F9 Fas 1 & 2-metabolism Flashcards Preview

T3 GEN > F9 Fas 1 & 2-metabolism > Flashcards

Flashcards in F9 Fas 1 & 2-metabolism Deck (24):
1

Vilka är de olika fas 1-reaktionerna?

Oxidation

Hydrolys (klippa upp substansen med hjälp av vatten)

Reduktion

2

Vad ger fas 1 reaktionen för produkt?

Ofta en lite mer reaktiv och därmed toxisk produkt

3

Vad är syftet med fas 1-reaktioner?

Fas 1 introducerar ofta en angreppspunkt för fas 2-reaktionen

4

Vad är mixed function oxygenaser?

Mixed = enzymet kan både göra oxidering, hydroxyleringen (klyva substrat med vatten) och dealkyleringen (ta bort kolkedja), de har en mixad funktion

Oxygenases = enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner

5

Vilket är det viktigaste enzymsystemet för fas 1 reaktionerna? Hur fungerar det?

Cytokrom p450

Innehåller heme-grupp som kan hålla fast syre

Reaktion med syrgas med hjälp av NADPH:
Syrgasmolekyl 1 = in i substratet
Syrgasmolekyl 2 = bildar vatten

Cytokrom p450 sitter i ER eftersom det är I ER NADPH-reduktaset sitter som oxiderar NADPH

Cytokrom P450-systemet (CYP) tillhör mixed function oxygenase

6

Vilka läkemedelsinteraktioner uppstår inom fas 1-enzymesystemen?

Inhibition och induktion

7

På vilket sätt sker induktion inom fas1-enzymerna?

1. Många läkemedel inducerar sin egen metabolism (ökad enzymkoncentration) som en försvarsmekanism mot xenobiotikan

2. Läkemedel inducerar inte enbart sin egen metabolism, utan andras också
Om man har ett läkemedel som inducerar sin egen metabolism måste man tänka på att det inducerar metabolismen för alla andra läkemedel som bryts ner av det enzymet också

8

Vad leder den egeninducerade metabolismen till?

Toleransutveckling, eftersom enzymerna blir snabbare och snabbare på att bryta ner sitt läkemedel

9

Vad är mekanismen bakom induktion?

1. Läkemedel binder in till enzymet

2. Proliferativ signal går till genen för enzymet
Kroppen känner av att nu finns det något man behöver mer enzym för att bryta ner

4. Enzymet produceras

5. Enzymkoncentrationen ökar

10

På vilket sätt sker inhibition inom fas1-enzymerna?

1. Om man har två olika läkemedel som båda bryts ner av samma enzym då får vi en interaktion i form av inhibition av det ena läkemedlets metabolism

2. Vissa läkemedel kan hämma specifika CYP-enzymer
Proteashämmare blockerar CYP3A4-metabolismen

3.


11

Är det bara läkemedel som ger interaktioner?

Olika livsmedel ger induktion / inhibition av cytrokrom p450-systemen

Alkohol ger försämrad lever --> försämrad metabolism

12

Om vi har en aktiv substans, hur påverkar då induktion av läkemedelsmetabolismen?

Aktiv substans + induktion av metabolism → minskad drogkoncentration

Tvärtom om det är en aktiv metabolit istället

13

Om vi har en aktiv substans, hur påverkar då inhibition av läkemedelsmetabolismen?

Aktiv substans + inhibition av metabolism → ökad drogkoncentration

Tvärtom om det är en aktiv metabolit istället

14

Vilken är den främsta reaktionen under fas-2?

Konjugering = binder in en endogen vattenlöslig molekyl

Konjugering ger ofta en mer vattenlöslig och mindre reaktiv produkt

15

Vilka är de tre fas 2 enzymerna, och vad är deras endogena molekyl som de infogar?

1. UGT konjugerar in en glukos i substratet (glukuronidering)

2. Sultotransferas konjugerar in en sulfatgrupp i substratet

3. Glutation-S-transferas (GST) konjugerar in en glutation (GSH) i substratet

16

Vad kräver UGT för att kunna infoga en glukosmolemyl?

En hydroxyl som den kan binda in glukos till (från fas 1-reaktionen)

17

Vad sitter i glutation som möjliggör konjugeringen?

Cystein

Cystein ger disulfibryggor och vi får en bindning till cysteinets svavel

18

Vad kräver fas 2 reaktionerna?

Fas 2-enzymerna behöver alltid en specifik kofaktor

UDP för UGT

PAP för sultotransferas

Glutation för GST

19

Varför får nyfödda barn gulsot?

Vid födseln är inte levern fullt utvecklad så fas 1 och fas 2-enzymerna kommer lite efter

Brist på glukuronidering av bilirubin → gulsot

20

Vad händer med läkemedelsmetabolismen under graviditeten?

Induktion av läkemedelsmetabolismen för att skydda barnet och sig själv

Mekanism: Placentan frisätter en hel del hormoner vilket gör att man får en ökad transkription av olika typer av läkemedelsenzymer

Kliniskt: Behöver man behandla med läkemedel under graviditeten behöver man därför ofta öka läkemedelsdoserna

21

Vad innebär therapeutic drug monitoring?

Med “Therapeutic Drug Monitoring” mäter man plasmakoncentrationen av läkemedel och doserar dosen efter det

22

Vad menas med att CYP2D6 har en polymorf fördelning i populationen?

Genen för CYP2D6 har blivit muterad hos vissa personer i populationen

23

Vad är den vanligaste varianten i farmakogenetiken?

Vanligaste skillnaden är “single nucleotide polymorphisms” = SNPs

24

Vad kan polymorfism ha för konsekvenser för läkemedelsbehandlingen?

1. Poor metabolizers (PM)
Saknar en viss enzymaktivitet: exempelvis CYP2D6
Höga läkemedelskoncentrationer
- Homozygot för stopkodoner
- Deletioner
- Någon typ av inaktiva gener eller splicevarianter

2. Intermediate metabolizers (IM)
Mellannivå av läkemedelskoncentration
- Heterozygoter för stopkodoner
- Deletioner
- Protein stabilitet
- Inaktiva gener eller splicevarianter

3. Extensive metabolizers (EM)
Normal aktivitet på metaboliserande enzym = extensive metabolizer

4. Ultrarapid metabolizers (UM)
Detta ger tre gånger så mycket enzym
Ingen effekt av läkemedlet för att man bryter ner det direkt
- Genduplikationer = genen har duplicerats