Arbeidsrecht Flashcards Preview

Inleiding Duits recht > Arbeidsrecht > Flashcards

Flashcards in Arbeidsrecht Deck (14):
1

Wat is het uitgangsprincipe?

partijautonomie oftewel contractvrijheid

2

Wat zijn de beperkingen genoemd in Rome I?

Begunstigende bepalingen mogen niet achterwege worden gelaten door de wg

3

Welk recht van welk land is van toepassing op de aok?

Uitgangspunt: werklandprincipe. Dwingendrechtelijke bepalingen van het land waarin je werkt zijn altijd van toepassing op de wn/wg. Je komt dus alleen met Duits recht in aanmerking als je in Duitsland werkt.

4

Wat als het centrum van werkzaamheden niet aan te wijzen is, wat is dan de uitzondering van het werklandprincipe?

Vestigingsplaats van de werkgever is dan van toepassing.

5

Wat zijn vw om een aovk van bepaalde tijd aan te bieden in Duitsland (befristete Arbeitsvertrag)

- objectief gerechtvaardigde reden. Een voorbeeld van een objectief gerechtvaardigde reden is wanneer de werknemer tijdelijk ter vervanging van een andere werknemer in dienst treedt bij de werkgever.
- schriftelijk

6

Zonder objectief gerechtvaardigde reden mag een aovh van ebpaalde tijd ok worden aangeboden, wat is de uitzondering?

Als hoofdregel geldt dat het overeenkomen van een befristete Arbeitsvertrag zonder objectief gerechtvaardigde reden is toegestaan voor de duur van twee jaren. Tijdens deze twee jaren bestaat de mogelijkheid om een befristete Arbeitsvertrag drie keer te verlengen.

7

Wat als de wg na twee jaar opnieuw een befristete Arbeitsvertrag aangaat en hier geen objectieve reden voor geeft, wat dan?

dan is er een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand gekomen, op grond van § 16 TzBfG. Reden hiervoor is dat het opnieuw aangaan van een befristete Arbeitsvertrag niet is toegestaan na twee jaren zonder een objectief gerechtvaardigde reden. De werknemer kan laten verklaren dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het Arbeitsgericht.

8

Wat is in NL de regel om aovk van bepaalde tijd aan te bieden?

7:668a lid 1 sub a en b BW
- aanzegplicht
- ketenregeling : Wanneer je meer dan 3 tijdelijke contracten achter elkaar krijgt, dan is er bij het aangaan van het 4e contract van rechtswege een vast contract ontstaan
Indien je langer dan 2 jaar in dienst bent bij dezelfde werkgever ontstaat, zodra de twee jaar is verstreken, eveneens van rechtswege een vast contract. Is er een tussenliggende periode geweest van meer dan 6 maanden waarin je tussentijds niet in dienst was, dan begint bij het 1e contract na deze tijdelijke ‘break’ de telling opnieuw.
- wachttijd zes maanden
- nieuwe afspraken/ arbeidsvoorwaarden in
de overeenkomsten mogelijk
- geen reden voor bepaalde tijd nodig

9

Uitzondering op de ketenregeling in DE?

voor oudere werknemers 52+ mag je bepaalde tijd ovk aanbieden, maar alleen als hij 4 maand daarvoor werkloos is geweest.

10

Wat is een außerordentliche Ordentiliche Kundigung? (zonder ontslagrecht)

Ontslag op staande voet. binenn twee weken opzeggen, in Nl is dat een dag of 3. Geen recht op uitkering na ontslag.

11

Wat is een Ordentlichte Kündigung met ontslagbescherming uit het Kündigungsschutzgesetz. wat zijn de vw wil een wn hiervoor in aanmerking komen?

- aok 6 maanden +
- bedrijf met 5 of 10+ werknemers

Als de werknemer recht heeft op ontslagbescherming uit het Kündigungsschutzgesetz dan dient de werkgever een arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van een sociaal gerechtvaardigde reden.

12

Wat is een sociaal gerechtvaardigde reden? (3)

- De persoon van de werknemer;
- Het gedrag van de werknemer of;
- Dringende economische redenen.

13

Wat is een Aufhebungsvertrag (beeindigingsovk)?

De werkgever mag in het geval van bedrijfseconomische redenen gebruik maken van een Aufhebungsvertrag om de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen.

14

Verschillen WW DE en NL?

DE: 60% van het
laatste netto-inkomen. Heeft een wn minderjarige kinderen, dan
krijgt wn 67%.
Uitkeringsduur afhankelijk van leeftijd en arbeidsverleden

NL: dagloon, De eerste
twee maanden krijgt wn 75% van het dagloon. Daarna krijgt wn 70%.Er geldt een maximum-uitkering. Duur hangt af van arbeidsverleden.