Countries in Asia Flashcards Preview

Trying to Educate Myself > Countries in Asia > Flashcards

Flashcards in Countries in Asia Deck (19):
1

Asia: A
(3)

Afghanistan
Armenia
Azerbaijan (transcontinental - Europe)

2

Asia: B
(4)

Baharain
Bangladesh
Bhutan
Brunei

3

Asia: C
(3)

China
Cyprus
Cambodia

4

Asia: G
(1)

Georgia (transcontinental - Europe)

5

Asia: I
(5)

India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel

6

Asia: J
(2)

Japan
Jordan

7

Asia: K
(1)

Khazakhstan (transcontinental - Europe)

8

Asia: L
(2)

Laos
Lebanon

9

Asia: M
(4)

Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar

10

Asia: N
(2)

Nepal
North Korea

11

Asia: O
(1)

Oman

12

Asia: P
(3)

Palestine
Philippines
Pakistan

13

Asia: Q
(1)

Quatar

14

Asia: R
(1)

Russia (transcontinental - Europe)

15

Asia: S
(5)

Saudi Arabia
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Syria

16

Asia: T
(6)

Taiwan
Tajikistan
Thailand
Timor-Leste
Turkey
Turkmenistan

17

Asia: U
(2)

United Arab Emirates
Uzbekistan

18

Asia: V
(1)

Vietnam

19

Asia: Y
(1)

Yemen