Exercise 2 Creole Made Easy Flashcards Preview

Haitian Creole > Exercise 2 Creole Made Easy > Flashcards

Flashcards in Exercise 2 Creole Made Easy Deck (10):
0

John waits for us there.

Jan tann nou la.

1

They take the peanut butter.

Yo pran manba a.

2

She can not take many limes.

Li pa kapab pran anpil sitwon.

3

Give them to her.

Ba li yo.

4

A person cannot work slowly there.

Yon moun pa kapab travay dousman la.

5

Give him a lot of soap.

Ba li anpil savon.

6

Do not work slowly.

Pa travay dousman.

7

You can wait for the load there.

Ou kapab tann chajman an la.

8

We can take three.

Nou kapab pran twa.

9

He is pleased to take the work.

Li kontan pran travay la.