Core Vocab 1 - 50 Flashcards

1
Q

This

A

Ez

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

I

A

Én

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

You (sing.)

A

Te

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

He/she

A

Ő

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

We

A

Mi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

You (pl.)

A

Ti

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

They

A

Ők

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

What

A

Mi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Who

A

Ki

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Where

A

Hol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Why

A

Miert

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

How

A

Hogyan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Which

A

Melyik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

When

A

Mikor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Then

A

Akkor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

If

A

Ha

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Really

A

Igazán

18
Q

But

A

De

19
Q

Because

A

Mert

20
Q

Not

A

Nem

21
Q

All

A

Minden

22
Q

Or

A

Vagy

23
Q

And

A

És

24
Q

To know

A

Tudni

25
Q

To think

A

Gondolkodni

26
Q

To come

A

Jönni

27
Q

You definitely have to come

A

Feltétlenül jönnöd kell

28
Q

To put

A

Rakni

29
Q

To take

A

Vinni

30
Q

To find

A

Találni

31
Q

To listen

A

Hallgatni

32
Q

To work

A

Dolgozni

33
Q

To talk

A

Beszélni

34
Q

To give

A

Adni

35
Q

To like

A

Kedvelni

36
Q

To help

A

Segíteni

37
Q

Can you help me?

A

Tudna segíteni nekem?

38
Q

To love

A

Szeretni

39
Q

To call

A

Felhívni

40
Q

To wait

A

Várni

41
Q

I like you

A

Kedvellek

42
Q

I don’t like this

A

Ez nem tetszik