CHINESE Flashcards Preview

MID TERM 2018 > CHINESE > Flashcards

Flashcards in CHINESE Deck (96):
1

已经

yi3 jing1

already

2

重要性

zhong4 yao4 xing4

importance

3

世界

shi4 jie4

world

4

语言

yu3 yan2

language

5

相信

xiang1 xing4

believe

6

找工作

zhao3 gong1 zuo4

find work

7

ba3

make

8

挺难

ting3 nan2

quite difficult

9

peng4

meet/encounter

10

快速

kuai4 su4

speed

11

发音

fa4 yin1

pronunciation

12

阅读

yue4 du2

read

13

liang4

amount

14

文章

wen2 zhang1

magazine

15

yv4

encounter/meet

16

zheng3

whole

17

错误

cuo4 wu4

mistake

18

查字典

cha2 zi4 dian3

check the dictionary

19

ji4

note

20

chao1

copy

21

bian4

times

22

pian4

pages

23

四项技能

si4 xiang4 ji4 neng2

four skills

24

办法

ban4 fa3

solution

25

随着

sui2 zhe

along with

26

经济

jing1 ji4

economy

27

增强

zeng1 qiang3

strengthen

28

国际

guo2 ji4

international

29

地位

di4 wei4

status

30

越来越多

yue4 lai2 yua4 duo1

more and more

31

掀起

xian2 qi3

set off

32

欧洲

ou4 zhou1

Europe

33

一股热潮

yi gu3 re4 chao2

stock boom

34

据统计

jv4 tong3 ji4

according to statistics

35

开始

kai1 shi3

begin

36

德语

de2 yv3

German

37

增幅

zeng1 fu2

increase

38

保持

bao3 chi2

preserve

39

逐年

zhu2 nian2

yearly

40

韩国

han2 guo2

Korea

41

许多

xu3 duo1

a lot

42

科目

ke4 mu4

syllabus

43

纷纷

fen1 fen1

in succession

44

原因

yuan2 yin1

reason

45

扩大

kuo4 da4

expand

46

热衷于

re4 zhong1 yv2

keen to

47

文凭

wen2 ping2

certificate

48

历史

li4 shi4

history

49

活动

huo2 dong4

activity

50

选择

xuan3 ze2

choice

51

初中阶段

chu1 zhobg1 jie1 duan4

junior highschool

52

接触

jie1 chu4

contact/encounter

53

努力

nu3 li4

hardworking

54

估计

gu3 ji4

estimate

55

成绩

zheng2 ji4

results

56

恐怕

kong3 pa4

afraid

57

空闲

kong4 xian2

free

58

尽管

jin3 guan3

in spite of

59

负担

fu4 dan1

burden

60

空余

kong4 yv2

free

61

电影

dian4 ying3

movie

62

年底

nian2 dai4

year end

63

rang4

let

64

悠久

you1 jiu3

long

65

以及

yi3 ji2

as well as

66

当代

dang1 dai4

contemporary

67

政治

zheng1 zhi4

politics

68

发展

fa1 zhan3

development

69

情况

qing2 kuang4

situation

70

同时

tong2 shi2

simultaneously

71

政府

zheng4 fu2

government

72

素质

su4 zhi4

qualify

73

身份

shen1 fen

identity

74

认同感

ren4 tong2 gan3

recognition

75

继承

ji4 cheng2

inherit

76

名族

ming2 zu2

ethnic group

77

优秀

you1 xiu4

excellent

78

传统

zhuan2 tong3

traditional

79

亲身体验

qin1 shen1 ti3 yan4

first hand experience

80

放映

fang4 ying4

show

81

xiang4

like

82

长廊

chang2 lang2

coridoor

83

航天飞行

hang2 tian1 fei1 xing4

spaceship

84

漫长

man4 chang4

long

85

xuan4

group

86

介绍

jie1 shao4

introduce

87

国旗

guo2 qi2

national flag

88

国徽

guo2 hui1

national emblem

89

周年

zhou1 nian2

anniversary

90

系列

xi4 lie4

series

91

讲座

jiang3 zuo4

lectures

92

祖国

zhu3 guo3

motherland

93

接待

jie3 dai4

receive

94

至今

zhi4 jin1

to date

95

访者

fang3 zhe3

visitor

96

调查

diao4 cha2

survey