Cinese 1.2 Flashcards Preview

Cinese HSK 3 > Cinese 1.2 > Flashcards

Flashcards in Cinese 1.2 Deck (12):
1

basso (statura)

ǎi 矮

2

spostare

Bān 搬

3

modo

Bànfâ 办法 /(方法)

4

aiutare

Bāngzhù / bāngmáng 帮助/帮忙

5

Pieno/ sazio

饱 / 吃饱 bâo/ chībâo

6

Giornale

报纸 bàozhî

7

Naso

鼻子 bízi

8

Comparare / piuttosto /l

比较 bîjiào

9

Must come "dêi"

必须 bìxū

10

Cambiamento / cambiare

变化 / 改变 biànhuà / gaibiàn

11

Esprimere / manifestare

表示 / 表达 biâoshì / biâodà (2^ non usato x sentimenti)

12

Esibirsi

表演 biâoyân