Fiske & Taylor (2016) - begrepp Flashcards Preview

TIG113 Social kognition > Fiske & Taylor (2016) - begrepp > Flashcards

Flashcards in Fiske & Taylor (2016) - begrepp Deck (18):
1

Vad innebär confirmation bias?

Tendens att aktivt söka information som bekräftar vår ställning i något, medan man inte aktivt söker efter information som motsäger ställningen. Man tar lättare till sig sådan information som bekräftar (och förkastar lättare sådant som motsäger).

2

Vad innebär law of small numbers?

Små populationer ger extrema resultat. .......

3

Vad innebär kognitiv bias?

a systematic error in thinking that affects the decisions and judgments that people make.

4

Vad innebär The sunk cost effect / The Concorde fallacy?

vi tenderar att överinvestera i projekt som inte är värda det som en direkt effekt av de redan investerade resurserna.

Grupper är mer känsliga för detta än individer. Dvs att även om gruppen vet (t.ex. genom att andra säger till dem eller statistik) att projektet inte är värt att investera i, fortsätter man att investera och satsa pga att de redan investerade resurserna ökar det upplevda värdet av projektet.

5

Vad innebär law of large numbers?

Utfall jämnar ut sig över tid ....

6

Vad innebär Consistency theory?

* Forskningen visade att det var svårt att förutsäga vad personer skulle uppfatta som oförenligt (dissonansteori)

* upplevd motsägelse (dissonans) tycks inte vara lika motiverande som modellen antog

* more outcome oriented than process oriented

7

Vad innebär Attribution theories?

Exempelvis den naiva vetenskapen.

* Personer resonerar inte som vetenskapsmän när de förklara beteende (b) med hänvisning till intern disposition (i) eller till yttre omständigheter (y)

Exempel
b: någon är irriterad
i: irritabel
y: datorn har kraschat

8

Vad innebär Naive scientist?

Perspektiv på 'The social thinker'

* makes every effort to ferret out the truth, with motivation contribution mainly error

9

Vad innebär Cognitive miser?

Perspektiv på 'The social thinker'

* shortcuts och heuristiker

* spara kognitiva resurser (attempts to increase or maintain the efficiency of capacity-limited cognitive apparatus)

* inte mycket fokus på motivation

10

Vad innebär Motivated tactician?

Perspektiv på 'The social thinker'

* refererar till människans tendens att förlita sig på automatiska (omedvetna) eller mer kognitivt krävande (medvetna) processer, beroende på situation
--> taktik "väljs" medvetet eller omedvetet styrt av mål, motiv och behov

*

11

Vad innebär Activated actor?

Perspektiv på 'The social thinker'

* vi är i stor utsträckning omedvetna agenter
forskning fokuserar på snabba omedvetna processer triggade av miljö
→ (den sociala) omgivningen aktiverar våra beteenden

* social interaktion och emotion är i fokus

* kognitiv ekonomi + motivation + neurodata

* Närmar sig behaviorismens syn på automatiska responser, dock med ett informationsprocessperspektiv på mentala processer som inte är förenligt med behaviorism

12

Vad innebär Priming?

automatisk respons på ett stimuli som registreras
(i form av beteende eller mental aktivitet)

- perception
- begrepp
- attityd
- emotion
- beteende
- bedömning

13

Vad innebär Medveten priming?

personen är medveten om att en exponeras för ett stimuli, men inte medveten om att detta påverkar mental
aktivitet/beteende

14

Vad innebär Subliminal priming?

omedveten registrering/tolkning av prime sker när a concept aktiveras av omgivningen, men vid
exposure times under medvetenhet
(subliminal speeds = 13-26 milliseconds)

15

Vad innebär interdependent?

beroende av andra

EXEMPEL social relationships make people interdependent, that is their outcome depend on each other.

16

Vilka fem grundläggande 'modes' styr vår sociala kognition?
-------------------------------------------------------------------------------
5 motivations that influence modes of social cognition
A framework for highlighting some motives that determine when and how people operate in more automatic or more controlled modes.

1. Belonging - Being accepted by other people, one's group

2. Understanding - Socially shared cognition; belief that one's views correspond to those of one's group

3. Controlling - Influencing one's own outcomes that depend on other

4. Enhancing self - People's tendency to view themselves positively. Encourages people to participate in social life.

5. Trusting ingroup - People's tendency to view people, at least in one's group, positively

17

The Elaboration likelihood model
(Attityder)

Beskriver två routes för övertalning (persuasion)

1. Peripheral route - more automatic, superficial
- low-effort processes
(ex. noting that a message has many arguments)

2. Central route - more deliberate, controlled
- high-effort processes
(people scrutinize and elaborate arguments, add some kind of personal reaction)

Vilka meddelanden som hanteras var är starkt beroende av rådande omständigheter.

18

två distinkta system för automatisk kontra kontrollerad processing:

- System 1
- System 2

(Kahneman, 2003, 2011)

System 1: intuition
- holistic
- rapid
- effortless
- parallel
- affective
- associative
- slow-learning

System 2: rational reasoning
- analytic
- slow
- effortful
- serial
- logical
- flexibel
- fast-learning

The two-system contrast suggests that each is suited to distinct forms of learning and reacting