Characters - 17 Flashcards Preview

Mandarin > Characters - 17 > Flashcards

Flashcards in Characters - 17 Deck (21):
1

Yòng - use

2

Jì - remember

3

qǐng - please/invite

4

谢谢

xièxiè - thank you

5

duì - correct

6

qǐ - together

7

méi

8

guān - close

9

10

zài - again/else/other

11

zuò - to do

12

hái

13

记住

jìzhù - to remember

14

一起

yīqǐ - together

15

起来

qǐlài - stand up/get up

16

关系

guānxì - relationship

17

请问

qǐngwèn - may I ask/ excuse me

18

对不起

duìbuqǐ - sorry/pardon

19

没关系

méiguānxì - never mind

20

再见

zàijiàn - Goodbye

21

孩子

háizi - children