Den Industriele Revolusjon Prøve Flashcards Preview

Historie > Den Industriele Revolusjon Prøve > Flashcards

Flashcards in Den Industriele Revolusjon Prøve Deck (13):
1

Foregikk nesten all produksjon muskelkraft før den industrielle revolusjonen?

Ja

2

Startet den industrielle revolusjon i Frankrike?

Nei

3

Startet den industrielle revolusjonen med endringer i produksjonsmåter i tekstilindustrien?

Ja

4

Var forlagssystemet den dominerende produksjonsformen før den industrielle revolusjonen?

Ja

5

Var James Watt oppfinneren av den første dampmaskinen?

Nei

6

Gikk verdens første jernbane mellom Liverpool og Manchester?

Ja

7

Hva var paternalisme?

Arbeidsgiver viste arbeiderne omsorg ved å sørge for at de hadde tak over hodet og ikke sultet, men kontrollerte dem nøye. Til gjengjeld viste arbeiderne arbeidsgiver underdanighet og ærefrykt. Dette ga en viss økonomisk sikkerhet og stabilitet for både arbeider og arbeidsgiver

8

Nevn noen grunner til at det nettopp var i Storbritannia den industrielle revolusjon startet

The Glorious revolution: Kongen var ikke lenger eneveldig og parlamentet fikk kontroll over penger og lover. Liberalisme erstattet det tidligere merkantilistiske samfunnet

Jordbruksrevolusjonen: nye redskaper førte til mer mat som igjen førte til befolkningsvekst. Økende inntekter på jordbruk gjorde at man kunne bruke mer penger på andres varer. Det ble overskudd av kapital som førte til at man kunne ta sjansen på å investere i nye ideer. Jordbiter ble sammenslått under innhegningsloven som gjorde at man trengte mindre arbeidskraft (folk flyttet til byen for å finne nytt arbeid i industrien) og det ble enklere å drive jordbruk.

Sjømakten: britene vant over franskmennene i 7 årskrigen og fikk dominans over verdenshavene.

Kull: De manglet ved og begynte å grave etter steinkull som ga mer energi og kunne hentes opp fra bakken. Etterspørselen økte og man gravde dypere og grunnvannet måtte pumpes ut. Hester var ikke effektivt nok, derfor lagde Thomas Newcomen Den første dampmaskinen som kunne stått og 20 hester i 1712.

Handelsrevolusjonen: England slo seg opp som ledende kolonimakt og fikk tilgang på varer verden over som bomull og sukker.

Børs og bankvesen: Bank of England sørget for kredittilgang og stabil valuta. Aksje børsen sørge for at kapital ble styrt mest mulig lønnsomt.

Teknologiske nyvinninger: dampmaskinen, spinning Jenny og så videre

Stor forlagsproduksjon: mange mennesker som er vant med lønnsarbeid

Kanaler, veier og etterhvert jernbaner (infrastruktur)

9

Gjør rede for utviklingen i det britiske gjordbruket på 1700-tallet

Mesteparten av den politiske makten Tilhørte en elite av store landeiere og storkjøpmenn i London.

Det ble oppfunnet redskaper som effektiviserte jordbruket som førte til mer mat og befolkningsvekst. Mye mer mat ble produsert av langt færre mennesker.

Nye inngjerdingslover la krav på jord som tidligere var tilgjengelig for alle og tvang småbønder ut av landsbygda og inn i forlagsproduksjon eller som arbeidere for en storbonde. Arbeidskraften var mobil og folk flyttet dit det var arbeid.

Landeiere kjøpte opp store områder og leide ut til farmers

Mer og riktigere bruk av dyregjødsel, nye produkter som potet og nepe kom til, hester ble jernskodd og brukt som trekkdyr i stedet for okser, såmaskiner ble tatt i bruk, større kyr og sauer ble avlet frem og gav mer melk og ull

10

Forklar hvordan forlagsproduksjon, av for eksempel ullstoffer foregikk i England?

Arbeiderne satt hjemme og kardet ull, spant, vevde og sydde. Rike handelsmenn skaffet råvarer og solgte produktetene

11

Hva var den viktigste grunnen til at steinkull ble tatt i bruk i stor skala i løpet av 1700-tallet?

Nesten all skog var hogd ned og etterspørselen og forbruket av kull var høyt. Steinkull frigjorde tre ganger så mye energi som det tilsvarende mengde med trekull gjorde

12

Hvorfor var dampmaskiner viktige for å kunne utvinne kull fra dype gruver?

Fordi når man gravde dypt i gruvene ble man nødt til å pumpe vekk grunnvannet, og dampmaskinen tilsvarte kraften til 20 hester som ble brukt tidligere.

13

Hva heter mannen som lanserte en ny og moderne dampmaskin i 1763, og hva het industrimannen han samarbeidet med?

James Watt, han samarbeidet med Matthew Boulton