywowany czynnik XIIa trawi prekalikreinę do prokalikreiny.
Plazmina trawi prokalikreinę do kalikreiny.
Kalikreina uwalnia BRADYKININĘ z KININOGENU

Bradykinina wywołuje poszerzenie i zwiększoną przepuszczalność naczyń

3

Finkcje kalikreiny jako induktora sterylnego odczynu zapalnego

- uwalnianie bradykininy z kininogenu
- cięcie C3, C5 oraz plazminogenu

4

Funkcje plazminy jako induktora sterylnego odczynu zapalnego

- uwalnia fibrynipeptydy z fibrynogenu
- trawi prokalikreinę do kalikreiny
- uwalnia anafilatoksyny z C3 i C5

5

Induktory sterylnego odczynu zapalnego pochodzenia mitochondrialnego?

- formylowane peptydy -> aktywacja FPR-1
- DNA z motywami CpG -> aktywacja TLR9

6

Czynniki hamujące odczyn zapalny (ogół)

1 Cytokiny przeciwzapalne
2 Eikozanoidy przeciwzapalne
3 Hamowanie działania cytokin prozapalnych
4 Hamowanie aktywności chemokin
5 Zmiatacze wolnych rodników

7

Czynniki hamujące odczyn zapalny (szczegół)

1 Cytokiny przeciwzapalne: IL-10, TGF-beta
2 Eikozanoidy przeciwzapalne: lipoksyny, 15deoksy-prostaglandyna J2
3 Hamowanie działania cytokin prozapalnych: sTNFR, IL-1Ra, TNFbp
4 Hamowanie aktywności chemokin: MMPs
5 Zmiatacze wolnych rodników: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksdaza glutationowa

8

Kluczowe cechy PAMP

- charakterystyczne dla danej grupy patogenów, ale nie syntezowane przez inne grupy organizmów
- pełnią funkncję ważną dla przeżycia lub wirulencji patogenu, więc nie można się ich pozbyć w celu uniknięcia wykrycia
- nigdy nie są produkowane przez komórki gospodarza, a jeśli już to różnią się układem przestrzennym an tyle, że są rozpoznawane przez inne receptory.

9

wyróżniane PRR

- Toll-like receprors
- NOD-like receptors
- lektyny typu C (wiążące cukry z udziałem Ca2+)
- Helikazy podobne do RIG-I

10

co to znaczy PRR

pattern recognising receptors

11

Które PRR rozpoznają które PAMPsy?

lektyny typu C:
dektyna-1 - beta-glukany ścian komórkowych GRZYBÓW
Mincle - czynnik wiązkowy prątków gruźlicy
dektyna-2 - lipoarabinomannan prątków gruźlicy

NOD 1/2 - fragmenty peptydoglikanów ścian kom. akterii
helikazy RIG-I - wirusowe RNA

12

MLB i jego rola w odpowiedzi immunologicznej

MLB - mannose binding lectin - lektyna wiążąca mannozę - PRR wydzielnicze, wiążące cukier za pośrednictwem domen lektynowych;
Po związaniu aktywuje lektynową drogę kaskady dopełniacza.

13

białko CRP, co to gdzie to

Ma zdolność wiązania fosforylocholiny w wielocukrze C pneumokoków.
Rekrutuje C1q i aktywuje klasyczną drogę aktywacji dopełniacza.

14

Co definiuje grupę receptorów zmiataczy?

Zdolność do wiązania utlenionych lipoprotein.

Są to białka względem siebie niehomologiczne..

15

Możliwe rzeczy wiązane przez SR?

- bakterie i ich składniki
- kom. grzybów
- białka beta-amyloidu
- cząsteczki macierzy pozakomórkowej
- cząsteczki pyłu
- komórki apoptotyczne

16

Dlaczego SR nie należą do PRR?

Ponieważ wiążą zarówno egzogenne jak i endogenne związki, substancje etc.

17

wychwyt apoptotycznych neutrofilów przez makrofagi zwie się...

eferocytozą