第 八 課 [dì bā kè] 到 中國 去 [Dào Zhōngguó qù] Flashcards Preview

Mandarin 2 | Chapter 1 > 第 八 課 [dì bā kè] 到 中國 去 [Dào Zhōngguó qù] > Flashcards

Flashcards in 第 八 課 [dì bā kè] 到 中國 去 [Dào Zhōngguó qù] Deck (44):
1Guò

(V) Pass

2

自然

Zìrán

(Adv) Naturally, natural, nature

3

旅游

lǚyóu

(V) Travel

4

念書

niànshū

(V) To read; to study

5

工作

gōngzuò

(N) Work

6

其實

qíshí

(Adv) In fact; actually

7

不錯

bùcuò

(Adv) Not bad; pretty good

8

要是

yàoshi

(Conj) If

9

了解

liǎojiě

(V) Understand; comprehend

10

情況

qíngkuàng

(N) Condition; state; circumstances

11

決定

juédìng

(V/N) Decide; decision

12

理想

lǐxiǎng

(N) Ideal

13

一般來講

yī bān lái jiǎng

(Adj) Generally speaking

14

或是

huòshì

(Conj) Or

15(N) End / bottom of thing

16

天氣

tiānqì

(N) Weather

17

星期

xīngqī

(N) Week

18

休假

xiūjià

(N) Vacation

19

時間

shíjiān

(N) Time

20wán

(V) Play

21

包括

bāokuò

(V) Include

22

黃金

huángjīn

(N) Gold

23

課本

kèběn

(N) Textbook

24

k

"The man who has not climbed the Great Wall is not a true man."

25

jJ

(N) Newspaper

26

j

(V) Speak

27

q

The three gorges on the Yangtze River

28

w

(V) Visit location

29

w

(Conj) If

30

w

(Adj) By all means

31

w

(N) Scenic spot

32

w

(V) Must

33

w

(V) Find

34

w

(N) Travel Agency

35

w

(N) Manager

36

w

(N) Tour guide

37

w

(Conj) Not only...but also

38

w

(N) Air ticket

39

w

(Adj) Do or act for others

40

ww

(N) Passport

41

w

(N) Visa

42

w

(V) Arrange

43

w

(M) Measure Word for "Trip"

44

w

(Adj) Feel happy