Chapter 34 Flashcards Preview

Latin III > Chapter 34 > Flashcards

Flashcards in Chapter 34 Deck (22):
0

anima

-ae, f., soul, spirit

1

remissiō

remissiōnis, f., release

2

vōx

vōcis, f., voice

3

adversus

-a, -um, opposite

4

tālis

tāle, such, of such a short

5

arbitror

arbitrārī, arbitrātus sum, to judge/think

6

cōnor

cōnārī, cōnātus sum, to try/attempt

7

crēscō

crēscere, crēvī, crētum, to increase

8

ēgredior

ēgrēdī, ēgressus sum, to go out

9

fateor

fatērī, fassus sum, to confess

10

hortor

hōrtārī, hortātus sum, to urge

11

loquor

loquī, locūtus sum, to speak

12

mōlior

mōlirī, mōlītus sum, to build

13

morior

morī, mortuus sum, to die

14

nāscor

nāscī, nātus sum, to be born

15

patior

patī, passus sum, to suffer

16

proficīscor

proficīscī, profectus sum, to set out

17

rūsticor

rūsticāri, rūsticātus sum, to live in the country

18

sedeō

sedēre, sēdī, sessum- to sit

19

sequor

sequī, secūtus sum, to follow

20

spectō

(1)- to look at

21

ūtor

ūti, ūsus sum- to use (+ablative)