Endo Flashcards Preview

Restorative Dentistry > Endo > Flashcards

Flashcards in Endo Deck (22)
Loading flashcards...
1

Splot Raszkowa

Zbudowany z rdzennych włókien nerwowych na granicy warstwy środkowej i Weila. Część strefy Weila.

2

Splot pododontoblastyczny

Zbudowany z bezrdzennych włókien nerwowych. Część strefy Weila.

3

Pulpolity

Złogi soli wapniowych, zwane kamieniami miazgi. Wyraz zmian zwyrodnieniowych mizgi. Mogą powodować bóle. Nie mylić z zębiniakami.

4

Kanaliki zębinowe - ilość

Najwięcej w pobliżu miazgi-50 000 do 60 000/mm3. W kierunku obwodowym ich liczba spada do ok. 8 000/mm3

5

Zębiniaki

Powstają na skutek nieprawidłowego rozwoju zębiny wtórnej. Występują w obrębie zębiny prawidłowej, uwypuklając jej wew pow ku miazdze lub mogą leżeć luźno w miazdze. PRAWDZIWE powst w czasie rozwoju z pofałdowania ścianki brodawki zębowej lub oderwanych odontoblastów, posiadają budowę zębiny. RZEKOME zbud z koncentrycznie ułożonych blaszek wapniowych. Topograficznie podział na wolne, przylegające, śródmiąższowe. Wywołują bóle samoistne.

6

Endodontium - funkcje

1. Odżywianie zęba, głównie przez splot pododontoblastyczny 2. Funkcja czuciowa 3. Tworzenie zębiny 4. Funkcja obronna (zębina obronna twardsza od zębiny pierwotnej, zębina reparacyjna-tworzona przez fibroblasty, włóknista, bezkanalikowa)

7

Cement bezkomórkowy

Tzw cement pierwotny. Odkładany podczas kształtowania korzenia, przed wyrznięciem się zęba.. Wytwarzany przez cementoblasty.

8

Cement komórkowy

Tzw cement wtórny. Pokrywa cement bezkomórkowy. Posiada cementocyty. Tempo przyrostu szybsze niż cementu pierwotnego. HYPERCEMENTOZA-w przypadku narażenia zęba na silne i długotrwałe urazy lub w przypadkach wył zęba ze zgryzu, w odp na zakażenie miazgi

9

Cement - funkcje

1. Utrzymanie zęba w zębodole (wł. Sharpeya) 2. Ochrona zębiny przed szkodliwymi czynnikami 3. Naprawcza (apozycja cementu w miejscach uszkodzeń) 4. Utrzymanie prawidłowej szerokości szpary ozębnej (apozycja i resorpcja)

10

Ozębna - funkcje

1. Mechaniczna (utrzymanie i ametyzacja zęba) 2. Ochronna bariera (chroniąca przed wnikaniem mikroorganizmów z ju) 3. Obronna (makrofagi i komórki tuczne) 4. Tkankotwórcza (fibroblasty, cementoblasty) 5. Resorpcyjna 6. Odżywcza (w stosunku do cementu) 7. Czuciowa

11

Strefa Weila

Warstwa pośrednia miazgi, między warstwą środkową i warstwą odontoblastów, UBOGOKOMÓRKOWA

12

Ból świeży

Ból pojawiający się po raz pierwszy. Trwa nie dłużej niż 2 dni. Charakterystyczny dla zapaleń ostrych i przewlekłych zaostrzonych.

13

Ból promieniujący

Charakterystyczny dla nieodwracalnych zapaleń miazgi.

14

Test Owińskiego

Odmiana testu palpacyjnego. Polega na przesuwaniu upuchadła kulkowego wzdłuż korzeni. Ból w okolicy przyszczytowej świadczy o stanie chorobowym.

15

Test Smrekera

Objaw drżenia korzeniowego. Wyczuwalne drżenie wierzchołka korzenia przy opukiwaniu korony zęba.

16

Przypadkowe obnażenie miazgi

Niezamierzone uszkodzenie zdrowej zębiny oddzielającej dno ubytku od miazgi BEZ naruszenia jej ciągłości

17

Przypadkowe zranienie miazgi

Przerwanie ciągłości zębiny oraz uszkodzenie struktury tkanki miazgi

18

Próchnicowe obnażenje miazgi

Zabieg zamierzony! Doszczętne usunięcie chorobowo zmienionej zębiny, drążącej do miazgi na przestrzeni nie większej niż 1 mm

19

Polip miazgi

W pulpopatuach nieodwracalnych z miazgą żywą. Pokryty nabłonkiem przeszczepionym z ju

20

Ostre surowicze zapalenie tk okw - przyczyny

1. Ostre nieodwracalne zapalenia lub martwica miazgi, czynniki mechaniczne, chemiczne, termiczne 2. Zgryz urazowy (niedawno odbudowany ząb)

21

Ropień okw - objawy

1. Samoistne bóle o charakt pulsującym, promieniującym, nasilające się w nocy 2. Opuk (+) 3. Rozchwianie 4. Nie reaguje na bodźce termiczne 5. Poszerzenie szpary ozębnej (resorpcja blaszki kostnej wyr zębodołowego i cementu przez wysięk ropny)

22

Kostniwiak

Kulisty, zmineralizowany twór w ozębnej, cemencie, a czasem kości. Nigdy nie powoduje resorpcji zębów. Najczęściej w zz przednich żuchwy. Miazga reaguje prawidłowo. PRZYCZYNY: uraz zgryzowy, zaburzenia przemiany mineralnej, czynniki hormonalne. Nie wymagają leczenia