Anemier (Järn, B12, Folsyrabrist) Flashcards Preview

Sjukdomar Vård II > Anemier (Järn, B12, Folsyrabrist) > Flashcards

Flashcards in Anemier (Järn, B12, Folsyrabrist) Deck (30)
Loading flashcards...
1

Vad är de gemensamma symtomen för anemier?

Trött och orkeslös, yrsel, bli lätt andfådd, hjärtklappning, huvudvärk, öronsus

2

Hur uppstår järnbrist?

Uppstår när förlusten av järn är större än intaget.

3

Vid vilka tillstånd kan järnbrist uppstå?

Blodförlust (t.ex. blödning från mag-tarmkanalen eller menstruationsblödningar), reducerat intag av järn via kosten, reducerad absorption av järn från tarmen (vid t.ex. celiaki - glutenintolerans), ökat järnbehov vid t.ex. graviditet och hos växande barn & ungdomar.

4

Hur kan man behandla järnbrist?

Järntabletter, dropp eller sprutor som innehåller järn (om man inte tål järntabletter), om det är en sjukdom som ligger bakom får man behandling för den, är menstruationsblödningar orsaken behöver man järntillskott och blodkontroller så länge menstruationen finns kvar.

5

Hur får man i sig vitaminen B12?

Vitamin B12 kan inte tillverkas i kroppen. Vi får i oss vitamin B12 via mejeriprodukter, kött, ägg och fisk.

6

Orsaker till vitamin B12-brist.

Minskat intag via kosten t.ex. veganer som äter varken ägg, kött eller mejeriprodukter.
Reducerat upptag av B12

7

Behandling för B12-brist.

B12 tabletter, B12 sprutor (vid allvarligare brist).

8

Varför är folsyra nödvändigt?

Nödvändigt för bildningen av erytrocyter, precis som vitamin B12 och järn.

9

Orsak till folsyrabrist

Ensidig kost, bristande upptag från tarmen t.ex. vid celiaki, ökad förbrukning av folsyra t.ex. vid graviditet & cancer, långvarig användning av vissa läkemedel.

10

Behandling för folsyrabrist?

Bra kost som t.ex. rött kött, grönsaker, havregryn. Vid behov tabletter som innehåller folsyra.

11

Vad är leukemi?

Blodcancer.
Är en cancersjukdom som angriper blodkropparna i benmärgen.

12

Vad finns det för orsak till leukemi?

Finns ingen känd orsak men finns vissa faktorer som ökar risken:
- Exponerad för höga doser kemikalier & joniserande strålning
- Vissa bakterie- och virusinfektioner
- Hög ålder
- Manligt kön
- Livsstil
- Gener

13

Hur delar man in leukemi?

Leukemi delas in i två kategorier, akut respektive kronisk leukemi, som var och en delas in i flera undergrupper.
Akut leukemi: Akut myeloisk leukemi & akut lymfatisk leukemi.
Kronisk leukemi: Kronisk myeloisk leukemi & kronisk lymfatisk leukemi

14

Vilka är de generella symtomen vid leukemi?

- Trötthet
- Infektionskänslighet
- Blödningsbenägenhet

15

Hur behandlas leukemi?

- Cytostatika. Cellhämmande läkemedel som främst angriper celler som håller på att dela sig och stoppar celldelningen. Friska celler kan också påverkas av cytostatika --> leder till biverkningar som illamående, trötthet och håravfall.
- Cytostatika kombineras ofta med strålning

16

I vilken åldersgrupp är det vanligast att få akut lymfatisk leukemi?

Vanligast hos barn

17

I vilken åldersgrupp är det vanligast att få akut myeloisk leukemi?

Hos äldre, men kan förekomma i alla åldrar.

18

Vilka symtom kan man få vid akut lymfatisk leukemi?

- Nedsatt allmäntillstånd
- Tydlig blekhet
- feber
- Sår i munslemhinnor och tonsiller
- spontant uppkomna hematom
- ökad infektionskänslighet
- nedsatt aptit
- Svettningar

19

Behandling vid akut leukemi?

- Cytostatika i olika kurer
- Understödjande behandling för att minska biverkningar av cytostatika om t.ex. sänkta blodvärden, håravfall och illamående
- Motverka infektioner, blodbrist och blödningar

20

När är kronisk lymfatisk leukemi vanligast?

Personer över 60 år

21

När är kronisk myeloisk leukemi vanligast?

Uppträder oftast i 40-60 års åldern

22

Vilka symtom finns vid kronisk lymfatisk leukemi ?

Symtomen varierar från besvärsfrihet till svåra symtom.
- Lymfkörteltumör (hals, armhålor, ljumskar)
-förstorad mjälte
- kraftlöshet
- nattliga svettningar
- Feber
- Viktminskning
- Infektionskänslighet

23

Vad är det för behandling vid kronisk leukemi?

- Är huvudsakligen livsförlängande och inleds först när patienten får symtom. Det har liten betydelse för prognosen om man börjar tidigare.
- Cytostatika
- Stamcellstransplantation

24

Hur lång är den genomsnittliga överlevnaden för kronisk lymfatisk leukemi?

5-7 år

25

Vad är myelom?

Benmärgscancer.
Är en sjukdom som innebär att plasmaceller växer okontrollerat i benmärgen och tränger undan produktionen av normala blodkroppar.

26

Vad finns det för orsaker till myelom?

Finns inga kända orsaker

27

Vilka symtom finns vid myelom?

Sjukdomen delas in i symtomatisk och asymtomatisk myelom.

Vid symtom:
- trötthet
- anemi pga benmärgssvikten
- skelettsmärtor
- spontanfrakturer (oftast i ryggraden) pga nedbrytning av bensubstans
- Illamående och nedsatt aptit pga hyperkalcemi
- Reducerad njurfunktion
- Ökad infektionstendens

28

Hur behandlas myelom?

- Idag finns ingen kurativ (botande) behandling
- Symtomatisk myelom behandlas. Asymtomatisk myelom observeras utan behandling.
- Behandlingens mål är att uppnå sjukdomskontroll, bättre livskvalitet och förlängd överlevnad.

29

Hur lång är livslängden i genomsnitt för en person med myelom?

2-3 år

30

Vid järnbrist kan man få andra symtom, förutom de allmänna anemi symtomen. Vilka är de?

- Sköra naglar
- Sprickbildning i mungiporna
- Röd & glatt tunga
- sväljproblem