Egna frågor Flashcards Preview

NEK1: Mikroekonomi > Egna frågor > Flashcards

Flashcards in Egna frågor Deck (22):
1

Vilka två funktioner har pris?

Ransonerande funktion - högst betaliningsvilja får köpa varan
Allokerande funktion - Varor med höga priser, pga hög efterfrågan, lockar företag att producera mer av dessa.

2

Vilka två effekter får vi av prisändring?

Substitutionseffekt - Beskriver hur efterfrågad kvalité förändras.
Inkomsteffekt - Vi får mer/mindre inkomst att lägga på annat.

3

Vad är priselasticiteten vid fullständig elastisk priselasticitet?

oändlig, den går horisontell.

4

Vad är priselasticiteten vid fullständigt oelastisk priselasticitet?

0, den går vertikalt.

5

Vad är Marginalprodukt: MP_L?

deltaQ/deltaL

6

Vad är Genomsnittsprodukten: AP_L?

Q/L

7

Vad kännetecknar fullkomlig konkurrens?

1. Många små företag
2. Homogen produkt
3. Inga etablerings eller exithinder
4. Konsumt/producent har fullständig information

8

Hur räknar man ut vinst per enhet?

P-ATC, vid ett givet q

9

Vad kännetecknar ett monopol?

- Ett företag ansvar för hela marknadsutbud
- Inga närliggande substitut till monopolets produkt
- Höga eller fullständiga etableringshinder

10

Vilka prisdiskrimineringar finns?

- Perfekt prisdiskriminering
- Mängdrabatt
- Marknadsuppdelning(Högst pris betalas av den med högst betalningsvilja, t.ex. SJ biljett)
- Hindermodellen(Vissa betalar högt, vissa lågt)

11

Vad kännetecknar en oligopol?

- Få och stora företag
-Ofta höga etableringshinder
-Ofta differentierade produkter

12

Vad är det vanligaste utfallet i en kartellbildning?

Båda företagen går med vinst=0, (Nash-jämvikt)

13

Vad kännetecknar en Monopolistisk konkurrensmarknad?

- Många små företag
- Differentierade produkter
- Inga exit/etableringshinder

14

VAd är Marginalproduktens värde?( MRP_L)

MRP=MR*MP, alltså företagets efterfråga av arbetskraft

15

Vad händer då timlönen ökar för en individ? (schematiskt)

Till en början kickar substitutionseffekten in och när timlönen ökar så så blir fritiden dyrare, dock väljer personen att jobba mer.
- Sedan dominerar inkomsteffekten, och personen väljer att inte jobba mer, även om lönen ökar.
- Till sist så minskar personen arbeta även med högre lön ( Personen värdesätter sin fritid mer än lönen)

16

Vilka roller har staten? ( Tre första är enligt MoP)

1. Paternalism
2. Inkomst till staten
3. Allokering av resurser
4. Hantera marknadsmisslyckanden - Kollektiva varor
5. Hantera risk och osäkerhet - Försäkringar

17

Vilka skatter finns?

- Direkt skatter (lön)
- Indirekta skatter (moms)
- Klumpsummeskatt (TV-licens)

18

Vilka skattesatser finns?

1. Progressiv skatt - Ökar med ökat skattebas
2. Regressiv skatt - minskar med ökat skattebas
3. Proportionell skatt - Procentuell

19

Om efterfrågan är elastisk, hur fördelas en skatteinföring?

Köparen betalar mindre skatt än producenten ( Eftersom köparen har en mer elastisk kurva)

20

Vilka egenskaper har en kollektiv vara?

1. Icke-rivaliserande - Om en person använder den påverkar inte en annan från att använda den.
2. Icke-exkluderbar - Alla kan använda den, även de som inte betalar för den.

21

Ge exempel på externa effekter:

Positiv: Vaccin
Negativ: Miljöskador

22

Vilka problem finns med försäkringar?

1. Free-rider problemet - Folk avstår från försäkring men hoppas få ersättning av kollektivt skydd
Åtgärd: Tvinga på försäkringar
2. Moral hazard - Folk utnyttjar systemet, folk vet mer än försäkringsbolaget(om t.ex. sina egna skador)
Åtgärd: Karensdagar och lägre nivå än lön på ersättning
3. Adverse selection - Vid en given premie kommer de som väljer att köpa premien vara de som i större utsträckning kommer behöva den.
Åtgärd: Differentierade premier och krav på läkarundersökningar.