Food Flashcards Preview

Mikey Bums Ace Canto > Food > Flashcards

Flashcards in Food Deck (29):
1

Prawn Toast

Ha Dor Si

2

Prawn Toast

Zim ma ha

3

Sausage

Cheung zai

4

Chinese sausage

Lap cheung

5

Banana

Herng ziw

6

Coconut

Yeah zi

7

Ramen

Gong jai mien

8

Chocolate

Ju ga lick

9

Pizza

Bok beng

10

Spaghetti

Yi da li fun

11

Fried Rice

Chow fan

12

Meat

Yok

13

Chicken

Gay

14

Congee

Jok

15

Turnip cake

Lo bak gao

16

Bread

Mien bao

17

Squash

Cuw sui

18

Orange

Tang

19

Fish

Yue

20

Noodle

Mien

21

Rice

Fan

22

Uncooked rice

May

23

Egg

Dan

24

Ketchup

Ke tup?

25

Cheese

Chee se?

26

Pineapple

Bo lo

27

Chips

Shu jai

28

Crisps

Shu pin

29

Curry

Ga li