autoantibodies Flashcards Preview

Pathology > autoantibodies > Flashcards

Flashcards in autoantibodies Deck (13):
1

Anti-Histone

drug induced lupus

2

Anti-RNP

Mixed connective tissue diseases

3

Anti-centromere

CREST syndrome (Calcinosis, Raynaud's phenomenon, Esophageal dysmotility, Sclerodactyly, Telangiectasia)

4

anti-scl 70

diffuse scleroderma

5

anti-SS-A

Sjogren syndrome

6

anti mitochondrial

primary biliary cirrhosis

7

anti saccharomyces

chrons disease

8

anti smooth muscle

autoimmune hepatitis

9

anti endothelial cell

kawasaki disease

10

anti protease III, c-anca

wegener's granulomatosis

11

anti-myeloperoxidase, anti 0-anca

microscopic polyangitis
churgstrauss syndrome

12

anti thyroglobulin
anto TPO

Hashimoto's thyroidits

13

ANA, anti-dsDNA

SLE