Anatomie Flashcards Preview

Thema 3 > Anatomie > Flashcards

Flashcards in Anatomie Deck (87):
1

Wat is de naam van het schoudergewricht?

Art. Humeri
Art glenohumerale

2

Wat voor soort gewricht is het art. Humeri?

Anatomisch en functioneel een kogelgewricht

3

Hoe heet de kop van het art. Humeri

caput humeri

4

Hoe heet de kom van het art. humeri

cavitas glenoidalis

5

Welke 4 gewrichten maken deel uit van het schoudergewricht

art. humeri/art. glenohumerale
art. sternoclavicularis
art. acromioclavicularis
Scapulothoracale glijvlak

6

Wat voor soort gewricht is het SC gewricht (zowel anatomisch als functioneel)?

Anatomisch zadelgewricht, functioneel kogelgewricht

7

Wat voor soort gewricht is het AC gewricht (zowel anatomisch als functioneel)?

Anatomisch vlakgewricht, functioneel kogelgewricht

8

Noem functie, origo, insertie en innervatie van de verschillende delen van de pectoralis major

Van alle drie is de functie: adductie, endorotatie en anteflexie
Voor alle drie is de insertie: crista tuberculi majoris
Pectoralis major pars clavicularis: origo: clavicula
Pectoralis major pars sternocostalis: origo sternum
Pectoralis major pars abdominalis: origo lamina anterior van de rectusschede
Innervatie: nn. pectoralis medialis en lateralis (C5-Th1)

9

Noem functie, origo en insertie van de verschillende delen van de deltoideus

deltoideus pars clavicularis: anteflexie, endorotatie en adductie, origo clavicula, insertie: tuberositas deltoidea
deltoideus pars spinalis: retroflexie, exorotatie en adductie, origo: spina scapula, insertie: tuberositas deltoidea
deltoideus pars acromialis: abductie, origo: acromion, insertie: tuberositas deltoidea

10

Noem functie, origo en insertie van de verschillende delen van de latissimus dorsi

Functie voor alle delen: retroflexie, endorotatie en adductie van de bovenarm, retractie van de schoudergordel
Insertie voor alle delen: crista tuberculi minoris
Pars scapularis: angulus inferior
Pars vertebralis: Th7-Th12, lumbale wervels en het os sacrum
Pars iliaca: dorsale deel van de crista iliaca

11

Noem functie, origo en insertie van de m. supraspinatus

abductie, fossa supraspinata, tuberculum majus

12

Noem functie, origo en insertie van de m. subscapularis

endorotatie, fossa subscapularis, tuberculum minus

13

Noem functie, origo en insertie van de m. infraspinata

exorotatie, fossa infraspinata, tuberculum majus

14

Noem functie, origo en insertie van de m. teres minor

exorotatie, margo lateralis, tuberculum majus

15

Noem functie, origo en insertie van de verschillende delen van de m. trapezius

Voor alle delen geldt dat de insertie is: clavicula, acromion en spina scapula.
pars descendens: elevatie en laterorotatie, protuberantia occipitalis externa
pars transversa: retractie, processus spinose C7-Th4
pars ascendens: detractie en laterorotatie, processus spinose TH5-Th12

16

Noem functie, origo en insertie van de m. rhomboideus

retractie, elevatie en mediorotatie, processus spinosi C6-C7 Th1-Th4 en margo medialis

17

Noem de spieren in de schoudergordel die zorgen voor anteflexie (4x)

m. pectoralis major pars clavicularis
m. deltoideus
m. coracobrachialis
m. biceps brachii caput longum en breve

18

Noem de spieren in de schoudergordel die zorgen voor retroflexie (3x)

m. latissimus dorsi
m. deltoideus pars spinalis
m. teres minor

19

Noem de spieren in de schoudergordel die zorgen voor abductie (3x)

m. deltoideus
m. supraspinatus
m. biceps brachii caput longum

20

Noem de spieren in de schoudergordel die zorgen voor adductie (6x)

m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
m. teres major
m. deltoideus pars spinalis
m. deltoideus pars clavicularis
m. coracobrachialis

21

Noem de spieren in de schoudergordel die zorgen voor endorotatie (7x)

m. subscapularis
m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
m. deltoideus pars clavicularis
m. teres major
m. coracobrachialis
m. biceps brachii caput longum

22

Noem de spieren in de schoudergordel die zorgen voor exorotatie (3x)

m. infraspinatus
m. teres minor
m. deltoideus pars spinalis

23

Noem de spieren rondom de scapula die zorgen voor elevatie (3x)

m. trapezius pars descendens
m. rhomboidei major en minor

24

Noem de spieren rondom de scapula die zorgen voor depressie (3x)

m. trapezius pars ascendens
m. pectoralis major pars abdominalis
m. latissimus dorsi

25

Noem de spier rondom de scapula die zorgt voor protractie (3 x)

m. pectoralis major pars sternocostalis
m. pectoralis minor
m. serratus anterior

26

Noem de spieren rondom de scapula die zorgen voor retractie (3x)

m. trapezius
m. rhomboideus
m. latissimus dorsi pars scapularis

27

Noem de spieren rondom de scapula die zorgen voor laterorotatie (2x)

m. trapezius pars descendens
m. trapezius pars ascendens

28

Noem de spieren rondom de scapula die zorgen voor mediorotatie (2x)

m. rhomboideus major
m. rhomboideus minor

29

Noem de functies van de m. trapezium pars transversa

retractie

30

Noem de functies van de m. trapezium pars descendens

elevatie en laterorotatie

31

Noem de functies van de m. trapezium pars ascendens

depressie en laterorotatie

32

Noem de innervatie van de deltoideus

n. axillaris

33

Noem de innervatie van de latissimus dorsi

n. thoracodorsalis

34

Noem de innervatie van de supraspinatus

n. suprascapularis

35

Noem de functie van de m. teres major

retroflexie, endorotatie en adductie van de bovenarm

36

Noem de origo van de m. teres major

angulus inferior

37

Noem de insertie van de m. teres major

crista tuberculi minoris

38

Noem de innervatie van de m. teres major

n. thoracodorsalis

39

Noem de functie van de m. coracobrachialis

anteflexie, adductie en endorotatie

40

Noem de origo van de m. coracobrachialis

processus coracoideus

41

Noem de insertie van de m. coracobrachialis

anterior-mediaal halverwege de humerus

42

Noem de innervatie van de m. coracobrachialis

n. musculocutaneus

43

Noem de innervatie van de m. subscapularis

n. subscapularis

44

Noem de functie van de m. pectoralis minor

protractie en depressie van de scapula

45

Noem de origo van de m. pectoralis minor

voorste deel van de 2e-5e rib

46

Noem de insertie van de m. pectoralis minor

processus coracoideus

47

Noem de innervatie van de m. pectoralis minor

nn. pectoralis medialis en lateralis (C6-Th1)

48

Noem de functie van de m. serratus anterior

protractie van de scapula

49

Noem de origo van de m. serratus anterior

voorste deel van de 1e-9e rib

50

Noem de insertie van de m. serratus anterior

pars transversa: angulus superior
pars divergens: margo medialis
pars convergens: angulus inferior en margo medialis

51

Noem de innervatie van de m. serratus anterior

n. thoracicus longus (C5-C7)

52

Noem de functie van de m. biceps brachii

caput longum: anteflexie, abductie en endorotatie van de bovenarm, buiging van de arm en supinatie van de onderarm
caput breve: anteflexie, buiging van de arm en supinatie van de onderarm

53

Noem de origo van de m. biceps brachii

caput longum: tuberculum supraglenoide van de scapula
caput breve: processus coracoideus

54

Noem de insertie van m. biceps brachii

tuberositas radii

55

Noem de innervatie van de m. biceps brachii

n. musculocutaneus

56

Noem de innervatie van de pectoralis major

nn. pectoralis medialis en lateralis

57

Noem de innervatie van de m. infraspinatus

n. suprascapularis

58

Noem de innervatie van de m. teres minor

n. axillaris

59

Noem de innervatie van de m. trapezius pars descendens

n. accessorius en plexus cervicalis

60

Noem de innervatie van de m. trapezius pars transversus

n. accessorius en plexus cervicalis

61

Noem de innervatie van de m. trapezius pars ascendens

n. accessorius en plexus cervicalis

62

Noem de functie van de m. levator scapulae

elevatie en mediorotatie van de scapula

63

Noem de origo van de m. levator scapulae

C1-C4

64

Noem de insertie van de m. levator scapula

angulus inferior en het bovenste deel van de margo medialis

65

Noem de innervatie van de m. levator scapula

n. dorsalis scapulae

66

Welke vier spieren zorgen voor flexie in de elleboog?

m. brachialis
m. biceps brachii
m. brachioradialis
m. pronator teres

67

Welke twee spieren zorgen voor extensie in de elleboog?

m. anconeus
m. triceps brachii

68

Welke zes spieren zorgen voor pronatie in de onderarm?

M. pronator quadratus
m. pronator teres
m. flexor capri radialis
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis brevis
m. extensor carpi radialis longus

69

Welke vijf spieren zorgen voor supinatie in de onderarm?

m. supinator
m. biceps brachii
m. brachioradialis
m. extensor carpi radialis brevis
m. extensor carpi radialis longus

70

Welke 6 spieren zorgen voor palmairflexie?

m. flexor carpi radialis
m. palmaris longus
m. flexor carpi ulnaris
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor digitorum profundus
m. flexor pollicis longus

71

Welke 7 spieren zorgen voor dorsaalflexie in de hand?

m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis
m. extensor carpi ulnaris
m. extensor digitorum
m. extensor digiti minimi
m. extensor pollicis longus
m. extensor indicis

72

Welke 7 spieren zorgen voor radiaalabductie in de hand?

m. flexor carpi radialis
m. extensor carpi radialis longus
m. extensor carpi radialis brevis
m. abductor pollicis longus
m. extensor pollicis brevis
m. extensor pollicis longus
m. extensor digitorum

73

Welke spier zorgt voor ulnairabductie in de hand?

m. flexor carpi ulnaris

74

Welke vijf spieren zorgen voor het buigen van de vingers?

m. flexor digitorum profundus
m. flexor digitorum superficialis
mm. lumbricales
m. interossei palmares I-III
m. interossei dorsalis I-IV

75

Welke zes spieren zorgen voor het strekken van de vingers?

m. extensor digitorum
m. extensor digiti minimi
m. extensor indicis
mm. lumbricalis
mm. interossei palmares I-III
mm. interossei dorsales I-IV

76

Welke spieren zorgen voor het spreiden van de vingers?

mm. interossei dorsales

77

Welke spieren zorgen voor het sluiten van de vingers?

mm. interossei palmares

78

Welke spieren zorgen voor de radiaalabductie van de vingers

mm. lumbricales

79

Welke vier spieren zorgen voor het buigen van de duim?

M. flexor pollicis longus
m. flexor pollicis brevis
m. abductor pollicis brevis
m. opponens pollicis

80

Welke 3 spieren zorgen voor het strekken van de duim?

m. extensor pollicis longus
m. extensor pollicis brevis
m. abductor pollicis longus

81

Welke 3 spieren zorgen voor abductie van de duim

m. abductor pollicis longus
m. abductor pollicis brevis
m. extensor pollicis brevis

82

Welke 3 spieren zorgen voor adductie van de duim

m. adductor pollicis
m. flexor pollicis brevis
m. extensor pollicis longus

83

Welke 3 spieren zorgen voor oppositie van de duim?

m. opponens pollicis
m. abductor pollicis brevis
m. flexor pollicis brevis

84

Welke 2 spieren zorgen voor repositie van de duim

m. extensor pollicis longus
m. extensor pollicis brevis

85

Welke bewegingen kan de duim maken?

adductie, abductie, flexie (buigen), extensie (strekken).

86

Wat is oppositie van de duim?

combinatie van abductie en flexie ("duim naar pink")

87

Wat is repositie van de duim?

combinatie van adductie en extensie