Anestesi Flashcards Preview

Klinisk medicin II > Anestesi > Flashcards

Flashcards in Anestesi Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

Hur beräknar man basalt vätskebehov för barn?

A

4+2+1
4 ml/kg/h för de första 10 kg
2ml/kg/h nästa 10 kg
1ml/kg/h för resterande

2
Q

Hur beräknar man basalt vätskebehov för en vuxen?

A

30ml/kg/dygn

3
Q

Exempel på orsaker till isoton dehydrering?

A
 • Riklig svettning
 • GI-förluster / tarmhinder
 • Polyuri
 • Vävnadstrauma
 • Blod-och plasmaförluster
4
Q

Vad innebär isoton dehydrering?

A

Iso-osmotisk förlust av extracellulär vätska. samtidig förlust av vatten och elektrolyter

5
Q

Vad innebär hypoton dehydrering och vad orsakas det av?

A

Låg osmolalitet i ECV medför att västka vandrar från ECV till ICV

6
Q

Vad innebär hypeton dehydrering och vad orsakas det av

A

Vattenförlusterna är större än elektrolytförlusterna.
- Bristande vätskeintag, fasta
Febertillstånd
Sondmatning med hyperton lösning
Diabetes insipidus (d. insipidus tillstånd med bristande produktion av antidiuretiskt hormon som ger ökad urinmängd och uttalad törst)

7
Q

S-Na+ <120 mmol/L, vad gör du?!?!?!? Och varför?

A

Konsulterar IVA-kollega pga risk för central pontin myelinolys om kronisk hyponatremi (>48h) korrigeras för snabbt. Har hyponatremi uppstått snabbt kan den dock korrigeras snabbt.

8
Q

Vad händer om kronisk hyponatremi (>48h) korrigeras för snabbt och varför?

A

Central pontin myelinolys. BBB gör att elektrolytförändringar sker långsammare i hjärnan än i blodet. Om man försöker korrigera hyponatremin snabbt så kommer vätska att vandra ut från hjärnan.

9
Q

Hur uppskattar man blodvolymen hos en vuxen kvinna?

A

60ml/kg

10
Q

Hur snabbt ska man ersätta vätskedeficit?Vad är viktigt att tänka på?

A

2/3 under de första 4h, resterande under efterföljande 20h.

 • Glöm inte basalbehovet!
 • Om patienten har dåligt hjärta eller är svårt kärlsjuk med styva kärl, kan man förlänga tiden för den första vätskebolusen till 6-8-12h.
11
Q

Hur uppskattar man blodvolymen hos en vuxen man?

A

70 ml/kg

12
Q

Hur stora tidalvolymer har ett barn uppskattningsvis?

A

6-7 ml/kg

13
Q

Ange ett läkemedel som:

 • Behålls på operationsdagens morgon
 • Sätts ut -II-
 • Anpassas
A
 • Behåll Betablockad
 • Sätt ut Metformin
 • Anpassa insulindosering + ge glukos till diabetiker
14
Q

Hur uppskattar man blodvolymen hos ett barn >2år?

A

80ml/kg

15
Q

Vilka preoperativa kontroller genomförs?

A
 • Fasta
 • ID
 • Korrekt op-anmälan
 • ev. sidomarkering
 • ev. BAS-test
16
Q

Hur uppskattar man blodvolymen hos ett barn <2 år?

A

85ml/kg

17
Q

Vad är RSI och när används det?

A

Rapid Sequence Induction. Görs vid stor aspirationsrisk; akut buk, gyn, trauma. Skiljer sig från vanlig sövning; ingen ventilation mellan medvetslöshet och intubation + cricoidtryck.

18
Q

Hur lång tid bör man preoxygenera och när är det extra viktigt?

A

2-3 min med 80-100% O2. Extra viktigt vid RSI då det ger en mer tid om pat visar sig vara svårintuberad.

19
Q

När används KAD?

A
 • Vid långvarig operation/stor mängd vätska given.
 • Timdiures
 • Dekomprimera blåsan vid bukkirurgi
20
Q

Vad kan man använda en ventrikelsond till?

A
 • Tömma full ventrikel
 • Dekomprimera ventrikel
 • Postoperativ nutrition (nasogastrisk)
 • Påvisa blod bid risk för nedsvalt blod.