Circassian fluency list 1 Flashcards Preview

kabardian wordlists > Circassian fluency list 1 > Flashcards

Flashcards in Circassian fluency list 1 Deck (99):
1

you

уэ

2

he / she / it

ар

3

ache

узын

4

with

игъусэу

5

his

и

6

awful

1ей

7

come

къэк1уэн

8

father

адэ

9

I / me

сэ

10

this

мыр

11

ugly

1ейижь

12

word

псалъэ

13

go

к1уэн

14

but

ауэ

15

hand

16

what

сыт / л1о

17

thick

1ув

18

all

псори

19

tasty

1эф1

20

when

дапщэщ

21

your

уи

22

tasteless

1эф1ыншэ

23

mother

анэ

24

there

модэ- абдеж- модк1э

25

each

дэтхэни

26

dumb

акъылыншэ

27

which

дэтхэнэ

28

be

хъун

29

finger

1эпхъуамбэ

30

how

дауэ

31

burgundy

балиифэ

32

arrive

къэсын

33

other

адрей

34

about

теухуауэ

35

change

хъуэжын

36

out

дэк1а

37

relatives

благъэ

38

wide

бгьуэ

39

leave

дэк1ын

40

many / much

куэд

41

them

ахэр

42

these

мыхэр

43

hard

быдэ

44

look

еплъын

45

tongue

бзэгу

46

time

зэман

47

enter

къыщ1ыхьэн

48

clever

губзыгъэ

49

number

бжыгъэ

50

difficult

гугъу

51

no

хьэуэ

52

see

лъагъун

53

son

къуэ

54

grey

гъуабжэ

55

be late

къык1эрыхун

56

pink

гъуат1э

57

first

япэрей

58

find

къэгъуэтын

59

water

псы

60

tooth

дзэ

61

who

хэт

62

oil

дагъэ

63

near

гъунэгъу

64

smell

епэмын

65

now

иджыпсту

66

exist

щы1эн

67

mouth

жьэ

68

day

махуэ

69

dry

гъущэ

70

hear

зэхэхын

71

part

1ыхьэ- пычыгъуэ

72

sound / voice

макъ

73

yellow

гъуэжь

74

brother

къуэш

75

have

и1эн

76

little / small

ц1ык1у

77

place

щ1ып1э

78

year

илъэс

79

pretty

дахэ

80

choose

къыхэхын

81

back

щ1ыб (бгы)

82

meet

эзхуэзэн

83

dull

дзагуэ

84

leg

куэ

85

most

нэхъыбэу

86

give

етын

87

sharp

жан

88

after

иужь

89

something / one

зыгуэр

90

our

ди

91

take

къэщтэн

92

keep

1ыгъын

93

friend

ныбжьэгъу

94

good

ф1ы

95

sentence

псалъэуха

96

far

жыжьэ

97

hold

убыдын

98

man

л1ы

99

foot

лъакъуэ