Classroom Expressions Flashcards Preview

Japanese > Classroom Expressions > Flashcards

Flashcards in Classroom Expressions Deck (37):
1

How do you say _______ in Japanese?

_________ wa nihongo de nan to iimasu ka.

______ は日本語ですなんといいますか。

2

(You) say ________ . (response to "how do you say ______ in Japanese?)

___________ to iimasu

3

I have a question.

Shitsumon ga arimasu.

4

Please say that again.

Moo ichido onegai shimasu.

5

I don't understand.

Wakarimasen

6

I understood.

Wakarimashita

7

Please wait a moment.

Chotto matte kudasai.

8

Please close your book.

Hon o tojite kudasai.

9

Please open your book.

Hon o akete kudasai.

10

Please look at your book.

Hon o mite kudasai.

11

Don't look at your book

Hon wa minaide kudasai.

12

Please listen.

Kiite (ite) kudasai.

13

Please look at me

Mite kudasai.

14

Please say it.

Itte kudasai.

15

Please repeat again.

Moo ichido itte kudasai.

16

Please read (it)

Yonde kudasai.

17

Please say it in Japanese.

Nihongo de itte kudasai.

18

Please repeat.

Kurikaeshite kudasai

19

Please write it.

Kaite kudasai.

20

Please practice.

Renshuu shite kudasai.

21

Pair off with a classmate.

Pea o tsukutte kudasai.

22

Please take out your notebook

Nooto o dashite kudasai.

23

Please write in your notebook.

Nooto no kaite kudasai.

24

Please don't write anything down.

Nani mo kakanaide kudasai

25

Yes, I understand.

Hai, wakarimasu

26

No, I don't understand

Iie, wakarimasen.

27

Do you understand?

Wakarimasu ka.

28

Do you have any questions?

Shitsumon ga arimasu ka.

29

Yes I do (have questions)

Hai, arimasu.

30

No I don't (have questions)

Iie, arimasen.

31

Let's begin.

Hajimemashoo

32

Once again, please.

Moo ichido.

33

Everyone together

Minasan, issho in.

34

Is that all?

Ii desu ka.

35

That's fine.

Ii, desu ne.

36

Well done.

Yoku dekimashita.

37

See you next time.

De wa mata kono tsugi.