Exp 8 Flashcards Preview

Exp > Exp 8 > Flashcards

Flashcards in Exp 8 Deck (93):
0

Fearless

不怕
búpà

1

Gender

性别
xìngbié

2

Enthusiasm

热情
rèqíng

3

Love

爱情
aìqíng

4

Exchange the currency

换钱
huànqián

5

Sock

袜子
wàzi

6

Skirt

裙子
qúnzi

7

Pig


zhū

8

Sun

太阳
tàiyáng

9

Yard


yuàn

10

Other people

别人
biérén

11

Come2

来到
láidào

12

Go over there

走到那儿
zôu dào nàr

13

Theatre

剧院
jùyuàn

14

Wind blowing

刮风
guā fēng

15

Where to put

放在哪儿
fàng zài nâr

16

Number

数字
shùzì

17

Count

数一数
shûyishû

18

Mail receiver

收信人
shōuxìnrén

19

Income

收入
shōurù

20

Grandchild

孙子
sūnzi

21

Location

地点
dìdiân

22

The great wall

长城
chángchéng

23

City

城市
chéngshì

24

Field


châng

25

Ball court

球场
qiúchâng

26

Market

市场
shìchâng

27

Forest

森林
sēnlín

28

Drink a toast

干杯
gān bēi

29

Village

村子
cūnzi

30

This type

这种
zhèzhông

31

Burn


shāo

32

Have got a fever

发烧
fā shāo

33

Pair


shuāng

34

Which bus?

几路车?
jî lùchē

35

Learn from me

跟我学
gēn wô xué

36

Go after me

跟我走
gēn wô zôu

37

Desk; mw


tái

38

Member


yuán

39

Company

公司
gōngsī

40

Grassland

草地
câodì

41

Blossom

开花
kāihuā

42

Flower shop

花店
huā diàn

43

Order dish

点菜
diàncài

44

Menu

菜单
càidān

45

Bitter


46

Diligent2

刻苦
kèkû

47

Painstaking

辛苦
xīnkû

48

Height

身高
shēngāo

49

Security

安全
ānquán

50

Safe

平安
pīng'ān

51

Palace


gōng

52

Forbidden city

故宫
gùgōng

53

White house

白宫
báigōng

54

Get accommodation

住宿
zhùsù

55

Content, details

内容
nèiróng

56

Wear

穿
chuān

57

Laugh


xiào

58

Make fun of

开玩笑
kā wán xiào

59

Joke

笑话
xiàhuà

60

Answer

回答
huídà

61

Which time

第几次?
dì jî cì

62

Various kinds

各种各样
gèzhônggèyàng

63

Condition; requirement

条件
tiáojiàn

64

Affair


65

Service

服务
fúwù

66

Author

作人
zuòrén

67

Or2

或者
huòzhê

68

Passport

护照
hùzhào

69

Homesick

想家
xiâng jiā

70

Idea2

想法
xiângfâ

71

Intention

心意
xīnyì

72

Would like

愿意
yuànyì

73

Volunteer

志愿者
zhìyuànzhê

74

Sitting

坐着
zuòzhe

75

Standing

站着
zhànzhe

76

Province


shên

77

Room2


tīng

78

Cause

原因
yuányīn

79

Original

原来
yuánlái

80

Health

健康
jiànkàng

81

Government

政府
zhèngfû

82

House2

房屋
fángwū

83

Friendship

友谊
yôuyì

84

Save money

存钱
cúnqián

85

Still have

还有
háiyôu

86

Adapt

适应
shìyìng

87

Lag behind

退步
tuìbù

88

District

地区
dìqū

89

Huge


90

Painter

画家
huàjiā

91

Inside2


nèi

92

Answer

问答
wèndá